Strona główna

 

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie

 

Zasady zgłaszania do przeszczepienia nerki 
Algorytm badań immunologicznych 
Program wymiany par 

Procedury DaVita Sp. z o.o. dotyczące procesu zgłaszania chorych do przeszczepienia oraz kontaktu z chorym poza godzinami pracy stacji dializ DaVita.


Transplantacja nerki Kompendiumn dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

 

 

 

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie

02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87, VIp.
tel.: 022 626 80 27, 022 626 80 28
fax: 022 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl


Zasady współpracy pomiędzy Krajową Listą Oczekujących na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki (KLO Poltransplant), stacjami dializ zgłaszającymi potencjalnych biorców i  regionalnymi ośrodkami kwalifikującymi do przeszczepienia (ROK)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym KLO z 4.12.2009 r., chorego do przeszczepienia narządu, po zakwalifikowaniu w Ośrodku Kwalifikacyjnym,  zgłasza do KLO kierownik zespołu kwalifikującego do przeszczepienia i data takiego zgłoszenia jest datą przyjęcia chorego na listę krajową osób oczekujących.

Każdy chory zgłoszony do KLO otrzymuje niezwłocznie po zakwalifikowaniu, listem poleconym, potwierdzenie umieszczenia na liście osób oczekujących z podaniem daty zarejestrowania w KLO, która jest jednoznaczna z datą zakwalifikowania przez ośrodek kwalifikacyjny. Do każdego listu dla chorego oczekującego na przeszczepienie nerki lub wątroby KLO dołącza „„Broszurę informacyjną o przeszczepianiu narządów od dawcy żywego”, której Poltransplant jest jednym ze współautorów w ramach programu Unii Europejskiej EULID.

Chorzy zgłoszeni do przeszczepienia nerki poza potwierdzeniem medycznym o zakwalifikowaniu do przeszczepienia muszą mieć oznaczone HLA oraz PRA i zdeponowaną w każdej Pracowni Zgodności Tkankowej surowicę do typowania. KLO niezwłocznie po zgłoszeniu chorego do listy, w przypadku braku ww badań immunologicznych, przypomina lekarzom prowadzącym chorych o konieczności wykonania tych badań.

KLO przesyła także kierownikom zespołów kwalifikujących informacje o osobach zgłoszonych do listy przez dany ośrodek.

Na początku listopada 2011 r. Krajowa Lista Osób oczekujących na przeszczepienie nerki została przeniesiona do Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych (URT) i tylko w tym rejestrze jest bazą czynną. Wszystkie dane zapisane przed 4.11.2011 r. w tzw. „starej bazie” są w niej dostępne w postaci archiwum dotychczasowym uczestnikom lub w zakładce „informacje z KLB” w URT w każdej karcie zgłoszenia chorego, którego dane zostały przeniesione do URT. Dostęp do URT można uzyskać wyłącznie po założenia konta na stronie https://rejestrytx.gov.pl/tx/ i wysłaniu pocztą lub faksem do KLO formularza podpisanego przez kierownika danej jednostki współpracującej z KLO. Po weryfikacji w Poltransplancie założone konto zostanie aktywowane.

Ośrodki kwalifikacyjne: http://www.poltransplant.org.pl/rok.html

  • Stacje dializ wprowadzają informacje dotyczące potencjalnych biorców nerki lub nerki i trzustki do nowego programu KLO i wysyłają drogą elektroniczną do ROK w celu weryfikacji i zakwalifikowania do przeszczepienia
  • Wraz z wysłaniem do ROK drogą elektroniczną karty zgłoszenia należy przesłać do ROK (pocztą, faksem) „Formularz zgody pacjenta na przeszczepienie z podpisem i pieczątką lekarza dokonującego zgłoszenia oraz podpisem chorego (rodziców w przypadku małoletniego), który wyraża zgodę na przeszczepienie oraz grupę krwi potencjalnego biorcy.
  • Konieczne jest jak najszybsze oznaczenie w regionalnej pracowni zgodności tkankowej antygenów HLA potencjalnego biorcy oraz  wysłanie  surowicy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (adres i tel. jw.) celem redystrybucji do poszczególnych pracowni zgodności tkankowej w kraju.
  • Po zakwalifikowaniu potencjalnego biorcy w ROK należy przysłać (pocztą lub faksem)  do  KLO „Zgłoszenie do KLO” z podpisem i pieczątką kierownika ROK.
  • Dla zapewnienia aktualizacji stanu medycznego biorcy nerki lub nerki i trzustki, kierownik stacji dializ lub upoważniony przez niego lekarz powinien w trybie pilnym (24 h) zmienić status chorego w przypadku:

1. Zmiana pilności zabiegu przeszczepienia (umieszczenie na liście urgens)

2. Dyskwalifikacja okresowa  (przyczyna)

3. Dyskwalifikacja stała (przyczyna)

4. Przeniesienia chorego do innego ośrodka dializacyjnego lub ROK

5. Wycofania zgody chorego na przeszczepienie

6. Śmierci chorego (data, przyczyna zgonu)

Zadania regionalnej pracowni zgodności tkankowej

Wprowadzanie w karcie zgłoszenia biorcy badań wykonanych w danej pracowni HLA

Antygenów zgodności tkankowej (HLA)

Wartości oznaczonych przeciwciał przeciwko antygenom HLA  (PRA)

Antygenów HLA dawcy (dawców) nerki lub innych przeszczepionych narządów

Niezgodności HLA biorcy z poprzednim dawcą (dawcami) narządów

Udział w  programie alokacji:

Oznaczenie i wprowadzenie HLA dawcy

Wybór biorców do próby krzyżowej, wykonanie próby krzyżowej

Wydrukowanie listy chorych wytypowanych do przeszczepienia (ujemna próba krzyżowa)

Przypominamy, że surowica potencjalnego biorcy  powinna być przysyłana co 6 tygodni do RCKiK w Poznaniu, skąd jest redystrybuowana do wszystkich pracowni typowania tkankowego w kraju gdzie jest bankowana do typowania (próba krzyżowa) z potencjalnymi dawcami nerki oraz oznaczenia PRA.

W przypadku pojawienia się problemów związanych z pracą w nowym programie KLO, proszę skontaktować się z pracownikami Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie
 - mgr Małgorzata Hermanowicz (22 626 80 27)
- Jolanta Przygoda (22 626 80 28)
email:
klo@poltransplant.pl

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Ośrodki kwalifikujące chorych zgłaszanych przez stacje dializ do przeszczepienia nerki:

Ośrodki kwalifikujące: http://www.poltransplant.org.pl/rok.html

Procedury DaVita Sp. z o.o. dotyczące procesu zgłaszania chorych do przeszczepienia oraz kontaktu z chorym poza godzinami pracy stacji dializ DaVita:

DaVita w Polsce wprowadziła dwie procedury związane z przeszczepianiem nerki (nerki i trzustki). Celem jest usystematyzowanie procesu zgłaszania do transplantacji, zgodnie obowiązującymi „zasadami kwalifikacji chorych do przeszczepienia nerki i zgłaszania do Krajowej Listy Osób  Oczekujących (KLO)”, oraz usprawnienie kontaktu z chorym w godzinach poza harmonogramem pracy stacji dializ.

Pierwsza procedura opisuje proces zgłoszenia pacjenta rozpoczynającego dializoterapię od chwili zapoznania się z pisemną informacją na temat transplantacji nerki (opracowanej zgodnie z treścią świadomej zgody na przeszczepienie nerki opublikowanej przez Poltransplant), poprzez kwalifikację wstępną (stratyfikującą pacjentów na 3 grupy: z trwałymi przeciwwskazaniami, z czasowymi przeciwwskazaniami i grupę gotową do badań niezbędnych do zgłoszenia do systemu rejestrów), aż po etap końcowy, którym jest uzyskanie statusu „aktywny“ w KLO lub „trwale zdyskwalifikowany“ w dokumentacji medycznej pacjenta w stacji dializ.

Druga procedura dotyczy postępowania z pacjentem już zgłoszonym do przeszczepienia nerki i zawiera zbiór czynności służących utrzymaniu statusu pacjenta „aktywny“ na KLO oraz zalecaną propozycję samodzielnej komunikacji pacjenta z koordynatorem transplantacyjnym poza godzinami pracy stacji dializ. W zakładce „uwagi”, w zgłoszeniu elektronicznym pacjenta, lekarze, pracujący w stacji dializ całodobowej (24/7), zamieszcza następującą informację: „W godzinach pracy Stacji Dializ (…) proszę kontaktować się z lekarzem dyżurnym, numer telefonu: (…). Poza godzinami pracy Stacji Dializ proszę kontaktować się z pacjentem, numer telefonu pacjenta: (…). Pacjent posiada przy sobie aktualne wyniki badań i informacje medyczne na temat swojego stanu zdrowia, niezbędne dla Koordynatora Transplantacyjnego i Ośrodka Transplantacyjnego. Po otrzymaniu wezwania na przeszczepienia nerki pacjent skontaktuje się z koordynatorem transportu, zgodnie z lokalną procedurą”. Pacjent podpisuje zgodę na umieszczenie jego numeru telefonu w systemie rejestrów w celu możliwości kontaktu telefonicznego z koordynatorem transplantacyjnym.

      W czasie pracy Stacji Dializ informację o typowaniu otrzymuje lekarz dyżurny, który wzywa pacjenta do ośrodka, przeprowadza ocenę podmiotową, przedmiotową, zleca badania laboratoryjne, obrazowe i ewentualnie zabieg hemodializy przed wyjazdem do ośrodka transplantacyjnego. Poza godzinami pracy zgłoszenie otrzymuje pacjent. Pacjent prowadzi rozmowę telefoniczną z koordynatorem transplantacyjnym na temat swojego stanu zdrowia – na podstawie posiadanej tzw. Teczki Transplantacyjnej.

            Teczka Transplantacyjna to ujednolicony wewnętrzny dokument, który wprowadzono celu usprawnienia komunikacji między ośrodkiem transplantacyjnym a pacjentem wytypowanym do przeszczepienia nerki poza harmonogramem pracy stacji dializ. Zakłada ją pacjent, nadzór nad jej aktualizacją i elementami składowymi pełni lekarz prowadzący. Jej zawartość jest następująca:

1.    Instrukcja dla pacjenta na temat rozmowy z koordynatorem transplantacyjnym i postępowania w chwili wezwania na zabieg przeszczepienia;

2.    Karta Transplantacyjna, którą pacjent ma zawsze przy sobie i przynosi na każdy zabieg hemodializy; po każdym zabiegu hemodializy lekarz ocenia obecność lub brak aktualnych przeciwwskazań do przeszczepienia nerki i uzupełnia stosowny wpis w Karcie pacjenta, autoryzując podpisem, pieczątką i datą;

3.    Skierowanie na transport do ośrodka transplantacyjnego i numer telefonu do kierowcy/ koordynatora transportu; po otrzymaniu wezwania i pozytywnej decyzji pacjent zorganizuje transport do ośrodka transplantacyjnego, zgodnie z lokalną procedurą;

4.    Oryginał grupy krwi;

5.    Skierowanie do ośrodka transplantacyjnego na przeszczepienie nerki;

6.    Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych (i aktualny status wirusologiczny)

7.    Aktualna Karta Informacyjna DaVita

8.    Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do KLO,

9.    Kopie ważniejszych badań laboratoryjnych, obrazowych (itd. badania genetycznego w kierunku hemofilii, koronarografii, rtg itd.).

            Mamy nadzieję, że wprowadzenie obu procedur zoptymalizuje i ułatwi współpracę stacji dializ DaVita z KLO, w szczególności poprzez zapewnienie całodobowego kontaktu ośrodków transplantacyjnych z przygotowanymi do wezwania pacjentami.

Zespół Medyczny DaVita

 

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"