Strona główna

 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2017.73
Data ogłoszenia:2017-07-15
Data wejścia w życie:2017-07-19
Data obowiązywania:2017-07-19

 

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 3 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 58 oraz z 2016 r.poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 1 w ust. 2:
pkt5 otrzymuje brzmienie:
„5) organizowanie konkursów ofert na realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

a) procedur    poszukiwania   i doboru           niespokrewnionych      dawców       komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej  oraz jednostek lub preparatów komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej wraz z finansowaniem tych procedur,

b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej wraz z finansowaniem tych procedur,

c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur,

d) procedur regularnego określania stopnia immunizacji osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA;”,

po pkt 17a dodaje się pkt 17b – 17d w brzmieniu:

„17b) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiot właściwy dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

17c) prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;

17d) realizacja zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej;”,

b) w§ 4:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:”,

po pkt 6 dodaje się pkt 6a – 6c w brzmieniu:

„6a) Zespół do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

6b) Zespół Informatyczny;

6c) Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;”, c) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,

2138 i 2255).”;

w załączniku nr 2 do zarządzenia:

w § 1 w ust. 1 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie.”,

w § 3 :

w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnego stanowiska pracy:”, - - dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) Zespołem do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

7) Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne.”,

w ust. 2 po pkt 1 dodaje pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Zespołem Informatycznym;”,

w § 5 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;”,

w § 6 :

- pkt 7-9 otrzymują brzmienie:

„7) organizowanie konkursu na oznaczanie oraz finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących w zakresie regularnego określania stopnia immunizacji wszystkich osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

organizowanie konkursów ofert na procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej oraz finansowanie tych procedur;

organizowanie konkursu poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej  oraz finansowanie tych procedur;”,

- po pkt 9 dodaje pkt 9a w brzmieniu:

„9a) organizowanie konkursu dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur;”,

w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) koordynacja alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia we współpracy z Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;”,

w § 10 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) współpraca z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w zakresie koordynacji alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia;”,

po § 10 dodaje się § 10a – 10c w brzmieniu:

„§ 10a. Do zadań Zespołu do Spraw Współpracy Międzynarodowej należy:

organizacja współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Radą Europy i Komisją Europejską;

organizacja współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

organizacja współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych w obszarze       medycyny transplantacyjnej;

współpraca międzynarodowa w przypadku nielegalnych i oszukańczych praktyk w obszarze medycyny transplantacyjnej;

realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiotu właściwego dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10b. Do zadań Zespołu Informatycznego należy:

administrowanie siecią informatyczną jednostki;

sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

administrowanie systemem informatycznym rejestrów transplantacyjnych;

administrowanie systemem informatycznym rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

§ 10c. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy OsobyOdpowiedzialnej za Sprawy Obronne należy:

prowadzenie spraw w zakresie programowania obronnego i planowania operacyjnego;

planowanie i organizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie obsady;

planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych;

reklamowanie pracowników Poltransplantu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

współpraca z komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dn. 19 stycznia 2016 r. poz. 10
Data ogłoszenia:2016-01-19
Data wejścia w życie:2016-02-03
Data obowiązywania:2016-02-03

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 19 stycznia 2016 r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
 § 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:
a) w § 1:
– ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991).”,
– w ust. 2:
– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;”,
– – pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:
„13) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
14) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;”,
– – pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„16) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
17) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i prze szczepień komórek, tkanek i narządów;”,
– – po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie;”,
b) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.2)).”;
2) w załączniku nr 2:
a) w § 6:
– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów;
6) organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku oraz finansowanie zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991);”,
– pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) wykonywanie zadań związanych z finansowaniem działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;”,
b) w § 7:
– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) uzyskiwanie od podmiotów leczniczych dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;
5) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;”,
– pkt 9–11 otrzymują brzmienie:
„9) przyjmowanie od podmiotów leczniczych wniosków o udzielanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, ocena formalna i merytoryczna tych wniosków oraz wnioskowanie w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia;
10) przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
11) udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;”,
c) w§ 10:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie stale aktualizowanej krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie;”,
– pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) współdziałanie w dokonywaniu wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów, we współpracy z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 2.

MINISTER ZDROWIA
Konstanty Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 , 1268 i 1735.


Data ogłoszenia:2010-07-21
Data wejścia w życie:2010-07-21
Data obowiązywania: 2010-07-21

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58

 

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanemu dalej „Poltransplantem”, nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Poltransplantu określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 39 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 35).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

TEKST JEDNOLITY ZAŁĄCZNIKÓW NA PODSTAWIE:
ZARZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA  Z 21 LIPCA 2010 R.
ZARZĄDZENIA Z 16 STYCZNIA 2016 R.
ZARZĄDZENIA Z 3 LIPCA 2017 R.Załącznik nr 1

STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.


1. Przedmiotem działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991).
2. Do zadań Poltransplantu należy:

1)

prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

2)

zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

3)

finansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

4)

finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

5)

organizowanie konkursów ofert na realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

    a) procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej  oraz jednostek lub preparatów komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej wraz z finansowaniem tych procedur,
    b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej wraz z finansowaniem tych procedur,
    c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur,
    d) procedur regularnego określania stopnia immunizacji osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA;”,

6)

wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7)

udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;

8)

współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;

9)

przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

10)

występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

11)

organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;

12)

przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

13)

przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

14)

udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

15)

wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

16)

opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

17)

finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i prze szczepień komórek, tkanek i narządów;

17a)

wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie;

17b)

realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiot właściwy dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

17c)

prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;

17d)

realizacja zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej;

18)

wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 2.


1. Siedzibą Poltransplantu jest Warszawa.
2. Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.


1. Działalnością Poltransplantu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:

1)

Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;

2)

Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

3. Zastępców Dyrektora, o których mowa w ust. 2, zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Zastępcy Dyrektora, o których mowa w ust. 2, są wyłaniani w drodze konkursu.

§ 4.


W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)

Zespół do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;

2)

Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;

3)

Zespół do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;

4)

Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

5)

Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;

6)

Zespół Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;

6a)

Zespół do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

6b)

Zespół Informatyczny;

6c)

Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;

7)

Sekretariat.

§ 5.


1. Działalność Poltransplantu jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Poltransplant sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.


1. Do osób zatrudnionych w Poltransplancie stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).


Załącznik nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO - KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1.


1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, w szczególności jest odpowiedzialny za:

1)

realizację zadań Poltransplantu;

2)

zarządzanie majątkiem Poltransplantu;

3)

wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz i przywóz z i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz narządów ze zwłok ludzkich pobranych do przeszczepienia;

4)

ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

5)

sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.;

6)

zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Poltransplancie;

7)

ustalanie procedur kontrolnych;

8)

wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Poltransplantu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Poltransplantu.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora.

§ 2.


Dyrektor Poltransplantu może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

§ 3.


1. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnego stanowiska pracy:

1)

Zespołem do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;

2)

Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;

3)

Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

4)

Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;

5)

Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów.

6)

Zespołem do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

7)

Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:

1)

Zespołem do Spraw Finansowych i Osobowych;

1a) Zespołem Informatycznym

2)

Sekretariatem.

3. Do zadań i obowiązków Zastępców Dyrektora należy:

1)

planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;

2)

przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;

3)

zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;

4)

ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;

5)

występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6)

współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Poltransplantu;

7)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.


1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:

1)

koordynowanie prac komórki organizacyjnej;

2)

organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej, nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;

3)

podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

4)

parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;

5)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5.


Do zadań Zespołu do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii należy:

1)

przygotowywanie programów i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;

2)

organizacja wstępnych, ustawicznych i uaktualniających szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej, a także prowadzenie list osób, które odbyły te szkolenia oraz wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;

3)

prowadzenie staży kierunkowych z zakresu organizacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej;

4)

organizacja szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;

5)

prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

6)

przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

7)

wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej, Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;

8)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

9)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 6.


Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych należy:

1)

prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;

2)

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)

dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4)

dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5)

zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów;

6)

organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku oraz finansowanie zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991);

7)

organizowanie konkursu na oznaczanie oraz finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących w zakresie regularnego określania stopnia immunizacji wszystkich osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

8)

organizowanie konkursów ofert na procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej oraz finansowanie tych procedur;

9)

organizowanie konkursu poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej  oraz finansowanie tych procedur;

9a)

organizowanie konkursu dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur;

10)

obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;

11)

wykonywanie zadań związanych z finansowaniem działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;

12)

prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;

13)

prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;

14)

kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;

15)

sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;

16)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

17)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

 

§ 7.


Do zadań Zespołu do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień należy:

1)

organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

2)

koordynacja alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia we współpracy z Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;

3)

prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;

4)

uzyskiwanie od podmiotów leczniczych dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;

5)

opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

6)

opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;

7)

powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;

8)

współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;

9)

przyjmowanie od podmiotów leczniczych wniosków o udzielanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, ocena formalna i merytoryczna tych wniosków oraz wnioskowanie w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia;

10)

przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

11)

udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

12)

przygotowanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narządów ze zwłok ludzkich i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;

13)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

14)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 8.


Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej należy:

1)

koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;

2)

przyjmowanie, gromadzenie i przechowywanie od ośrodków dawców szpiku danych dotyczących potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, wprowadzanie tych danych do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie tego rejestru oraz przekazywanie tych danych do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej;

3)

współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;

4)

ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej wraz z kontrolą dokumentów z ośrodków realizujących poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku;

5)

przygotowywanie i kontrola rozliczeń finansowych z ośrodkami dawców, zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej i ośrodkami transplantacyjnymi;

6)

przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie finansowania badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców szpiku przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7)

przygotowywanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;

8)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

9)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 9.
Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich należy:

1)

prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;

2)

zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;

3)

niezwłoczne powiadamianie w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;

4)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

5)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10.


Do zadań Zespołu Prowadzącego Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów należy:

1)

prowadzenie stale aktualizowanej krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie;

2)

wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o pilnym stopniu wykonania przeszczepu;

3)

informowanie potencjalnego biorcy lub jego przedstawiciela ustawowego oraz lekarza dokonującego zgłoszenia na listę o dacie oraz kolejności tego wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;

4)

ocena i rozpatrywanie zasadności wniosków cudzoziemców o dokonanie wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie po zakwalifikowaniu cudzoziemca do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządu, przez kierownika zespołu, o którym mowa w art. 16c ust. 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

5)

koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;

6)

prowadzenie centralnego rejestru żywych dawców;

7)

stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;

8)

8) współdziałanie w dokonywaniu wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów, we współpracy z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym;

9)

wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie odznaki i legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu;

9a)

współpraca z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w zakresie koordynacji alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia;

10)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

11)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10a.

Do zadań Zespołu do Spraw Współpracy Międzynarodowej należy:
1)  organizacja współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Radą Europy i Komisją Europejską;

2)  organizacja współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

3)  organizacja współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych w obszarze    medycyny transplantacyjnej;

4)  współpraca międzynarodowa w przypadku nielegalnych i oszukańczych praktyk w obszarze medycyny transplantacyjnej;

5)  realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiotu właściwego dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

6)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

7)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10b.

Do zadań Zespołu Informatycznego należy:
1)  administrowanie siecią informatyczną jednostki;

2)  sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

3)  administrowanie systemem informatycznym rejestrów transplantacyjnych;

4)  administrowanie systemem informatycznym rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

§ 10c.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne należy:
1)  prowadzenie spraw w zakresie programowania obronnego i planowania operacyjnego;

2)  planowanie i organizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie obsady;

3)  planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych;

4)  reklamowanie pracowników Poltransplantu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

5)  współpraca z komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

6)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.

Do zadań Sekretariatu należy:

1)

obsługa administracyjna Poltransplantu;

2)

sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

3)

współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

4)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 12.


Obieg dokumentów w Poltransplancie, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.


2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

 

 
Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
Ustawa o zawodzie lekarza 
Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
Dyrektywa  Komisji 2006/17/WE 
Dyrektywa  Komisji 2006/86/WE 
Dyrektywa 2010/53/UE 
Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
Rozporządzenie w sprawie kandydata na dawcę 
Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców 
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
Rozp. w sprawie ośrodków dawców szpiku 
Rozp. w sprawie ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia 
Rozporządzenie w sprawie krajowej listy osób oczekujących 
Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
Rozporządzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
Rozporządzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
Rozporządzenie w sprawie system zapewnienia jakości w bankach tkanek 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 2018 
Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
Rozporządzenie w sprawie szkoleń (2021) 
Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2014) 
Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 

 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"