Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020

 
Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
WHO Guiding Principles 
Informacja o cookies 

 


Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zwany dalej „NPRMT”, jest realizowany od 2011 r., a zakończenie jego realizacji było planowane na 2020 r. Jednakże biorąc pod uwagę konieczność nieprzerwanej realizacji zadań NPRMT konieczne jest przedłużenie jego realizacji o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2021 r. oraz dedykowanie w 2021 r. na realizację programu kwoty 65 mln zł, tj. o 10 mln zł więcej niż w 2020 r.
Uzasadnieniem dla przedłużenia realizacji NPRMT na 2021 r. jest konieczność dokończenia zadania dotyczącego rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych - aktualny system rejestrów transplantacyjnych działa od 2007 r. i po ponad 10-letnim okresie użytkowania nie jest w stanie sprostać stałemu rozwojowi medycyny transplantacyjnej i obsłużyć wszystkich procesów, które wspierają kluczowe działania w medycynie transplantacyjnej. Jednocześnie liczba przetwarzanych danych przekracza tę zakładaną 10 lat temu, co skutkuje wielokrotnym zawieszaniem systemu. Jedynym źródłem finasowania dla budowy nowych rejestrów transplantacyjnych jest NPRMT, stąd kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanego finansowania dla tego projektu. Z uwagi na obszerny i złożony zakres merytoryczny tego zadania, przy jednoczesnym znaczącym stanie zaawansowania prac, dostawca (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) przedstawił harmonogram, który przewiduje konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu o rok, tj. do 2021 r. Przerwanie projektu w 2020 r. znacząco wydłuży lub nawet uniemożliwi ukończenie prac oraz wpłynie negatywnie na realizację kluczowych procesów w medycynie transplantacyjnej. Potrzeba wydłużenia realizacji NPRMT wynika również z konieczności nieprzerwanej realizacji zadania pod nazwą „finansowanie częściowe procedur medycznych – leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”, które objęte jest finansowaniem tylko ze środków NPRMT. Finansowanie to miało mieć charakter tymczasowy i doraźny, do czasu oszacowania zapotrzebowania na procedurę i kosztów jej realizacji, a następnie ujęte jako świadczenie gwarantowane finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”. Jednakże procedura ujęcia świadczenia w wykazie świadczeń gwarantowanych może się przedłużyć, stąd aby zapewnić chorym nieprzerwany dostęp do leczenia oraz zabezpieczyć odpowiedni bufor czasowy na przeprowadzenie przez NFZ procedury zawierania umów, których przedmiotem będą nowe świadczenia jest konieczne utrzymanie finansowanie w ramach NPMT do końca 2021 r.
Wydłużenie realizacji oraz zwiększenie budżetu NPRMT pozwoli także wprowadzić „pilotażowe” działania dotyczące zwiększenia liczby dawców przez dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Oddziałów Intensywnej Terapii, zwanych dalej „OIT”, oraz budowę zespołów koordynacyjnych w szpitalach, które wykazały największą aktywność w zakresie zgłaszalności dawców rzeczywistych. Dodatkowo zwiększenie finansowania pozwoli wdrożyć program tzw. odczulania wysokoimmunizowanych chorych oczekujących na przeszczepienie nerki, który wyeliminuje ograniczenia w korzystaniu z tej metody leczenia. Większość zadań NPRMT, z uwagi na ich znaczenie dla rozwoju medycyny transplantacyjnej, kontynuowana będzie w 2021 r. bez zmian w zakresie przedmiotowym, czy sposobie realizacji.


RM-111-102-17

UCHWAŁA NR 97/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"


UCHWAŁA Nr 164 / 2010
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2010 r.1)

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia   się   program   wieloletni   pod   nazwą   „Narodowy   Program   Rozwoju   Medycyny

Transplantacyjnej”, zwany dalej „Programem”, którego celem jest:
1)  zwiększenie w okresie realizacji Programu dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
2)  zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców  szpiku o co najmniej 300 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w polskich rejestrach na koniec 2009 r. oraz rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej;
3)  zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
4)  budowa  systemu  organizacyjnego  koordynatorów  pobierania  i  przeszczepiania  komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców;
5)  poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy;
6) wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów
przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku;
7)  rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania w szczególności przez kontynuację rozwoju rejestrów transplantacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149), zwanej dalej „ustawą”;
8)  ocena  epidemiologiczna  rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczególnych narządów i komórek krwiotwórczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczącej kosztów przeszczepiania narządów i komórek krwiotwórczych wobec leczenia konwencjonalnego z uwzględnieniem wyników leczenia i skutków społecznych;
9)  szkolenia osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

§ 2.

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2011 – 2020.

§ 3.

Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

Program realizuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5.

1. Łączne wydatki na realizację Programu wyniosą 450 000 000 zł.
2. Program jest finansowany z budżetu państwa.
3. Wydatki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są określane zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata, w ramach części 46 – Zdrowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

1)  wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835.

 


Załącznik do Uchwały:

PROGRAM WIELOLETNI na lata 2011 – 2020
„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”


© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"