Strona główna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2018 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

  Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2034

  Data ogłoszenia:2018-10-24

  Data wejścia w życie:2018-10-25

  Data obowiązywania: 2018-10-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia1)
  z dnia 17 października 2018 r.
  w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

  Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

  § 1.

  Rozporządzenie określa:

  1) wzory legitymacji i odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu";

  2) sposób i tryb nadawania odznak, o których mowa w pkt 1;

  3) sposób dokumentowania ilości pobrań dla celów nadania odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

  § 2.

  1. Kierownik podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, zawiadamia listem poleconym dawcę szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek o terminie i miejscu wręczenia odznaki "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją. W zawiadomieniu informuje się również o możliwości przesłania odznaki "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego na wniosek osoby, której ma nastąpić wręczenie.

  2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się nie później niż na 30 dni przed terminem wręczenia odznaki "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją.

  3. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wręczenia odznaki "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją.

  4. Osobie, której ma nastąpić wręczenie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się odznakę "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego, jeżeli skieruje ona taki wniosek w odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.

  § 3.

  1. Wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zawiera następujące dane:

  1) imię i nazwisko dawcy narządu oraz dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, zwanego dalej "dawcą";

  2) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji dawcy;

  3) numer PESEL dawcy, jeżeli posiada;

  4) datę i miejsce pobrania;

  5) określenie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, które pobrano, uprawniających do otrzymania odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

  2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", sporządzając wniosek, korzysta z danych dotyczących ilości pobrań wymaganych dla nadania odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją z prowadzonych przez siebie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

  3. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia listem poleconym dawcę, którego dotyczy wniosek, o terminie i miejscu uroczystego wręczenia odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją. W zawiadomieniu informuje się również o możliwości przesłania odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego na wniosek dawcy, którego dotyczy wniosek.

  4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, wysyła się nie później niż na 30 dni przed terminem uroczystego wręczenia odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją.

  5. Dawcy wysyła się odznakę "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego, jeżeli skieruje on taki wniosek w odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3.

  6. Minister właściwy do spraw zdrowia lub osoba przez niego upoważniona dokonuje uroczystego wręczenia odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją.

  7. Odznaka "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją może być wydana dawcy lub osobie przez niego pisemnie upoważnionej, także po dniu uroczystego wręczenia odznaki.

  8. W przypadku nieodebrania odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją, pomimo dwukrotnego bezskutecznego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, odznakę "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją wysyła się do dawcy przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.

  9. Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia prowadzi ewidencję osób, którym nadano odznakę "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

  § 4.

  Wzór odznaki "Dawca Przeszczepu" oraz wzór legitymacji "Dawca Przeszczepu" są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

  § 5.

  Wzór odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" oraz wzór legitymacji "Zasłużony Dawca Przeszczepu" są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

  § 6.

  Odznaki, o których mowa w § 4 i § 5, mogą być nadane tej samej osobie tylko raz.

  § 7.

  1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki, o której mowa w § 4 lub § 5, organ, który ją nadał, może, na wniosek osoby, której nadano odznakę, lub osoby przez nią upoważnionej, ponownie wydać odznakę za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki, z tym że wydanie wtórnego egzemplarza legitymacji następuje nieodpłatnie.

  § 8.

  Do postępowań w sprawie nadania odznaki "Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją oraz odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz z legitymacją wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

  § 9.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

  Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


  1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

  2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" (Dz. U. z 2017 r. poz. 63), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 798).

  Załącznik nr 1

  WZÓR ODZNAKI "DAWCA PRZESZCZEPU"


  Opis wyglądu odznaki: odznaka "Dawca Przeszczepu" ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w kolorze srebrnym. Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem "Dawca Przeszczepu". Symboliczny wizerunek serca jest wypukły. Na rewersie odznaki jest umocowane zapięcie umożliwiające wpięcie do ubrania.

  WZÓR LEGITYMACJI "DAWCA PRZESZCZEPU"

  1. Wkładka do legitymacji

  2. Okładka legitymacji

  Załącznik nr 2

  WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU"

  Opis wyglądu odznaki: odznaka "Zasłużony Dawca Przeszczepu" ma kształt koła o średnicy 20 mm i jest wykonana z metalu, w kolorze złotym. Na awersie odznaki znajduje się symboliczny wizerunek serca otoczony kolistym napisem "Zasłużony Dawca Przeszczepu". Symboliczny wizerunek serca jest wypukły. Na rewersie odznaki jest umocowane zapięcie umożliwiające wpięcie do ubrania.

  WZÓR LEGITYMACJI "ZASŁUŻONY DAWCA PRZESZCZEPU"

  1. Wkładka do legitymacji

  2. Okładka legitymacji

 

 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"