Strona główna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

Dziennik Ustaw 2010 r. nr 54, poz. 331

Data ogłoszenia:2010-04-06
Data wejścia w życie:2010-04-21
Data obowiązywania:
2010-04-21

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

Na podstawie art. 16c ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ośrodek kwalifikujący przyjmuje zgłoszenia potencjalnego biorcy do przeszczepienia w celu oceny jego stanu zdrowia dokonywanej na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.
2. W ramach kwalifikacji zespół lekarski, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwany dalej „zespołem”, dokonuje przeglądu otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji medycznej potencjalnego biorcy i oceny, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, potencjalnego biorcy zakwalifikowanego wstępnie przez zakład opieki zdrowotnej inny niż zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanej dalej „ustawą”, lub stacje dializ, wymaga uzupełnienia, to zespół, w ramach jej weryfikacji, zleca przeprowadzenie:

1)

uzupełniających badań specjalistycznych, w tym konsultacji lekarskich lub

2)

specjalistycznych badań laboratoryjnych.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, zakład opieki zdrowotnej inny niż zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, lub stacje dializ, przekazuje do ośrodka kwalifikującego przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną.
5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy i potencjalnego biorcy oraz zabezpieczona przed jej utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 2.

1. Po przeprowadzonej kwalifikacji ośrodek kwalifikujący zawiadamia zakład opieki zdrowotnej lub stację dializ, które zgłosiły potencjalnego biorcę, o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu potencjalnego biorcy do przeszczepienia.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną w sposób zabezpieczający przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3.

1. Zgromadzone dane o kwalifikowanych potencjalnych biorcach, o których mowa w § 2 ust. 1, ośrodek kwalifikujący umieszcza w aktualizowanej na bieżąco bazie danych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, ośrodek kwalifikujący przechowuje w formie elektronicznej w sposób zabezpieczający przed ich utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 4.

1. Zespół dokonuje kwalifikacji potencjalnego biorcy do zabiegu przeszczepienia z określeniem pilności przeszczepienia jako:

1)

zwykła – według kolejności zgłoszenia na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie, zwaną dalej „listą”;

2)

pilna – z pominięciem kolejności zgłoszenia na listę, jeżeli lekarz leczący stwierdzi, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

2. Określenie pilności przeszczepienia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga uzasadnienia.
3. Zmiana określenia pilności przeszczepienia, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie na wniosek lekarza leczącego potencjalnego biorcę. Wniosek taki wymaga uzasadnienia, szczególnie w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, lekarz leczący potencjalnego biorcę przesyła do ośrodka kwalifikującego z zachowaniem warunków, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5.

§ 5.

Zespół, ustalając pilność przeszczepienia u potencjalnego biorcy, uwzględnia następujące kryteria:

1)

wykluczenie albo dopuszczenie niezgodności immunologicznej między potencjalnym dawcą i potencjalnym biorcą;

2)

warunki doboru anatomicznego potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;

3)

dopuszczalny wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;

4)

przewidywane efekty przeszczepienia;

5)

czas oczekiwania na przeszczepienie;

6)

aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.


§ 6.


1. Zgłoszenie danych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, na listę zawiera:

1)

określenie pilności przeszczepienia;

2)

uzasadnienie pilności przeszczepienia - w przypadku określenia pilności przeszczepienia, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przesyła się przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną, w sposób zabezpieczający przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w rozumieniu przepisów w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

 

 

 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"