Strona główna

 

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie

 

 

 

Zasady zgłaszania do przeszczepienia nerki 

Przeszczepienia Krzyżowe

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

 

 

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie

02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87, VIp.
tel.: 022 626 80 27, 022 626 80 28
fax: 022 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl


Zasady współpracy pomiędzy Krajową Listą Oczekujących na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki (KLO Poltransplant), stacjami dializ zgłaszającymi potencjalnych biorców i  regionalnymi ośrodkami kwalifikującymi do przeszczepienia (ROK)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym KLO z 4.12.2009 r., chorego do przeszczepienia narządu, po zakwalifikowaniu w Ośrodku Kwalifikacyjnym,  zgłasza do KLO kierownik zespołu kwalifikującego do przeszczepienia i data takiego zgłoszenia jest datą przyjęcia chorego na listę krajową osób oczekujących.

Każdy chory zgłoszony do KLO otrzymuje niezwłocznie po zakwalifikowaniu, listem poleconym, potwierdzenie umieszczenia na liście osób oczekujących z podaniem daty zarejestrowania w KLO, która jest jednoznaczna z datą zakwalifikowania przez ośrodek kwalifikacyjny. Do każdego listu dla chorego oczekującego na przeszczepienie nerki lub wątroby KLO dołącza „„Broszurę informacyjną o przeszczepianiu narządów od dawcy żywego”, której Poltransplant jest jednym ze współautorów w ramach programu Unii Europejskiej EULID.

Chorzy zgłoszeni do przeszczepienia nerki poza potwierdzeniem medycznym o zakwalifikowaniu do przeszczepienia muszą mieć oznaczone HLA oraz PRA i zdeponowaną w każdej Pracowni Zgodności Tkankowej surowicę do typowania. KLO niezwłocznie po zgłoszeniu chorego do listy, w przypadku braku ww badań immunologicznych, przypomina lekarzom prowadzącym chorych o konieczności wykonania tych badań.

KLO przesyła także kierownikom zespołów kwalifikujących informacje o osobach zgłoszonych do listy przez dany ośrodek.

Na początku listopada 2011 r. Krajowa Lista Osób oczekujących na przeszczepienie nerki została przeniesiona do Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych (URT, https://rejestry.net) i tylko w tym rejestrze jest bazą czynną. Wszystkie dane zapisane przed 4.11.2011 r. w tzw. „starej bazie” (https://poltransplant.klb.org.pl) są w niej dostępne w postaci archiwum dotychczasowym uczestnikom lub w zakładce „informacje z KLB” w URT w każdej karcie zgłoszenia chorego, którego dane zostały przeniesione do URT. Dostęp do URT można uzyskać wyłącznie po założenia konta na stronie https://rejestry.net i wysłaniu pocztą lub faksem do KLO formularza podpisanego przez kierownika danej jednostki współpracującej z KLO. Po weryfikacji w Poltransplancie założone konto zostanie aktywowane.

 

Ośrodki kwalifikacyjne: http://www.poltransplant.org.pl/rok.html

 

 • Stacje dializ wprowadzają informacje dotyczące potencjalnych biorców nerki lub nerki i trzustki do nowego programu KLO i wysyłają drogą elektroniczną do ROK w celu weryfikacji i zakwalifikowania do przeszczepienia
 • Wraz z wysłaniem do ROK drogą elektroniczną karty zgłoszenia należy przesłać do ROK (pocztą, faksem) „Formularz zgody pacjenta na przeszczepienie z podpisem i pieczątką lekarza dokonującego zgłoszenia oraz podpisem chorego (rodziców w przypadku małoletniego), który wyraża zgodę na przeszczepienie oraz grupę krwi potencjalnego biorcy.
 • Konieczne jest jak najszybsze oznaczenie w regionalnej pracowni zgodności tkankowej antygenów HLA potencjalnego biorcy oraz  wysłanie  surowicy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (adres i tel. jw.) celem redystrybucji do poszczególnych pracowni zgodności tkankowej w kraju.
 • Po zakwalifikowaniu potencjalnego biorcy w ROK należy przysłać (pocztą lub faksem)  do  KLO „Zgłoszenie do KLO” z podpisem i pieczątką kierownika ROK.
 • Dla zapewnienia aktualizacji stanu medycznego biorcy nerki lub nerki i trzustki, kierownik stacji dializ lub upoważniony przez niego lekarz powinien w trybie pilnym (24 h) zmienić status chorego w przypadku:

1. Zmiana pilności zabiegu przeszczepienia (umieszczenie na liście urgens)

2. Dyskwalifikacja okresowa  (przyczyna)

3. Dyskwalifikacja stała (przyczyna)

4. Przeniesienia chorego do innego ośrodka dializacyjnego lub ROK

5. Wycofania zgody chorego na przeszczepienie

6. Śmierci chorego (data, przyczyna zgonu)

Zadania regionalnej pracowni zgodności tkankowej

Wprowadzanie w karcie zgłoszenia biorcy badań wykonanych w danej pracowni HLA

Antygenów zgodności tkankowej (HLA)

Wartości oznaczonych przeciwciał przeciwko antygenom HLA  (PRA)

Antygenów HLA dawcy (dawców) nerki lub innych przeszczepionych narządów

Niezgodności HLA biorcy z poprzednim dawcą (dawcami) narządów

Udział w  programie alokacji:

Oznaczenie i wprowadzenie HLA dawcy

Wybór biorców do próby krzyżowej, wykonanie próby krzyżowej

Wydrukowanie listy chorych wytypowanych do przeszczepienia (ujemna próba krzyżowa)

Przypominamy, że surowica potencjalnego biorcy  powinna być przysyłana co 6 tygodni do RCKiK w Poznaniu, skąd jest redystrybuowana do wszystkich pracowni typowania tkankowego w kraju gdzie jest bankowana do typowania (próba krzyżowa) z potencjalnymi dawcami nerki oraz oznaczenia PRA.

W przypadku pojawienia się problemów związanych z pracą w nowym programie KLO, proszę skontaktować się z pracownikami Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie
 - mgr Małgorzata Hermanowicz (22 626 80 27)
- Jolanta Przygoda (22 626 80 28)
email:
klo@poltransplant.pl

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Ośrodki kwalifikacyjne - kwalifikujące chorych zgłaszanych przez stacje dializ do przeszczepienia nerki:

 

Ośrodki kwalifikacyjne: http://www.poltransplant.org.pl/rok.html


Przeszczepienia krzyżowe

Szanowni Państwo,  

W związku z możliwością prawną przeszczepienia nerki od niespokrewnionego dawcy żywego (Art. 13 Ustawy Transplantacyjnej), która jest uzasadniona „szczególnymi względami osobistymi”, dopuszcza się krzyżowe przeszczepianie nerek. Oznacza to że potencjalni biorcy, którzy mają wśród swoich bliskich osoby, które chcą i mogą być dawcą nerki, ale z przyczyn immunologicznych (niezgodność grup krwi, przeciwciała anty HLA u biorcy) nie mogą być dawcą dla swojego bliskiego, mogą uczestniczyć w programie przeszczepień krzyżowych. Wówczas dawca taki może oddać nerkę biorcy z innej pary, w zamian za przeszczepienie nerki od dawcy żywego z tej pary, która jest w podobnej sytuacji.  Dobry dobór porównywalnych par, różniących się wyłącznie immunologicznie, wymaga jak największej liczby kandydatów do takiej procedury czyli koordynacji centralnej. POLTRANSPLANT jest przygotowany do koordynowania przeszczepów krzyżowych dysponując bazą osób oczekujących na przeszczepienie nerki oraz rejestrem żywych dawców.

Warunki zgłoszenia par do przeszczepów krzyżowych:

1.  Dokonane zgłoszenie potencjalnego biorcy do KLO.

2.  Niezgodność grup krwi między dawcą i biorcą wg poniższego opisu:

  a.  dawca A, biorca B lub 0

  b.  dawca B, biorca A lub 0

  c.  dawca AB, biorca A, B, 0

3.  Dodatnia próba krzyżowa między dawcą i biorcą spokrewnionym pomimo zgodności grup krwi.

Zgłoszenia proszę kierować do krajowej listy oczekujących na przeszczepienie (KLO):

 • Drogą mailową: klo@poltransplant.pl
 • Faksem 22 626 80 29, Tel 22 626 80 27, -8
 • Pocztą: KLO, Poltransplant, 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 87

Oczekujemy zgłoszeń par od:

 • ośrodków transplantacyjnych, które zajmują się kwalifikacją i przeszczepianiem nerek od dawców żywych
 • lekarzy nefrologów, którzy opiekują się chorymi z niewydolnością nerek i dializowanymi oraz kwalifikują chorych do przeszczepienia nerek
 • bezpośrednio od chorych oraz ich bliskich, którzy chcą poddać się takiej kwalifikacji.

Proszę w zgłoszeniu umieścić dane  potencjalnego dawcy i biorcy: nazwisko, imię, PESEL, grupa krwi, wzrost, waga, telefon i adres, stopień pokrewieństwa, podstawowe informacje medyczne jeśli są dostępne (formularz w załączeniu).

Oczekujemy, że wstępna kwalifikacja potencjalnego dawcy będzie odbywała się w ośrodku transplantacyjnym, do którego dana para zgłosiła się wcześniej lub skierujemy parę do najbliższego ośrodka transplantacyjnego, który zajmuje się przeszczepianiem nerek od żywych dawców. Po wstępnej akceptacji dawcy odbędzie się w POLTRANSPLANCIE weryfikacja możliwości krzyżowego przeszczepienia z inną parą. O wyniku weryfikacji zostanie powiadomiony ośrodek, który zgłosił parę. W sytuacji gdy przeszczepienie krzyżowe będzie wymagało zaangażowania dwóch różnych ośrodków transplantacyjnych (dwie pary są kwalifikowane w dwóch ośrodkach), ostateczna akceptacja dawców będzie się odbywała się w tych ośrodkach, w których odbędzie się pobranie i przeszczepienie nerek. Warunkiem kwalifikacji obu par jest jednoczasowe pobranie i przeszczepienie nerek w tych parach.

dr n. med. Dorota Lewandowska
Kierownik Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczepienie

 


Protokół zgłoszenia potencjalnego dawcy żywego do programu wymiany par:

Protokół do pobrania

 

© 2019 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"