POLTRANSPLANT 

 

ARCHIWUM

Ustawa Transplantacyjna 1995 
Akty Wykonawcze Ustawy z 1995 r. 
Statut Poltransplantu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
Rozporządzenie w sprawie Krajowej Listy Oczekujących 
Rozporządzenie w sprawie trybu kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 2016 
Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

Zbiór aktów wykonawczych do ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzadów z roku 1995.

1.  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.

1a. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.

2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zgloszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narzadów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń. (Dz. U. Nr 124, poz. 588)

3.  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych prowadzących krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narzadów. (M.P. Nr 77, poz. 705).

4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie wymogów, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek i narzadów, ich przechowywania i przeszczepiania. (Dz. U. Nr 144, poz. 667).

5.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie sposobu i warunków tworzenia krajowych i regionalnych banków komórek i tkanek przeznaczonych do przeszczepiania oraz ich zadań. (Dz. U. Nr 144, poz. 668)

6.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1996 r. w sprawie warunków pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz sposobu stwierdzenia spełnienia tych warunków. (Dz. U. Nr 151, poz. 718)

7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o nie wyrażaniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narzadów. (Dz. U. Nr 6, poz. 37 z 1997 r.)

8.   Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.(Dz. Urz. MZ i OS Nr 2, poz. 3)

9.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie sposobu dystrybucji komórek, tkanek i narządów. (Dz. U. Nr 132, poz. 880)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narzadów oraz zwrotu tych kosztu. (Dz. U. Nr 132, poz. 881).

11.  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.X.2000 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie utworzenia Centrum Organziacyjno- Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant

12.  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.X.2000 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu ds. Transplantacji „Poltransplant"

        Akty wykonawcze zawarte w pkt 1-12  w pełnym brzmieniu wraz z objaśnieniami:

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"