POLTRANSPLANT 

 

 

 

 

Ustawa Transplantacyjna 1995 
Akty Wykonawcze Ustawy z 1995 r. 
Statut Poltransplantu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
Rozporządzenie w sprawie Krajowej Listy Oczekujących 
Rozporządzenie w sprawie trybu kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 
Rozporządzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 2016 
Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

   Data ogłoszenia: 2007-11-09
   Data wejścia w życie: 2007-12-10
   Data obowiązywania: 2007-12-10

    

   Dz.U.07.207.1503

   ROZPORZĄDZENIE
   MINISTRA ZDROWIA1)
   z dnia 24 października 2007 r.
   w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów

    

    

   Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

   § 1.
    

   Koszty czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów ustala się na podstawie kosztów osobowych i materiałowych obejmujących koszty:
   1)  identyfikacji i kwalifikacji dawcy i pobrania komórek, tkanek i narządów, nawet w przypadku, gdy nie dochodzi do ich przeszczepienia, a w szczególności koszty:

   a)  badania lekarskiego ogólnego i specjalistycznego dawcy, w tym badania autopsyjnego w przypadku dawcy zmarłego,

   b)  przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze znały potencjalnego dawcę za życia, w celu zgromadzenia możliwie jak największej liczby informacji niezbędnych do prawidłowej kwalifikacji potencjalnego dawcy,

   c)  badań dodatkowych u dawcy koniecznych do wykonania przed pobraniem i po pobraniu, w tym badań laboratoryjnych, badań histopatologicznych, badań obrazowych i badań mikrobiologicznych,

   d)  typowania tkankowego dawcy, w tym badania AB0;

   2)  testowania, przetwarzania, konserwowania i przechowywania komórek, tkanek lub narządów, w tym sterylizacji przeszczepów biostatycznych oraz hodowli komórek;

   3)  dystrybucji komórek, tkanek lub narządów z zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych, w których dokonano pobrania komórek, tkanek lub narządów do banków tkanek i komórek lub do zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma być dokonany zabieg przeszczepienia;

   4)  działalności pomocniczej związane bezpośrednio z pobieraniem i przechowywaniem komórek, tkanek i narządów, obejmujące w szczególności koszty:

   a)  łączności niezbędnej do koordynacji pobrania komórek, tkanek i narządów,

   b)  transportu zespołu pobierającego komórki, tkanki lub narządy,

   c)  przechowywania i przygotowania zwłok do pobrania,

   d)  udostępnienia pomieszczeń (sal operacyjnych, sal sekcyjnych), w których odbywa się pobranie komórek, tkanek lub narządów,

   e)  przechowywania pobranych komórek, tkanek lub narządów do momentu dostarczenia ich do banku tkanek i komórek.

   § 2.

    

   1. Do kosztów poniesionych przez bank tkanek i komórek zalicza się koszty wymienione w § 1 oraz koszty pobrania komórek i tkanek ze zwłok określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
   2. Koszty określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zwiększa się corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

   § 3.

   Do kosztów poniesionych przez podmioty, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zalicza się koszty określone w § 1 oraz koszty:
   1)  pobrania komórek, tkanek lub narządu od dawcy, u którego stwierdzono trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierci mózgu), w tym koszty:

   a)  komisyjnego stwierdzenie śmierci mózgu,

   b)  hospitalizacji dawcy od stwierdzenia śmierci mózgu do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;

   2)  pobrania komórek, tkanek lub narządu od dawcy żywego, w tym koszty:

   a)  transportu dawcy do miejsca pobrania komórek, tkanek lub narządu,

   b)  hospitalizacji dawcy, włącznie z przygotowaniem dawcy do pobrania szpiku lub narządu lub jego części,

   c)  przygotowania dawcy do pobrania regenerujących się komórek z krwi obwodowej,

   d)  przechowywania narządu, szpiku i regenerujących się komórek z krwi obwodowej od momentu pobrania do przeszczepienia,

   e)  hospitalizacji i leczenia pooperacyjnego po pobraniu szpiku lub narządu lub jego części.

   § 4.

   1. Koszty pobrań komórek, tkanek i narządów od dawców, u których stwierdzono śmierć mózgu, oraz koszty pobrań regenerujących się komórek, tkanek przeznaczonych do przeszczepienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
   2. Koszty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia zwiększa się corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

   § 5.

   1. Wysokość kosztów za czynności związane z pobraniem komórek, tkanek lub narządów oblicza, na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia i zgodnie z § 3 i 4, zakład opieki zdrowotnej lub jednostka organizacyjna, w której dokonano pobrania komórek, tkanek lub narządów.
   2. Zakład opieki zdrowotnej, któremu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub narządy, przekazuje środki finansowe zakładowi opieki zdrowotnej lub jednostce organizacyjnej, która poniosła koszty, o których mowa w ust. 1, na podstawie faktury zawierającej wyszczególnienie czynności związanych z pobraniem komórek, tkanek lub narządów, na wskazany przez ten zakład lub jednostkę rachunek bankowy.

   § 6.

   1. W przypadku rezygnacji z przeszczepienia pobranych komórek, tkanek lub narządów z powodów obiektywnych, takich jak nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych lub wady anatomiczne, koszty wykonanych czynności związanych z pobraniem do momentu rezygnacji z przeszczepienia, pokrywa zakład opieki zdrowotnej, któremu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub narządy, przy czym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, na uzasadniony wniosek tego zakładu opieki zdrowotnej, zwraca poniesione koszty.
   2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się fakturę wystawioną przez zakład opieki zdrowotnej lub jednostkę organizacyjną, w której dokonano pobrania komórek, tkanek lub narządów.

   § 7.

   Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2).

    

    

    

   MINISTER ZDROWIA

    


   1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - Zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
   2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narządów oraz zwrotu tych kosztów (Dz. U. Nr 132, poz. 881), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.


   Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. (poz. 1503)

   Załącznik nr 1

   KOSZTY POBRAŃ KOMÓREK I TKANEK ZE ZWŁOK

   Lp.

   Czynności

   Koszt pobrania w złotych

   1

   Konsultacje i nadzór nad pobraniem tkanek i komórek

   125

   2

   Pobranie jednej kości długiej z kończyny

   95

   3

   Pobranie innych kości na zamówienie (w tym kości pokrywy czaszki)

   65

   4

   Pobranie mostka z chrząstkami żebrowymi

   60

   5

   Pobranie żebra

   30

   6

   Pobranie jednostronne talerza biodrowego

   60

   7

   Pobranie ścięgna, więzadła

   60

   8

   Pobranie zastawek serca

   130

   9

   Pobranie osierdzia

   50

   10

   Pobranie naczynia krwionośnego rozgałęzionego min. 10 cm

   250

   11

   Pobranie naczynia krwionośnego min 10 cm

   160

   12

   Pobranie naczynia krwionośnego do 10 cm

   100

   13

   Pobranie rogówki

   160

   14

   Pobranie owodni

   50

   15

   Pobranie dermatomem 100 cm2 skóry

   30

   16

   Pobranie błony łącznotkankowej o pow. 100 cm2

   40

   17

   Pobranie komórek

   100

   18

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednej kości długie) z kończyny

   30

   19

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu dwóch kości długich z jednej kończyny

   50

   20

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu mostka

   30

   21

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu żeber

   40

   22

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu talerza biodrowego

   40

   23

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu kości na indywidualne zamówienie

   40

   24

   Kosmetyka zwłok po pobraniu rogówki

   40

   25

   Kosmetyka zwłok po pobraniu skóry dermatomem

   40

   Załącznik nr 2

   KOSZTY POBRAŃ KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW OD DAWCÓW, U KTÓRYCH STWIERDZONO ŚMIERĆ MÓZGU

   A.

   Koszty osobowe - koszty stałe niezależne od liczby pobieranych narządów

   Koszt jednostkowy w zł

   Koszt razem
   w zł

   I.

   Identyfikacja dawcy zmarłego

   1.

   lekarz - wstępna ocena kliniczna, wykluczenia i potwierdzenia

   300

   300

   2.

   wykonanie 2 serii badań

   250

   500

   3.

   komisja orzekająca śmierć mózgu

   400

   1200

   II.

   Opieka nad dawcą od stwierdzenia śmierci mózgu do pobrania komórek, tkanek lub narządów

   1.

   lekarz

   600

   600

   2.

   pielęgniarka

   350

   350

   3.

   konsultacje specjalistyczne

   200

   200

   III.

   Zabieg pobrania komórek, tkanek, narządu lub narządów

   1.

   lekarz anestezjolog

   700

   700

   2.

   pielęgniarka

   350

   700

   3.

   salowa

   250

   250

   Razem koszty osobowe w zł

   4800

   B.

   Koszty materiałowe i badań kwalifikujących dawców narządów

   Nerki w zł

   Razem w zł za pobranie nerek i narządu dodatkowego

   1.

   badania laboratoryjne wg karty zgłoszenia dawcy (bez wirusologicznych)

   250

   350

   2.

   badania obrazowe
   (usg, TK, angio-OUN)

   300

   300

   3.

   badania inne
   (ekg, rtg klatki piersiowej)

   50

   100

   4.

   badania wirusologiczne

   100

   100

   5.

   markery nowotworowe

   60

   60

   Koszty materiałowe

   1.

   leki, płyny dożylne, płyny krwiozastępcze itp.

   840

   1240

   2.

   koszty pracy sali operacyjnej

   550

   750

   3.

   zabezpieczenie logistyczne

   50

   100

   Razem koszty materiałowe i badań

   2200

   3000

   C

   Rodzaj pobrania

   Za pobranie 2 nerek w zł

   Za pobranie kolejnego narządu w zł

   Pobranie narządów łącznie z kosztami osobowymi w zł*

   1.

   Pobranie tylko nerek

   7000

   7000

   2.

   Pobranie nerek i jednego innego narządu

   3900

   3900

   7800

   3.

   Pobranie nerek i 2 innych narządów

   2800

   2900

   8600

   4.

   Pobranie nerek i 3 innych narządów

   2350

   2350

   9400

   5.

   Pobranie nerek i 4 innych narządów

   2040

   2040

   10200

   *W ramach kwoty, którą otrzymuje zakład opieki zdrowotnej, w którym nastąpiło pobranie, mieści się stała kwota 4 800 zł przeznaczona na koszty osobowe (niezależnie od liczby pobranych narządów).

   KOSZTY POBRAŃ REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK LUB TKANEK PRZEZNACZONYCH DO PRZESZCZEPIENIA

   D.

   Koszty ośrodka dokonującego pobrania

   Koszty osobowe w zł

   Koszty materiałowe jednostkowe dla jednego pobrania w zł

   Razem
   w zł

   1.

   Regenerujących się komórek szpiku kostnego w warunkach sali operacyjnej

   4 800

   3 000

   7800

   2.

   Regenerujących się komórek krwi obwodowej metodą cytoforezy

   4 800

   7 000

   11800

    


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"