ZASADY KWALIFIKACJI I ZGŁOSZENIA CHOREGO DO KRAJOWEJ LISTY OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZESZCZEPIENIE NERKI

 

 

        

 

Informacja dla chorego na temat operacji przeszczepienia nerki
oraz
Formularz świadomej zgody chorego na operację przeszczepienia nerki

18.11.2010 r.

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

   

Chory przewlekle dializowany lub przygotowywany do leczenia nerkozastępczego z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2, a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2), może być zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie (KLO) przez kierownika zespołu kwalifikującego w Regionalnym Ośrodku Kwalifikacyjnym (ROK)  po wykluczeniu przeciwwskazań do w/w zabiegu czyli po zakwalifikowaniu chorego do zabiegu przeszczepienia. Lekarz prowadzący chorego w stacji dializ wykonuje szereg badań (laboratoryjnych, radiologicznych) i konsultacji pozwalających wykluczyć bezwzględne i względne (okresowe) przeciwwskazania do przeszczepienia nerki i wysyła te informacje drogą elektroniczną do Regionalnego Ośrodka Kwalifikacyjnego w postaci wypełnionej karty zgłoszenia.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Transplatantacyjną zgłoszenie potencjalnego biorcy do KLO musi zawierać:

1) imię i nazwisko potencjalnego biorcy

2) datę i miejsce urodzenia potencjalnego biorcy

3) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji potencjalnego biorcy

4) numer PESEL potencjalnego biorcy, jeżeli posiada

5) rozpoznanie lekarskie

6) grupę krwi i Rh

7) rodzaj planowanego przeszczepienia

8) pilność przeszczepienia

9) inne istotne informacje medyczne

UMIESZCZENIE NA LIŚCIE  JEST WARUNKIEM OTRZYMANIA PRZESZCZEPU PRZEZ BIORCĘ

 Listę prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant

Z uwagi na fakt, że przeszczepienie nerki odbywa się w tym ośrodku, który dokonał pobrania nerki a nie w tym, w którym został zakwalifikowany chory do przeszczepienia nerki, niezbędne staje się ujednolicenie systemu kwalifikacji potencjalnych biorców we wszystkich regionalnych ośrodkach kwalifikacyjnych. Jeżeli chory zakwalifikowany w danym ośrodku kwalifikacyjnym jako tzw. „trudny” (np. wymagający nietypowego odprowadzenia moczu, czy zespoleń z protezą naczyniową) nie został zaakceptowany przez ośrodek pobierający wówczas ośrodek ten zobowiązany jest przekazać nerkę dla tego chorego zespołowi, który go zakwalifikował.

Podstawowe informacje, które powinny się znaleźć w elektronicznej karcie zgłoszenia chorego do przeszczepienia nerki:

 1. Informacje o potencjalnym biorcy:

ž  Dane osobowe jak: imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon, data urodzenia, płeć

ž  Grupa krwi, wzrost, waga, BMI,

ž  Rodzaj przeszczepienia, numer transplantacji do której chory jest zgłąszany, stopień pilności zabiegu,

ž  Odchylenia w badaniu przedmiotowym,

ž  Informacje dotyczące choroby nerek:

ž  rozpoznanie choroby podstawowej z datą rozpoznania,

ž data rozpoczęcie leczenia dializami a przypadku zgłoszenia do kolejnego zabiegu przeszczepienia koniecznie data pierwszej dializy po utracie przeszczepu = reHD,

ž  GFR, jeśli chory jest zgłaszany do przeszczepienia wyprzedzającego czyli przed rozpoczęciem leczenia dializami,

ž  rodzaj dializy,

ž  USG nerek, pęcherza moczowego (przed i po mikcji),

ž  posiew moczu

ž  Informacje dotyczące innych układów i narządów niezbędne do oceny stanu zdrowia przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu do zabiegu przeszczepienia nerki:

ž  Ocena narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej: Rtg klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, gastroskopia, badanie kału na krew utajoną,

ž  Ocena układu krążenia: Doppler tętnic biodrowych, Ekg, ECHO serca, badanie dna oka,

ž  Badania wirusologiczne: HBsAg, anty-HBs, anty-HCV, HIV,

ž  Badania laboratoryjne: morfologia, AST, ALT, GGTP, bilirubina, cholesterol, trójglicerydy, białko całkowite, albuminy, protrombina, PTH,

ž  konsultacja stomatologa i laryngologa,

ž  inf o chorobach współistniejących, inf o przyjmowanych lekach,

ž  PSA (panowie >40),

ž  badanie ginekologiczne u kobiet z mammografią lub USG piersi

W szczególnych sytuacjach niektórzy chorzy wymagają bardziej wnikliwej diagnostyki i uzupełnienia informacji celem podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu do przeszczepienia nerki jak np.:

 • Koronarografia; u chorego z chorobą wieńcową  lub powyżej 60 rż, z cukrzycą, miażdżycą czy nieprawidłowym Ekg lub ECHO serca

ž  Doppler tętnic szyjnych gdy chory ma objawy neurologiczne lub nasiloną miażdzycę

ž  Doppler żył biodrowych w przypadku zabiegów w tych okolicach (cewniki, po OLTX)

ž  Cystografia mikcyjna, w przypadku: wad wrodzonych  dróg moczowych, nieznanej przyczyny niewydolności nerek, zwłaszcza u młodych osób lub z zakażeniami układu moczowego,  u chorych z cukrzycą, problemami neurologicznymi, podejrzeniem wad nabytych: pozapalnych, zwężenia, naświetlania.

ž TSH w chorobach układowych, po paratyreidektomii, gdy odchylenia w BMI.

ž  Doppler tętnic kończyn dolnych (miażdżyca, cukrzyca, chromanie)

ž  Kolonoskopia (krew w kale, >60 rż, po polipektomii, wywiad rodzinny )

ž  Badania hematologiczne  (objawy nadkrzepliwości, SLE, wywiad rodzinny)

ž  Konsultacje:

ž  Chirurga transplantologa (BMI>30, refluksy, zakażenia  układu  moczowego,  tx nerki i trzustki, tx wysp trzustkowych)

ž  Chirurga naczyniowego (problemy naczyniowe)

ž  Urologa (wady układu moczowego)

ž  Neurologa (padaczka, udar)

ž  Onkologa  (choroba nowotworowa w  wywiadach)

ž  Kardiochirurga (wada serca, operacje   kardiochirurgiczne w  wywiadach)

 1. Informacje o ośrodku prowadzącym chorego i regionalnym ośrodku kwalifikacyjnym, który chorego zakwalifikował do przeszczepienia
 2. Badania immunologiczne (HLA, PRA, surowica do typowania co 6 tygodni)

Poniżej przedstawiamy aktualny system współpracy ośrodków prowadzących chorych (stacji dializ), Regionalnych Ośrodków kwalifikacyjnych (ROK) i Regionalnych Pracowni Zgodności tkankowej.

Od 1.11.2009r rozpoczęło swoją działalność Regionalne Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Poznaniu, które podjęło się redystrybucji surowic wszystkich potencjalnych biorców do Regionalnych Ośrodków Transplantacyjnych celem umożliwienia typowania w każdym tym ośrodku każdego potencjalnego biorcy zgłoszonego do KLO. W tej sytuacji każda stacja dializ będzie się kontaktowała z Regionalną Pracownią HLA tylko jeden raz przy zgłaszaniu chorego do kwalifikacji do ROK celem oznaczenia HLA (krew pełna) Surowicę tego chorego jednocześnie należy wysłać do Poznania celem rozdzielenia jej i wysłania do Regionalnych Pracowni HLA. Tam z otrzymanej surowicy Pracownie oznaczą „swoim” chorym PRA a pozostała część zostanie odłożona celem typowania tkankowego. Termin gwarancji takiej surowicy wynosi 6 tygodni stąd konieczność dosyłania do Poznania surowicy chorego oczekującego co 6 tygodni. Brak takiej surowicy automatycznie po kilku dniach zawiesza chorego w typowaniu.

Po zakwalifikowaniu chorego do przeszczepienia nerki i zgłoszeniu do KLO chory otrzymuje listem poleconym zawiadomienie z KLO o umieszczeniu na liście osób oczekujących.

Czas oczekiwania jest różny i chorzy długo oczekujący wymagają aktualizacji co 6 - 12 miesięcy pewnych badań, np.:

  HIV

  morfologia

  aminotransferazy

  posiew moczu (zakażenia w wywiadach, wielotorbielowatość)

  Ekg

  HBsAg, HBsAb, HBcAb, HCVAb

  białko całkowite, albuminy

  protrombina

  bilirubina

  kał - krew utajona

  gastroskopia lub Rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego

  USG nerek własnych i narządów jamy brzusznej

  ECHO serca

  Rtg klatki piersiowej

  PSA (mężczyźni), cytologia (kobiety)

 mammografia

  badanie laryngologiczne

  badanie stomatologiczne

 PTH

 Doppler TT biodrowych (wiele ośrodków transplantacyjnych wymaga aktualnego badania przed przeszczepieniem mimo, że poprzednie jest całkowicie prawidłowe).

Poza tym niezwykle istotne jest aktualizowanie na bieżąco  informacji dotyczących danego chorego, zmiany jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 6 – 12 miesięcy (np. przetoczenia krwi, leki, choroby dodatkowe).

W przypadku chorób dodatkowych proszę o aktualizowanie danych chorego oraz badań zgodnie z zaleceniem wynikającym z danej choroby, jej przebiegu jak też leczenia np. choroba wieńcowa wymaga szerszej diagnostyki oraz częściej wykonywanych badań kardiologicznych zgodnie z zaleceniem kardiologa, niedoczynność lub nadczynność tarczycy – TSH, miażdżyca _ aktualizacja 1x w roku przepływów przez naczynia tętnicze, (+) pr benzydynowa – kolonoskopia itd.

Proszę o niezwłoczne umieszczanie w „SYSTEMIE” informacji dyskwalifikujących chorego w danym momencie do przeszczepienia narządu np.

l  ostra infekcja lu zaostrzenie przewlekłej infekcji

l  podejrzenie niestabilnej choroby wieńcowej

l zabieg operacyjny

l  krwawienie z przewodu pokarmowego

l  przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki

l  zgon

l  zmiana ośrodka dializ

l  zmiana telefonu do ośrodka dializ lub do chorego itd.

Mam nadzieję, że wyżej zamieszczone informacje i propozycje pomogą Państwu w skomplikowanym procesie kwalifikowania chorych do przeszczepienia nerki czy nerki i trzustki. Jesteśmy też, jak zawsze, otwarci na Państwa uwagi i propozycje

Kierownik KLO

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Z zespołem

 

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"