ARCHIWUM

Ustawa Transplantacyjna 1995 
Akty Wykonawcze Ustawy z 1995 r. 
Statut Poltransplantu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
Rozporządzenie w sprawie Krajowej Listy Oczekujących 
Rozporządzenie w sprawie trybu kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 2016 
Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 

 

       

Zarządzenie przestało obowiązywać z dniem 28 czerwca 2006 r.

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant"

 

    Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji "Poltransplant" nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

 

 

Załącznik do zarządzenia

Ministra Zdrowia

z dnia 13 stycznia 2006 r.

(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 3)

 

STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"

 

§ 1

 

    Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", zwane dalej "Poltransplantem", działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

    Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 

    Do szczegółowego zakresu zadań Poltransplantu należą w szczególności:

  1) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz w krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;

  2) współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;

  3) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

  4) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

  5) organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;

  6) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

  7) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 4

  1. Dyrektor kieruje działalnością Poltransplantu i reprezentuje Poltransplant na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną, zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.

    2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

    3. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespoły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

    4. Dyrektor wykonuje w stosunku do wszystkich pracowników Poltransplantu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz określa zasady polityki kadrowej.

§ 5

    1. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch zastępców Dyrektora:

  1) do spraw medycznych;

  2) do spraw organizacyjno-finansowych - zwanych dalej "Zastępcami Dyrektora".

      2. Zastępcy Dyrektora są wyłaniani w drodze konkursu.

      3. W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Poltransplantem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz, Zastępca Dyrektora wyznaczony przez Dyrektora.

§ 6

    1. W skład struktury organizacyjnej Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1) Zespół do spraw koordynacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów i krajowego rejestru przeszczepień;

  2) Zespół prowadzący centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;

  3) Zespół prowadzący centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej;

  4) Zespół prowadzący krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie oraz centralny rejestr żywych dawców narządów;

  5) Zespół do spraw edukacji i promocji transplantologii;

  6) Zespół do spraw finansowych i osobowych;

  7) Sekretariat.

 

    2. W Poltransplancie mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy i komórki organizacyjne.

    3. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, kierują kierownicy.

    4. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, a nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych.

    5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7

    Do zadań Zespołu do spraw koordynacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów i krajowego rejestru przeszczepień należy w szczególności:

  1) organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

  2) koordynacja dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia w porozumieniu z Krajową Radą Transplantacyjną;

  3) prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;

  4) uzyskiwanie od zakładów opieki zdrowotnej dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;

  5) opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy - w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;

  6) powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;

  7) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

 

§ 8

    Do zadań Zespołu prowadzącego centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, zwany dalej "centralnym rejestrem sprzeciwów", należy w szczególności:

  1) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;

  2) zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy, lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;

  3) powiadamianie niezwłoczne w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;

  4) dokonywanie wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów;

  5) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

 

§ 9

    Do zadań Zespołu prowadzącego centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, zwany dalej "rejestrem szpiku i krwi pępowinowej", należy w szczególności:

  1) koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;

  2) wprowadzanie danych dotyczących niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej;

  3) współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;

  4) ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

  5) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

 

§ 10

    Do zadań Zespołu prowadzącego krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie oraz centralny rejestr żywych dawców narządów, zwany dalej "rejestrem żywych dawców", należy w szczególności:

  1) prowadzenie, stale aktualizowanej listy osób oczekujących na przeszczepienie:

   a) nerki oraz nerki i trzustki,

   b) wątroby,

   c) serca,

   d) płuca,

   e) innych narządów;

  2) wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o najwyższym stopniu pilności wykonania przeszczepu;

  3) informowanie osób oczekujących na przeszczepienie lub ich przedstawicieli ustawowych o wpisie na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;

  4) koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;

  5) prowadzenie rejestru żywych dawców i krajowego rejestru przeszczepień;

  6) stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;

  7) dokonywanie wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie przez kierownika zespołu prowadzącego krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie lub osobę upoważnioną w Poltransplancie, w oparciu o ustalone kryteria;

  8) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

 

§ 11

 

    Do zadań Zespołu do spraw edukacji i promocji transplantologii należy prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym w szczególności:

  1) przygotowywanie programów edukacyjnych w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;

  2) ustawiczne szkolenie w zakresie organizacji pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

  3) organizacja szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;

  4) prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

  5) przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

  6) wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej, Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;

  7) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

 

§ 12

    Do zadań Zespołu do spraw finansowych i osobowych należy w szczególności:

  1) prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;

  2) wykonywanie poleceń Dyrektora w zakresie dysponowania środkami finansowymi;

  3) obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;

  4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;

  5) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;

  6) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;

  7) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

 

§ 13

 

    Do zadań Sekretariatu należy:

  1) obsługa administracyjna Poltransplantu;

  2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

  3) wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora czynności.

§ 14

      1. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      2. Poltransplant sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

      3. Poltransplant na wykonywanie swoich zadań otrzymuje środki z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§ 15

 

    Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.2)).


2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415 z 2004 r. Nr 45, poz. 423 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 351.

Zarządzenie przestało obowiązywać z dniem 28 czerwca 2006 r.

 

 


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"