Strona główna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

 

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej

   Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1720

   Data ogłoszenia:2017-09-08
   Data wejścia w życie:2017-09-09

   Data obowiązywania: 2017-09-09

    

   ROZPORZĄDZENIE
   MINISTRA ZDROWIA1)
   z dnia 5 września 2017 r.
   w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej   Na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

   § 1.

   Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanego dalej „rejestrem”.

   § 2.

   Rejestr prowadzi się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

   § 3.

   1. Rejestr zawiera:

    1) dane dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
    2) dane krwi pępowinowej;
    3) dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru.

   2. Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru przechowuje się w postaci papierowej.

   § 4.

   1. Przekazywanie danych do rejestru następuje drogą elektroniczną.

   2. Dane przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy oraz zapewniający bezpieczeństwo przesyłanych danych.

   § 5.

   1. Wpisu danych do rejestru dokonuje się pod kolejnym numerem.

   2. Na wniosek potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej dane wprowadzone do rejestru mogą zostać wykreślone z listy aktywnych dawców rejestru.

   3. Rejestr posiada zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie wprowadzonych danych, w celu umożliwienia identyfikacji potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej.

   § 6.

   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, prowadząc rejestr, jest obowiązane przechowywać dane gromadzone w rejestrze w sposób zapewniający ochronę danych osobowych dawcy przed osobami nieuprawnionymi lub ich zniszczeniem.

   § 7.

   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

   Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


   1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
   2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej (Dz. U. poz. 557 oraz z 2016 r. poz. 1120).


    

    

    

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"