POLTRANSPLANT 

 

       

      

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

 

Dobór 2013

REDYSTRYBUCJA SUROWIC 2012

KLO 2012

DOBÓR 2012

Dobór 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie:
Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest  poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi  5 000 000,00 zł

Świadczeniodawcami mogą być podmioty leczniczej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl tj do godz. 11.00 dnia 19 grudnia 2012 r. na adres :

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19  grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie  świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

1. Ogłoszenie o konkursie 2013(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2013 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2013 roku. Algorytm Poszukiwania Niespokrewnionego Dawcy Komórek Hematopoetycznych Układu Krwiotwórczego Do Transplantacji w 2013 r.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

REDYSTRYBUCJA SUROWIC 2012

WYNIKI KONKURSU

Pole tekstowe: CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87


Warszawa, 14.02.2012 r. 

Dyrektor:
Prof.dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email:  transpl@poltransplant.org.pl

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" informuje, że decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora "Poltransplantu" do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r.  w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą wyłoniony został niżej wymieniony Świadczeniodawca :

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu , ul Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

 

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

Warszawa, 20  stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WRAZ

Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza  świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :

- przyjmowanie  surowic w/w  pacjentów  ze stacji dializ z całego kraju,

- rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,

- automatyczna redystrybucja surowic,

- rozdział  i wysyłka redystrybuowanych surowic w  zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. O,5 ml,

- zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym  pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic  w ciągu 2012 r. wynosi 13 000.

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT bezzwłocznie po otrzymaniu przez Poltransplant planu finansowego na 2012 rok, podpisze umowę z wybranym w drodze niniejszego konkursu  świadczeniodawcą na realizację w/w świadczeń w  2012 r.

Świadczeniodawcami  mogą być podmioty wykonujące działalność lecniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej  POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2012 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT


WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU   na realizację w 2012 r. świadczeń zdrowotnych:
w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.


Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY


Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2012


ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą

Załącznik nr 1 do umowy,Wykaz jednostek , w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia

Załącznik nr 2 do umowy,Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.

Załącznik nr 3 do umowy,Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych

Załącznik nr 4 do umowy,Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy

KLO 2012

WYNIKI KONKURSU

     CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”02-001 Warszawa,  Al. Jerozolimskie 87


Warszawa, 14.02.2012 r.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2012 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:
1. badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO;
2.oznaczanie PRA u potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO.

Komisja Konkursowa rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu  w następujący sposób:

L.p.

Nazwa ośrodka realizującego świadczenie

Liczba badań HLA klasa I i II

Liczba badań PRA

1.

SP Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie

90

360

2.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

160

900

3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

120

750

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

100

950

5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

500

2500

6.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

165

900

7.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

40

0

8.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

40

400

9.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

130

650

10.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

32

300

 

W dniu 06.02.2012 r. oferenci zostali powiadomieni o przyznanej im liczbie świadczeń.
Protestu ani innych środków odwoławczych nie wniesiono.

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WRAZ

Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza  świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie:

Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).

Przedmiotem konkursu jest:

1.  badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów    zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.

2.  oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 400 000,00 zł.

 

Świadczeniodawcami  mogą być  podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu  w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej  POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2012 r. roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, bezzwłocznie po otrzymaniu przez Poltransplant planu finansowego na 2012 r., zostaną zawarte umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych  w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2012 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

Dobór 2012

WYNIKI KONKURSU

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87


Dyrektor:                                                                                                                                                 Warszawa,29.12.2011 r.
Prof. dr hab. med. R. Danielewicz
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2011 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie  Dobóru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie  Dobóru Niespokrewnionych Dawców Szpiku  i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

 

1.  Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz  we Wrocławiu: 75 x 20 000,00 zł = 1 500 000,00 zł

2.  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie: 50 x 20 000,00 zł = 1 000 000,00 zł

3.  NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie: 100 x 20 000,00 zł = 2 000 000,00 zł

4.  Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie: 25 x 20 000,00 zł = 500 000,00 zł

 

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

 Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest  poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi  5 000 000,00 zł

Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej POLTRANSPLANTU www.poltransplant.org.pl:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2011 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Poltransplantu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie  świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

1. Ogłoszenie o konkursie 2012(wersja do druku)

2. Wymagania dotyczące ofert I szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2012 r. w zakresie: Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

3. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców SzpikuWymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2012 roku.

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

 

 

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"