Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Obwieszczenie w wersji (PDF)


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Dziennik Ustaw z 6 listopada 2012 poz. 1215

Data ogłoszenia:

2012-11-06

Data wydania:

2012-10-19

Data wejścia w życie:

2013-01-01

Data obowiązywania:

2013-01-01, § 1 pkt 7 lit. a, b i d wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 1.2.14 r.) 
Kontakt 

 

 

 

    

   ROZPORZĄDZENIE
   MINISTRA ZDROWIA1)

   z dnia 19 października 2012 r.
   zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów   Na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

   § 1.


   W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

   1) w § 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
   „Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, w którym pobrano narząd lub narządy, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:”;
   2) § 7 otrzymuje brzmienie:
   „§ 7. Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się biorąc pod uwagę koszty:
   1) organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg pobrania albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów;
   2) produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów, i ich zabezpieczenia na okres transportu;
   3) transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.”;
   3) w § 8 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
   „4) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   5) wyżywienia i obsługi dawcy w czasie jego pobytu w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;”;
   4) w § 11:
   a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
   „7) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie;”,
   b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
   „9) transportu pobranych komórek lub tkanek do medycznego laboratorium diagnostycznego, banku tkanek i komórek lub do podmiotu leczniczego celem przeszczepienia;”;
   5) w § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   „4) dystrybucji i transportu przetworzonych komórek lub tkanek do podmiotów leczniczych.”;
   6) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:
   „§ 13. Koszty przechowywania pobranych komórek, tkanek i narządów do momentu ich dystrybucji do banku tkanek i komórek lub podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonany zabieg przeszczepienia, ustala się, biorąc pod uwagę koszty, o których mowa w § 9 pkt 2-7.
   § 14. 1. W przypadku konieczności odstąpienia od pobrania narządu lub narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub wady anatomiczne, koszty czynności:
   1) związanych z pobieraniem narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od pobrania, są ustalane w sposób określony w § 1-7;
   2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
   2. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia pobranego narządu lub narządów z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności wykryta choroba nowotworowa, nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub zbyt długi czas niedokrwienia narządu po pobraniu, koszty czynności:
   1) związanych z pobieraniem, przechowywaniem i dystrybucją narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony w § 1-7 i 13;
   2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
   3. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności zaostrzenie się procesu chorobowego lub zgon biorcy, koszty czynności związanych z pobraniem, przechowywaniem i dystrybucją szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony odpowiednio w § 8 albo § 9.”;
   7) w § 15:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" przedstawiają, corocznie do dnia 15 lutego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wspólną informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w
   załączniku nr 2 do rozporządzenia, na rok następny, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.”,
   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
   „3a. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przedstawia, corocznie do dnia 15 lutego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w
   załączniku nr 1 do rozporządzenia, na rok następny, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym. 3b. Sporządzając informacje, o których mowa w ust. 3 i 3a, podmioty określone w tych przepisach biorą pod uwagę w szczególności:
   1) koszty poszczególnych czynności z poprzedniego roku kalendarzowego;
   2) koszty wykonywania tych czynności, ponoszone przez podmioty, w których przeszczepia się co najmniej 30 narządów rocznie – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3;
   3) koszty wykonywania tych czynności, ponoszone przez banki tkanek i komórek – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3a. ”,
   c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
   „4. Koszty osobowe czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy, u którego stwierdzono zgon, w tym zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
   5. Koszty czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, czynności związanych z pobieraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy oraz ich przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,
   d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
   „6. Minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić koszty czynności określonych w załącznikach nr 1 i 2, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a, nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego.”;
   8) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
   9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

   § 2.


   Do kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, wykonanych i nierozliczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

   § 3.


   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 7 lit. a, b i d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

   MINISTER ZDROWIA
   1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
   2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

    

   Załącznik nr 1

   Koszty osobowe czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy, u którego stwierdzono zgon, w tym zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia

   Lp. 

   Czynności 

   Koszt pobrania 
   (w złotych) 

   1.

   Konsultacje specjalistyczne przed pobraniem tkanek i komórek 

   130,40 

   2.

   Pobranie jednej kości długiej z kończyny 

   99 

   3.

   Pobranie innych kości na zamówienie (w tym kości pokrywy czaszki)

   67,80

   4.

   Pobranie mostka z chrząstkami żebrowymi

   62,60

   5.

   Pobranie żebra

   31,30

   6.

   Pobranie jednostronne talerza biodrowego

   62,60

   7.

   Pobranie ścięgna, więzadła

   62,60

   8.

   Pobranie zastawek serca

   135,60

   9.

   Pobranie osierdzia

   52,10

   10.

   Pobranie naczynia krwionośnego rozgałęzionego co najmniej 10 cm

   260,70

   11.

   Pobranie naczynia krwionośnego co najmniej 10 cm

   166,90

   12.

   Pobranie naczynia krwionośnego poniżej 10 cm

   104,30

   13.

   Pobranie rogówki

   169,90

   14.

   Pobranie owodni

   52,10

   15.

   Pobranie dermatomem skóry o powierzchni 100 cm2

   31,30

   16.

   Pobranie błony łącznotkankowej o powierzchni 100 cm2

   41,70

   17.

   Pobranie komórek

   104,30

   18.

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednej kości długiej z kończyny

   31,30

   19.

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu dwóch kości długich z jednej kończyny

   52,10

   20.

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu mostka

   31,30

   21.

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu żeber

   41,70

   22.

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu talerza biodrowego

   41,70

   23.

   Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu kości na indywidualne zamówienie

   41,70

   24.

   Kosmetyka zwłok po pobraniu rogówki

   41,70

   25.

   Kosmetyka zwłok po pobraniu skóry dermatomem

   41,70

    

   Załącznik nr 2

   Koszty czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, czynności związanych z pobieraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy oraz ich przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją

   A. Koszty osobowe

   Lp.

   Rodzaj kosztów

   Koszt jednostkowy 
   (w złotych)

   Koszt razem 
   (w złotych)

   I.

   Identyfikacja dawcy zmarłego

      

   1.

   lekarz - wstępna ocena kliniczna wykluczenia lub potwierdzenia

   312,90

   312,90

   2.

   wykonanie serii badań

   2 x 260,75

   521,50

   3.

   komisja orzekająca o śmierci mózgu

   3 x 417,20*

   1 251,60*

    

   Razem 

    

   2 086

   II.

   Opieka nad dawcą od stwierdzenia śmierci mózgu lub zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia do pobrania narządu lub narządów

      

   1.

   lekarz

   625,80

   625,80

   2.

   pielęgniarka

   365

   365

   3.

   konsultacje specjalistyczne

   208,60

   208,60

    

   Razem

    

   1 199,45

   III.

   Zabieg pobrania narządu lub narządów

      

   1.

   lekarz anestezjolog

   730,10

   730,10

   2.

   pielęgniarka

   2 x 365

   730,10

   3.

   salowa

   260,75

   260,75

    

   Razem

    

   1 720,95

    

   Razem koszty osobowe

    

   5 006,40

   * obejmuje całość badania stwierdzającego śmierć mózgu według obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. Nr 46, poz. 547) 

    

   B. Koszty materiałowe i badań kwalifikujących dawców narządów

   Lp.

   Koszty badań

   Koszt 
   za pobranie nerki 
   (w złotych)

   Koszt razem za pobranie nerek 
   i narządu dodatkowego 
   (w złotych)

   1.

   badania laboratoryjne wg karty zgłoszenia dawcy (bez wirusologicznych)

   260,75

   365

   2.

   badania obrazowe (usg, TK, angio-OUN)

   312,90

    312,90

   3.

   badania inne (ekg, rtg kl. p)

   52,15

   104,30

   4.

   badania wirusologiczne

   104,30 

    104,30

   5.

   markery nowotworowe

   62,60

   62,60

    

   Koszty materiałowe

      

   1.

   leki, płyny dożylne, płyny krwiozastępcze oraz inne niezbędne materiały

   876,12

   1 273,32

   2.

   koszty pracy sali operacyjnej

   573,65

   782,25

   3.

   zabezpieczenie logistyczne

   52,15

   102,30

    

   Razem koszty materiałowe i badań

   2 294,60

   3 129

    

   C. Koszty pobrania narządów

   Lp. 

   Rodzaj pobrania

   Koszt pobrania nerki albo nerek 
   (w złotych)

   Koszt pobrania kolejnego narządu 
   (w złotych)

   Koszt pobrania narządu albo narządów łącznie  
   z kosztami osobowymi 
   (w złotych)

   1.

   Pobranie tylko nerki albo nerek

   7 301

    

   7 301

   2.

   Pobranie tylko jednego narządu gdy nie są pobierane nerka albo nerki*

    

   7 301

   7 301

   3.

   Pobranie nerki albo nerek i jednego innego narządu

   4 067,70

   4 067,70

   8 135,40

   4.

   Pobranie nerki albo nerek i 2 innych narządów

   2 920,40

   3 024,70

   8 969,80

   5.

   Pobranie nerki albo nerek i 3 innych narządów

   2 451

   2 451

   9 804,20

   6.

   Pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów**

   2 127,72

   2 127,72

   10 638,60

   * w przypadku pobrania tylko płuc, koszt pobrania każdego płuca ustala się na 7 301 zł 

   ** koszt pobrania każdego dodatkowego narządu ponad pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów ustala się na 2 127,72 zł 

    

   D. Koszty podmiotu leczniczego dokonującego pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy

   Lp.

   Rodzaj pobrania

   Koszty osobowe 
   (w złotych)

   Koszty materiałowe jednostkowe dla jednego pobrania 
   (w złotych)

   Koszty razem 
   (w złotych)

   1.

   Pobranie szpiku w warunkach sali operacyjnej

   5 006,40

   3 129

   8 135,40

   2.

   Pobranie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej metodą cytoforezy

   5 006,40

   7 301

   12 307,40

    

   E. Koszty pobrania narządu lub narządów związane z czynnościami podmiotu leczniczego, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

   Lp.

   Rodzaj czynności wykonywanych przez podmiot leczniczy dokonujący pobrania narządu lub narządów albo który wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

   Koszty osobowe (w złotych)

   Koszty materiałowe 
   (w złotych)

   1.

   Organizacja zespołu lekarsko-pielęgniarskiego do pobrania

   50

   50

   2.

   Transport zespołu lekarsko-pielęgniarskiego z pobranym narządem lub narządami, zespołu lekarsko-pielęgniarskiego albo narządu lub narządów

    

   1 000

   3.

   Ubezpieczenie i wynagrodzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego

   1 500

    

   4.

   Produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu*

    

   2 000

   5.

   Badania specjalistyczne kwalifikujące narząd lub narządy po pobraniu do przeszczepienia wykonane w podmiocie leczniczym, w którym ma być dokonane przeszczepienie (biopsja, ocena histopatologiczna, dodatkowe badania specjalistyczne itp.)**

   300

   300

   Razem  

   1 850

   3 350

   * nalicza się, gdy zastosowano

   ** wykonywane wyjątkowo, gdy wyniki badań wykonanych w podmiocie leczniczym, w którym pobrano narząd lub narządy, nie pozwalają jednoznacznie na zakwalifikowanie narządu lub narządów do przeszczepienia

   ROZPORZĄDZENIE
   MINISTRA ZDROWIA

   z dnia 22 marca 2010 r.
   w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
    

    

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


Copyright (c) 2005-2014 Poltransplant

admin@poltransplant.pl