POLTRANSPLANT 

 

 

 

 

Ustawa Transplantacyjna 1995 
Akty Wykonawcze Ustawy z 1995 r. 
Statut Poltransplantu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
Rozporządzenie w sprawie Krajowej Listy Oczekujących 
Rozporządzenie w sprawie trybu kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 2016 
Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

Status aktu prawnego:

uznany za uchylony

Data ogłoszenia:

2006-05-11

Data wydania:

2006-04-25

Data wejścia w życie:

2006-05-11

Data obowiązywania:

2006-05-11

Data uchylenia:

2009-12-31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

Dz.U. 2006 nr 80 poz. 566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienieNa podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Krajową listę oczekujących na przeszczepienie, zwaną dalej „listą”, prowadzi się w formie pisemnej i elektronicznej.
2. Lista obejmuje osoby oczekujące na przeszczepienie:
1) nerki oraz nerki i trzustki;
2) wątroby;
3) serca;
4) płuca;
5) allogenicznych komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej.

§ 2.

1. Osoba oczekująca na przeszczepienie może być zgłoszona na listę tylko przez jednego lekarza kwalifikującego do przeszczepienia.
2. W przypadku wielości zgłoszeń, decyduje data wpływu pierwszego zgłoszenia do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Centrum”.
3. Przeszczepienia dokonuje się osobie, według kolejności zgłoszenia do przeszczepienia.
4. Centrum nie wprowadza na listę zgłoszenia które dotyczy tej samej osoby oczekującej na przeszczepienie i tego samego rodzaju przeszczepienia, jeżeli zgłoszenie takie zostało już uprzednio umieszczone na liście.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Centrum powiadamia lekarza dokonującego zgłoszenia o nie umieszczaniu zgłoszenia na liście.
6. Wpisu na listę dokonuje się niezwłocznie po zgłoszeniu przez lekarza kwalifikującego do przeszczepienia.

§ 3.

1. Zgłoszenie do listy następuje przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną, które umieszcza się w bieżąco aktualizowanej bazie danych.
2. Zgłoszenie do listy przesyłane drogą elektroniczną musi zostać oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy oraz zapewniający bezpieczeństwo przesyłanych danych.

§ 4.

1. Wpisu danych na listę dokonuje się pod kolejnym numerem.
2. Wpis na liście nie może zostać usunięty.
3. Lista prowadzona w formie elektronicznej musi umożliwiać aktualizację danych, w sposób umożliwiający identyfikację czasu i danych osoby dokonującej aktualizacji i umożliwiający odtworzenie danych z przed aktualizacji oraz umożliwienie ich identyfikacji i właściwego źródła pochodzenia.
4. Lista prowadzona w formie elektronicznej musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie danych poprzednio wprowadzonych, podczas czynności aktualizacji bądź wykreślania z listy.
5. W liście prowadzonej w formie pisemnej, aktualizacja musi być dokonywana w sposób czytelny z podaniem daty dokonania tej aktualizacji oraz czytelnym podpisem osoby jej dokonującej.

§ 5.

Informację o wprowadzeniu na listę danych osoby oczekującej na przeszczepienie oraz o dacie wpisu, Centrum przesyła niezwłocznie przesyłką poleconą lub elektroniczną do lekarza dokonującego zgłoszenia do przeszczepienia i osoby oczekującej na przeszczepienie lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 6.

Wyboru biorcy z listy dokonuje Centrum w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym, w oparciu o następujące kryteria medyczne:
1) pilność przeszczepienia,
2) wykluczenie niezgodności immunologicznej,
3) dobór anatomiczny dawcy i biorcy,
4) wiek dawcy i biorcy,
5) przewidywane efekty przeszczepienia
- uwzględniając czas oczekiwania na przeszczepienie oraz aktualny stan zdrowia biorcy.

§ 7.

Wybór biorcy z listy może być dokonany, bez zachowania trybu określonego w § 2 ust. 3, jeżeli według aktualnie obowiązujących dla danego rodzaju przeszczepu kryteriów medycznych, zostanie stwierdzone, że biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"