Strona główna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

 

   Dziennik Ustaw 2006 r. nr 83, poz. 579

   Data ogłoszenia: 2006-05-16
   Data wydania: 2006-04-25
   Data wejścia w życie: 2006-12-31
   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
   z dnia 25 kwietnia 2006 r.
   w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

   Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

   § 1.

   Żywym dawcom narządu wykonuje się pomocnicze i specjalistyczne badania diagnostyczne mające na celu określenie stanu zdrowia tych dawców.

   § 2.

   Zakres pomocniczych i specjalistycznych badań diagnostycznych, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

   § 3.

   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

   MINISTER ZDROWIA   1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).


   Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
   z dnia 25 kwietnia 2006 r. (poz. 579)

   POMOCNICZE I SPECJALISTYCZNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE ŻYWEMU DAWCY NARZĄDU

   Pomocnicze
   i specjalistyczne badania
   diagnostyczne

   Bezpośrednio po pobraniu narządu

   3 miesiące po pobraniu narządu

   12 miesięcy do 10 lat (w kolejnych latach co 12 miesięcy) po pobraniu narządu

   Morfologia krwi z oceną rozmazu krwinek białych

   +

   +

   +

   Płytki krwi

   +

   +

   +

   OB

   +

   +

   +

   Sód

   +

   +

   +

   Potas

   +

   +

   +

   Glukoza

   +

   +

   +

   Bilirubina

   +

   +

   +

   ALAT, ASPAT

   +

   +

   +

   Kreatynina

   +

   +

   +

   Mocznik

   +

   +

   +

   INR

   +

   +

   +

   Białko ostrej fazy C (CRP)

   +

   +

   +

   Badanie ogólne moczu

   +

   +

   +

   USG nerki/wątroby

   +/-

   +/-

   +/-

   Inne badania laboratoryjne diagnostyczne

   +/-

   +/-

   +/-

   Inne specjalistyczne badania diagnostyczne

   +/-

   +/-

   +/-

    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
   Rozporządzenie w sprawie kandydata na dawcę 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców 
   Rozporządzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie ośrodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia 
   Rozporządzenie w sprawie krajowej listy osób oczekujących 
   Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporządzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporządzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporządzenie w sprawie system zapewnienia jakości w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporządzenie w sprawie szkoleń (2021) 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
   Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
   Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 

    

    

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"