POLTRANSPLANT 

 

       

      

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2021 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

 

KLO 2013

Redystrybucja surowic 2013

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku - 2013

Dobór 2013 - odwołany

KLO 2013
Wyniki konkursu

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
____
___________ 02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87_______________________

Warszawa, 2 kwietnia 2013 r.

Dyrektor: Prof. dr hab. med. R.Danielewicz
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82

 Uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:

1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki zgłoszonych do KLO
2. oznaczanie PRA u pacjentów zgłoszonych do KLO.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu w następujący sposób:

 

L.p.

Nazwa ośrodka realizującego świadczenie

Liczba badań HLA klasa I i II

Liczba badań   PRA

1.

SP Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie

 80

 360

2.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

180

1000

3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

120

 750

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

150

 970

5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

480

2500

6.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

160

850

7.

C S K Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 25

0

8.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im .M. Kopernika w Łodzi

 60

400

9.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

130

650

10.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

30

300

 

              Przewodnicząca Komisji
              Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

Warszawa, 7 marca 2013 r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza  świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie:
Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).
Przedmiotem konkursu jest:
1.  badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów    zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.
2.  oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 400 000,00 zł.

Świadczeniodawcami  mogą być  podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej  POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2013 r. roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych  w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2013 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

REDYSTRYBUCJA SUROWIC 2013
Wyniki konkursu

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
____
___________ 02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87_______________________

Warszawa, 2 kwietnia 2013 r.

Dyrektor: Prof. dr hab. med. R.Danielewicz
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant informuje, że decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Poltransplantu do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r.  w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tankowego w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą wyłoniony został niżej wymieniony Świadczeniodawca :

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu , ul Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

               Przewodnicząca Komisji
               Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

Warszawa, 07  marca 2013 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

  Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza  świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :
- przyjmowanie  surowic w/w  pacjentów  ze stacji dializ z całego kraju,
- rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,
- automatyczna redystrybucja surowic,
- rozdział  i wysyłka redystrybuowanych surowic w  zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. O,5 ml,
- zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym  pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic  w ciągu 2013 r. wynosi 13 000.

Świadczeniodawcami  mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej  POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2013 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU   na realizację w 2013 r. świadczeń zdrowotnych:
w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY

Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2013

ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą

Załącznik nr 1 do umowy,Wykaz jednostek , w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia

Załącznik nr 2 do umowy,Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.

Załącznik nr 3 do umowy,Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych

Załącznik nr 4 do umowy,Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku - 2013

Wyniki konkursu

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
____
___________ 02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87_______________________

Warszawa, 18.02.2013 r.

Dyrektor: Prof. dr hab. med. R.Danielewicz
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
na realizację  świadczeń zdrowotnych w 2013 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku

Uprzejmie zawiadamiam, że komisja konkursowa powołana 18 stycznia 2013 r. przez  Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” do przeprowadzenia konkursu ofert  na realizację  świadczeń zdrowotnych w 2013 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku rozpatrzyła  oferty złożone przez pięciu oferentów  i zaproponowała zawarcie umów  następującym podmiotom:
1.Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu: 80 x 20 000,00 zł = 1 600 000,00 zł
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie: 60 x 20 000,00 zł = 1 200 000,00 zł
3. Medigen Sp z o. o. w Warszawie: 80 x 20 000,00 zł=1 600 000,00 zł
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny UM w Warszawie: 20 x 20 000,00 zł = 400 000,00 zł
5. Fundacja Na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi w Warszawie*: 10 x 20 000,00 zł = 200 000,00 zł*

* W związku ze  zgłoszonym przez jednego z oferentów zastrzeżeniem formalno-prawnym w stosunku do tego świadczeniodawcy, które to zastrzeżenie podlega zbadaniu przez Ministra Zdrowia rozstrzygnięcie w tej części komisja zawiesza do czasu otrzymania odpowiedzi Ministra Zdrowia. W przypadku uznania zastrzeżeń przez Ministra Zdrowia środki przeznaczone na sfinansowanie 10 procedur doboru komisja postanowiła pozostawić do dyspozycji Poltransplantu w celu wykorzystania w ciągu 2013 r.

Oferenci zostali powiadomieni o wyniku postępowania w dniu 8 lutego 2013 r.

Nie wniesiono protestów  ani odwołań  dotyczących rozstrzygnięcia postępowania .

                                                                                        

Dyrektor Centrum „Poltransplant”
Prof. Roman  Danielewicz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

 Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

 

Przedmiotem konkursu jest  poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi  5 000 000,00 zł  = 250 procedur x 20 tys. zł maksymalny koszt kalkulacyjny.

Świadczeniodawcami mogą być podmioty lecznicze  prowadzące działalność w zakresie  objętym konkursem i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl tj. do  dnia 5 lutego 2013 r. na adres:

 

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6  lutego 2013 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji  na stronie internetowej Poltransplantu www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie  świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

1. Ogłoszenie o konkursie 2013(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
Punkt 6. Kryteriów wyboru świadczeniodawców  według kolejności zastosowania zmieniono dn. 30.01.2013 r.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2013 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2013 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

Dobór 2013 - ODWOŁANY

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie:
Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest  poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi  5 000 000,00 zł

Świadczeniodawcami mogą być podmioty leczniczej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl tj do godz. 11.00 dnia 19 grudnia 2012 r. na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19  grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie  świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

1. Ogłoszenie o konkursie 2013(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2013 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2013 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

INFORMACJA

INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU I JEGO ROZSTRZYGNIĘCIU

  W terminie 7 dni od  przekazania oferentom decyzji Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”  do przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje w 2013 roku świadczeń zdrowotnych w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku,  w sprawie przydziału określonych ilości procedur wpłynęły dwa protesty od uczestników postępowania konkursowego -  z Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Szpiku we Wrocławiu i z NZOZ Medigen Sp. z o.o. w Warszawie - zarzucające nieprawidłowe przeprowadzenie konkursu i  wynikające stąd naruszenie interesu prawnego oferentów.

  Komisja Konkursowa, po wnikliwym zbadaniu protestu stwierdza, że obywa protesty są bezzasadne.

  Na wstępie należy podkreślić – co wszystkim oferentom jest wiadome, że Poltransplant będący jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia, funkcjonuje w oparciu o plan finansowy przeznaczony na pokrycie kosztów  realizacji wszystkich zadań statutowych jednostki, w tym  dysponuje określoną pulą środków finansowych na Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Dokonując wyboru realizatorów świadczenia  i rozstrzygnięcia konkursu Komisja może proponować Dyrektorowi Poltransplantu zawarcie umów w granicach posiadanych środków.

  Niezależnie od powyższego ważne jest także zapewnienie ciągłości realizacji doborów. Protestujący oferenci mają pełną wiedzę o tym, że przyjmowane przez nich do realizacji zlecenia doboru z ostatnich tygodni 2012 roku obciążają budżet 2013 roku.

  Komisja dokonała wyboru mając na uwadze:

  1. wysokość środków, które Komisja może rozdzielić w postępowaniu konkursowym, która z kolei wynika z projektu planu finansowego Poltransplantu i jest istotnie ograniczona w stosunku do przewidywanego całorocznego kosztu przedmiotowych świadczeń,

  2. zapewnienie ciągłości udzielania przedmiotowych świadczeń poprzez przyznanie procedur wszystkim oferentom dotychczas wykonującym zadanie;

  3. koszt typowania potwierdzającego (kryterium ceny);

  4. nie przekroczenie proponowanej przez oferentów liczby procedur;

  5. przyznanie podmiotom, które po raz pierwszy będą realizować zadanie względnie małej liczby procedur;

  6. liczba realizowanych procedur w 2012 r. oraz częstotliwość wskazań danego ośrodka w latach poprzednich

   

  Podejmując decyzje Komisja nie mogła pomijać takich okoliczności jak konieczność znalezienia równowagi pomiędzy czasem realizacji doborów, liczbą wskazań danego wykonawcy przez ośrodki transplantacyjne lub pacjentów a ceną typowania potwierdzającego,  która w świetle uwag wyrażonych na wstępie musi być brana pod uwagę.

  Komisja uważa też za konieczne podkreślić okoliczność doskonale znaną protestującym oferentom , że corocznie, niezwłocznie po podpisaniu umów,  Poltransplant rozpoczyna starania o pozyskanie wyższych środków niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania i kilkakrotnie w ciągu roku, w miarę pozyskiwania środków, umowy są zwiększane w drodze aneksów. Beneficjentami tak pozyskanych środków dotychczas zawsze był NZOZ Medigen Sp. z o.o. w Warszawie i  Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Szpiku we Wrocławiu.

  Komisja konkursowa uważa, zezarzuty protestujących w istocie dotyczą kreowania polityki zdrowotnej a nie działań Poltransplantu, w tym przedmiotowego postępowania konkursowego.

  W świetle podanych wyjaśnień zarzut preferowania jednego z oferentów jest niezasadny jako, że podmiot ten dokonuje doborów po cenie najniższej.

  Podobnie kolejny zarzut dotyczący nieposiadania statusu podmiotu leczniczego przez innego oferenta jest chybiony jako, że podmiot ten, zgodnie z ustawa o działalności leczniczej,  posiada wpis w właściwym rejestrze prowadzonym przez Wojewodę a także spełnia wymagania merytoryczne.

  Przedstawiając powyższe Komisja konkursowa nie znalazła podstaw do zmiany wyników postępowania konkursowego.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
 Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

Decyzja nr 1/2013
Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant"
w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku

Decyzja wersja pdf

 

 

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"