Strona główna

 

 

Koordynatorzy Transplantacyjni

Koordynator żywego dawcy 
Szkolenia Koordynatorów 
Koordynator Transplantacyjny - Archiwum 

 

        

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

2023 r.

Plan szkoleń na 2023 r.Plan szkoleń Poltransplantu na 2023 r. dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek) zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców oraz w związku z uruchomieniem narzędzia teletechnicznego e-Transplant.

Kalendarium szkoleń - link

2022 r.

Informacja wstepna dotyczaca szkoleń koordynatorów w 2022 r.:


VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych.

22-23 września 2022 r.

Program szkolenia


XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

Szkolenie wstępne i ustawiczne osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

28-29 września 2022 r.

Program szkolenia


V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców.

30 września 2022 r.

Program szkolenia


2021 r.

Konkurs ogłoszono 07.05.2021 r.
link do ogłoszeń

Planowane ogłoszenie
Konkursu na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym
do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w najbliższym terminie ogłosi na bip.poltransplant.org.pl oferty na pełnienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I – XIII - wykaz szpitali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).

Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)

Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu obejmować będą:

Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu

Kandydat przystępujący do konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1.  posiadać wyższe wykształcenie medyczne;
2.  ukończyć w ciągu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wstępne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozostałych koordynatorów);
3.  posiadać obywatelstwo polskie;
4.  korzystać z pełni praw publicznych;
5.  nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
6.  nie być karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7.  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
8.  zapewnić, że Poltransplant będzie jedynym płatnikiem za czynności wykonywane w ramach pełnionej funkcji;
9.  nie jest pracownikiem etatowym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant

Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu świadczącego o posiadanym wyższym wykształceniu medycznym,
- w punkcie 2 – złożeniu kopii zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- w punkcie 3 – złożeniu kopii dowodu osobistego,
- w punktach 4-9 - złożeniu oddzielnych pisemnych oświadczeń. 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
2. posiadać plan działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania potencjału dawstwa narządów i tkanek w regionie z uwzględnieniem współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz bankami tkanek;
3. posiadać plan współpracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narządów i tkanek od osób zmarłych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narządów afiliowanymi w ośrodkach transplantacyjnych.
4. posiadać plan organizacji działalności edukacyjnej i promującej medycynę transplantacyjną w regionie.
5. posiadać plan organizacji własnego stanowiska pracy.

Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-5 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach

Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:
1. znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
2. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi;
4. dotychczasowe doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny

Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych
- w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-3 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach
- w punktach 4 - złożenie oświadczenia
- w punkcie 5 – dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia

Sposób rozstrzygnięcia konkursu
1.  Złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
2.  Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją konkursową w trybie zdalnym
3.  Ocena treści dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezbędnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań pożądanych.
4.  Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i mężczyzn jeśli kandydaci spełniają wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorzędny.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.
Dopuszczamy, aby kandydat złożył więcej niż jedną ofertę na różne regiony, ale wygrać konkurs może tylko w jednym wybranym regionie.
Dopuszczamy formę zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak również na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.

 Załączniki do ogłoszenia:

Wykaz szpitali – region I do XIII
Zadania koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
Warunki wynagrodzenia koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
Sprawozdanie z działalności koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
Szczegóły oceny kandydatów do pełnienia funkcji koordynatorów wojewódzkich Poltransplantu

Referencje:
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
2.  Rozporządzenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
3.  Zarządzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z późn. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
4.  Rozporządzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
5.  Pisarek A. Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.

 

Konkurs ogłoszono 09.04.2021 r.; postępowanie zakończono 30.04.2021 r. z uwagi na brak zgłoszeń

Planowane ogłoszenie
Konkursu na pełnienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w najbliższym terminie ogłosi na bip.poltransplant.org.pl ofert na pełnienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu (Region I – XII - wykaz szpitali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).

Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)

Warunki konkursu na Regionalnego Koordynatora Poltransplantu obejmować będą:

Kandydat przystępujący do konkursu na regionalnego koordynatora Poltransplantu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. posiadać wyższe wykształcenie medyczne;
 2. ukończyć w ciągu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wstępne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozostałych koordynatorów);
 3. posiadać obywatelstwo polskie;
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
 6. nie być karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 8. zapewnić, że Poltransplant będzie jedynym płatnikiem za czynności wykonywane w ramach pełnionej funkcji.

Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych

 • w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu świadczącego o posiadanym wyższym wykształceniu medycznym,
 • w punkcie 2 – złożeniu kopii zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
 • w punkcie 3 – złożeniu kopii dowodu osobistego,
 • w punktach 4-8 - złożeniu oddzielnych pisemnych oświadczeń.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
 2. posiadać plan działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania potencjału dawstwa narządów i tkanek w regionie z uwzględnieniem współpracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz bankami tkanek;
 3. posiadać plan współpracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narządów i tkanek od osób zmarłych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narządów afiliowanymi w ośrodkach transplantacyjnych.
 4. posiadać plan organizacji działalności edukacyjnej i promującej medycynę transplantacyjną w regionie.
 5. posiadać plan organizacji własnego stanowiska pracy.

Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych

 • w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • w punktach 2-5 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach 

Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:

 1. znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 2. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi;
 4. dotychczasowe doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
 5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny  

Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych

 • w punkcie 1 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • w punktach 2-3 - w postaci opisowej złożonej w oddzielnych dokumentach
 • w punktach 4 - złożenie oświadczenia
 • w punkcie 5 – dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia 

Sposób rozstrzygnięcia konkursu

 1. Złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją konkursową w trybie zdalnym
 3. Ocena treści dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezbędnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań pożądanych.
 4. Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i mężczyzn jeśli kandydaci spełniają wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorzędny.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.

Dopuszczamy, aby kandydat złożył więcej niż jedną ofertę na różne regiony, ale wygrać konkurs może tylko w jednym wybranym regionie.

Dopuszczamy formę zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak również na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.


Załączniki:

 1. Wykaz szpitali – region I do XII
 2. Zadania koordynatora regionalnego Poltransplantu
 3. Warunki wynagrodzenia koordynatora regionalnego Poltransplantu
 4. Sprawozdanie z działalności koordynatora regionalnego Poltransplantu
 5. Szczegóły oceny kandydatów do pełnienia funkcji koordynatorów regionalnych Poltransplantu

Referencje:

 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 2. Rozporządzenie MZ z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 3. Zarządzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z późn. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
 4. Rozporządzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
 5. Pisarek A. Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"