POLTRANSPLANT 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

  Data ogłoszenia:2008-09-18

  Data wejścia w życie:2008-10-03

  Data obowiązywania: 2008-10-03

  Dz.U. z 18 września 2008 Nr 168 poz. 1043

  Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: Dz.U. z dn. 11.01.2017 r. poz. 63

  OBWIESZCZENIE
  Ministra Zdrowia
  z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu”i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

  1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 755), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. poz. 1950).
  2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. poz. 1950), które stanowią:

  „§ 2. Przepisy § 3 ust. 5a i 5b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nieodebranych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

  Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

  Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. (poz. 63)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
  z dnia 29 sierpnia 2008 r.
  w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

  Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991) zarządza się, co następuje:
  § 1. Rozporządzenie określa:
  1) wzory legitymacji i odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”;
  2) sposób i tryb nadawania odznak, o których mowa w pkt 1;
  3) sposób dokumentowania ilości pobrań dla celów nadania odznak, o których mowa w pkt 1.
  § 2. 1. Kierownik podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, zawiadamia listem poleconym dawcę szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek o terminie i miejscu wręczenia odznaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.
  2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się nie później niż na 30 dni przed terminem wręczenia odznaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.
  3. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wręczenia odznaki „Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.
  § 3. 1. Wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” o nadanie odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” powinien zawierać następujące dane dotyczące pobrania od żywego dawcy:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę i miejsce urodzenia;
  3) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;
  4) numer PESEL, jeżeli posiada;
  5) datę i miejsce pobrania;
  6) określenie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, które pobrano;
  7) nazwę i adres podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania;
  8) imię i nazwisko lekarza, który dokonał pobrania.
  2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument wystawiony na podstawie dokumentacji medycznej osoby, której dotyczy wniosek, przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządu, określający datę i miejsce pobrania. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia listem poleconym osobę, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, o terminie i miejscu uroczystego wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.
  4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, wysyła się nie później niż na 30 dni przed terminem uroczystego wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.
  5. Minister właściwy do spraw zdrowia lub osoba przez niego upoważniona dokonuje uroczystego wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją.
  5a.2) Odznaka „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją może być wydana osobie, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, lub osobie przez nią pisemnie upoważnionej, także po dniu uroczystego wręczenia odznaki.
  5b.2) W przypadku nieodebrania odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją, pomimo dwukrotnego bezskutecznego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją wysyła się do osoby, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.
  6. Ewidencję osób, którym nadano odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
  § 4.
  1. Odznaka „Dawca Przeszczepu” ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w kolorze srebrnym. Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem „Dawca Przeszczepu”. Symboliczny wizerunek serca jest wypukły. Na rewersie odznaki jest umocowane zapięcie umożliwiające wpięcie do ubrania.
  2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  § 5.
  1. Odznaka „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w kolorze złotym. Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Symboliczny wizerunek serca jest wypukły. Na rewersie odznaki jest umocowane zapięcie umożliwiające wpięcie do ubrania.
  2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
  3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
  § 6.
  Odznaki, o których mowa w § 4 i 5, mogą być nadane tej samej osobie tylko raz.
  § 7.
  1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki, o której mowa w § 4 lub 5, organ, który ją nadał, może, na wniosek osoby, której nadano odznakę, lub osoby przez nią upoważnionej, ponownie wydać odznakę za zwrotem kosztów jej wytworzenia.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki, z tym że wydanie wtórnego egzemplarza legitymacji następuje nieodpłatnie.

  § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

  Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r.

  Załącznik nr 1

  WZÓR ODZNAKI „DAWCA PRZESZCZEPU”

  infoRgrafika

  Załącznik nr 2

  WZÓR LEGITYMACJI „DAWCA PRZESZCZEPU”

  Okładka: z zewnątrz niebieska z wytłoczonym tekstem „DAWCA PRZESZCZEPU”

   

  Wkładka

  infoRgrafika

  Załącznik nr 3

  WZÓR ODZNAKI „ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU”

  infoRgrafika

  Załącznik nr 4

  WZÓR LEGITYMACJI „ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU”

  Okładka: z zewnątrz niebieska z wytłoczonym godłem i tekstem „ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU”

  infoRgrafika

  Wkładka

  infoRgrafika


  1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
  2) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. poz. 1950), które weszło w życie z dniem 10 grudnia 2015 r.
  3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 września 2008 r.

 

Ustawa Transplantacyjna 1995 
Akty Wykonawcze Ustawy z 1995 r. 
Statut Poltransplantu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
Rozporządzenie w sprawie Krajowej Listy Oczekujących 
Rozporządzenie w sprawie trybu kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 2016 
Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"