Strona główna

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządówObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2093
Data ogłoszenia: 2022-10-13
Data wejścia w życie:2022-10-13

Data obowiązywania: 2022-10-13


OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2014 r. poz. 469), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2365).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2365), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2093)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 marca 2010 r.
w
sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134) zarządza się, co następuje:

§ 1. Koszty koordynacji pobrania ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) zgłoszenia potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant";
2) zgłoszenia potencjalnego dawcy do koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
3) udokumentowania identyfikacji, kwalifikacji i rozpoznania u potencjalnego dawcy trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu w przypadku jego stwierdzenia;
4) opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad potencjalnym dawcą;
5) łączności niezbędnej do koordynacji pobrania;
6) zabezpieczenia próbek krwi lub innych tkanek dawcy do typowania tkankowego.

§ 2. Koszty badań potencjalnego dawcy komórek, tkanek lub narządów i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz koszty kwalifikacji potencjalnego dawcy ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) ogólnego badania lekarskiego;
2) specjalistycznego badania lekarskiego;
3) badania autopsyjnego – w przypadku pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;
4) przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze znają lub znały potencjalnego dawcę, w celu zgromadzenia możliwie jak największej liczby informacji niezbędnych do prawidłowej kwalifikacji potencjalnego dawcy.

§ 3. 1. Koszty badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów ustala się, biorąc pod uwagę koszty następujących testów i badań laboratoryjnych:
1) histopatologicznych;
2) obrazowych;
3) mikrobiologicznych;
4) markerów nowotworowych;
5) wirusologicznych:

  a) HIV 1 i 2 Anty-HIV-1 i 2,
  b) wirusowego zapalenia wątroby typu B, HBsAg i Anty-HBc; w razie pozytywnego wyniku testu Anty-HBc, a negatywnego wyniku testu HBsAg – wykonania dalszych testów dla oceny ryzyka, mających na celu ustalenie przydatności komórek, tkanek lub narządów do wykorzystania klinicznego,
  c) wirusowego zapalenia wątroby typu C Anty-HCV,
  d) kiły – testy swoiste,
  e) na obecność przeciwciał HTLV-I/II w przypadku odbycia przez potencjalnego dawcę podróży przez regiony lub jego pobyt w regionach, gdzie istnieje możliwość narażenia go na kontakt z chorobami zakaźnymi;

6) dodatkowych testów w kierunku nosicielstwa, w tym badań biomolekularnych wirusów HBV, HCV, CMV, EBV, nosicielstwa malarii, toksoplazmozy i pierwotniaka Trypanosoma zależnych od danych zawartych w dokumentacji medycznej;
7) typowania tkankowego potencjalnego dawcy, w tym badania AB0 i w uzasadnionych przypadkach miana izohemaglutynin;
8) innych badań laboratoryjnych koniecznych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów.

2. Koszty badań kwalifikujących komórki, tkanki lub narządy do przeszczepienia po pobraniu od dawcy ustala się, biorąc pod uwagę koszty badania biopsyjnego i zgodności tkankowej między dawcą a biorcą.

§ 4. Koszty komisyjnego stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu u potencjalnego dawcy przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) badań potwierdzających albo wykluczających trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu;
2) wynagrodzeń członków komisji lekarskiej stwierdzającej trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu.

§ 5. Koszty hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu do pobrania narządu, wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów przed ich pobraniem ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) produktów leczniczych i wyrobów medycznych użytych do podtrzymywania czynności narządów przed ich pobraniem;
2) udostępnienia sali operacyjnej, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz zapewnienia intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;
3) opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad dawcą.

§ 6. Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, w którym pobrano narząd lub narządy, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem narządu lub narządów obejmujących:

  a) ogólne badanie lekarskie,
  b) specjalistyczne badanie lekarskie,
  c) badania, o których mowa w § 3;

3) wykonania zabiegu pobrania narządu lub narządów obejmujące:

  a) zastosowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne przy pobraniu,
  b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
  c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
  d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii,
  e) wynagrodzenie personelu lekarsko-pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad dawcą przed pobraniem.

§ 7. Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg pobrania albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów;
2) produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu;
3) transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.

§ 8. Koszty pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmujących:

  a) ogólne badanie lekarskie,
  b) specjalistyczne badanie lekarskie,
  c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

3) wykonania zabiegu pobrania obejmujące:

  a) wynagrodzenie personelu lekarsko-pielęgniarskiego uczestniczącego w zabiegu pobrania,
  b) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych przy pobraniu,
  c) wykorzystanie bloku operacyjnego,
  d) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania aferezy komórkowej – w przypadku pobierania regenerujących się komórek uzyskiwanych drogą aferezy z krwi obwodowej,
  e) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

4) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
5) wyżywienia i obsługi dawcy w czasie jego pobytu w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
6) udostępnienia szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez ośrodek dawców szpiku;
7) przetwarzania i przechowywania w zakresie:

  a) użytych ubrań jednorazowych i wielorazowych,
  b) użytego sprzętu i narzędzi jednorazowego i wielorazowego użytku,
  c) użytych materiałów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, rąk, narzędzi i urządzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji,
  d) eksploatacji sprzętu i urządzeń,
  e) utrzymania i eksploatacji sprzętu do monitorowania,
  f) użytych wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;

8) dystrybucji i transportu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do medycznego laboratorium diagnostycznego celem przetworzenia;
9) transportu przetworzonego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej celem przeszczepienia;
10) preparatyki komórkowej, cytometrii przepływowej, hematologii, mikrobiologii i serologii, związane z badaniem i oceną szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
11) zabezpieczenia krwi do autotransfuzji.

§ 9. Koszty pobrania krwi pępowinowej ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) wynagrodzenia personelu pobierającego krew pępowinową;
2) użytych ubrań jednorazowych i wielorazowych;
3) użytego sprzętu i narzędzi jednorazowego i wielorazowego użytku;
4) użytych materiałów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, rąk, narzędzi i urządzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji;
5) eksploatacji sprzętu i urządzeń;
6) utrzymania i eksploatacji sprzętu do monitorowania;
7) użytych wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;
8) dystrybucji i transportu krwi pępowinowej do medycznego laboratorium diagnostycznego oraz banku tkanek i komórek;
9) wynagrodzenia personelu w zakresie testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji.

§ 10. Koszty pobrania komórek lub tkanek ze zwłok ludzkich ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
2) badań i kwalifikacji potencjalnego dawcy, o których mowa w § 2;
3) wynagrodzenia lekarza pobierającego lub wynagrodzeń personelu zespołu pobierającego;
4) wykonania badań, o których mowa w § 3;
5) wykorzystania bloku operacyjnego, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych lub sali sekcyjnej;
6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
7) transportu komórek i tkanek do banku tkanek i komórek.

§ 11. Koszty pobrania od żywego dawcy regenerujących się komórek lub tkanek, innych niż szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepienia ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmujących:

  a) ogólne badanie lekarskie potencjalnego dawcy,
  b) specjalistyczne badania lekarskie potencjalnego dawcy,
  c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

3) wykonania zabiegu pobrania obejmujące:

  a) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych przy pobraniu,
  b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
  c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
  d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

4) badania i oceny pobranych komórek lub tkanek w medycznym laboratorium diagnostycznym;
5) hodowli komórek do przeszczepienia;
6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
7) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie;
8) przygotowania potencjalnego dawcy do pobrania;
9) transportu pobranych komórek lub tkanek do medycznego laboratorium diagnostycznego, banku tkanek i komórek lub do podmiotu leczniczego celem przeszczepienia;
10) leczenia dawcy po zabiegu pobrania komórek lub tkanek.

§ 12. Koszty przetwarzania, sterylizacji i dystrybucji komórek lub tkanek w banku tkanek i komórek ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) wynagrodzeń personelu banku tkanek i komórek wykonującego czynności testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek lub tkanek;
2) konsultacji specjalistycznych;
3) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
4) dystrybucji i transportu przetworzonych komórek lub tkanek do podmiotów leczniczych.

§ 13. Koszty przechowywania pobranych komórek, tkanek i narządów do momentu ich dystrybucji do banku tkanek i komórek lub podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonany zabieg przeszczepienia, ustala się, biorąc pod uwagę koszty, o których mowa w § 9 pkt 2–7.

§ 14. 1. W przypadku konieczności odstąpienia od pobrania narządu lub narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub wady anatomiczne, koszty czynności:
1) związanych z pobieraniem narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od pobrania, są ustalane w sposób określony w § 1–7;
2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

2. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia pobranego narządu lub narządów z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności wykryta choroba nowotworowa, nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub zbyt długi czas niedokrwienia narządu po pobraniu, koszty czynności:
1) związanych z pobieraniem, przechowywaniem i dystrybucją narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony w § 1–7 i 13;
2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

3. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności zaostrzenie się procesu chorobowego lub zgon biorcy, koszty czynności związanych z pobraniem, przechowywaniem i dystrybucją szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony odpowiednio w § 8 albo § 9.

§ 15.2) 1. Ustalając koszty czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, bierze się pod uwagę koszty poszczególnych czynności z ostatnich trzech lat kalendarzowych.

2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.

3. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.

4. Sporządzając informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, podmioty określone w tych przepisach biorą pod uwagę w szczególności:
1) koszty poszczególnych czynności z poprzednich 3 lat;
2) koszty wykonywania tych czynności ponoszone przez podmioty, w których pobiera się co najmniej 30 narządów rocznie – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 2;
3) koszty wykonywania tych czynności ponoszone przez banki tkanek i komórek – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3.

5. Koszty czynności banku tkanek i komórek związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Koszty czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić koszty czynności, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 16. Umowy, o których mowa w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zawarte na rok 2010 r. przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).4)


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2093)


Załącznik nr 15)

KOSZTY CZYNNOŚCI BANKU TKANEK I KOMÓREK ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM KOMÓREK LUB TKANEK OD DAWCY

Lp.

Czynności

Koszt
 (w złotych)

1

Konsultacje specjalistyczne przed pobraniem i w trakcie pobrania tkanek i komórek

140

2

Pobranie jednej kości długiej z kończyny

106

3

Pobranie innych kości na zamówienie (w tym kości pokrywy czaszki)

72

4

Pobranie mostka z chrząstkami żebrowymi

66

5

Pobranie żebra

33

6

Pobranie jednostronne talerza biodrowego

65

7

Pobranie ścięgna, więzadła

65

8

Pobranie serca na zastawki

250

9

Pobranie osierdzia

77

10

Pobranie naczynia krwionośnego rozgałęzionego co najmniej 10 cm

280

11

Pobranie naczynia krwionośnego co najmniej 10 cm

177

12

Pobranie naczynia krwionośnego poniżej 10 cm

110

13

Pobranie rogówki (płatka rogówko-twardówkowego)/gałki ocznej

183

14

Pozyskanie owodni od dawcy żywego

59

15

Pobranie dermatomem skóry o powierzchni 100 cm2

31

16

Pobranie błony łącznotkankowej o powierzchni 100 cm2

44

17

Pobranie komórek

111

18

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednej kości długiej z kończyny

33

19

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu dwóch kości długich z jednej kończyny

56

20

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu mostka

33

21

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu żeber

44

22

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu talerza biodrowego

44

23

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu kości na indywidualne zamówienie

44

24

Kosmetyka zwłok po pobraniu rogówki (płatka rogówkowo-twardówkowego)/protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu gałki ocznej

44

25

Kosmetyka zwłok po pobraniu skóry dermatomem

44

26

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednego ścięgna/więzadła

 

a) w przypadku jednorazowego pobrania do 10 szt. ścięgien/więzadeł

10

b) w przypadku jednorazowego pobrania powyżej 10 szt. ścięgien/więzadeł

15

27

Pobranie łąkotek z jednej kończyny

200

28

Pobranie innych tkanek na zamówienie

204

29

Pobranie łąkotki

81

30

Protezowanie kończyny po pobraniu łąkotek

51

31

Protezowanie po pobraniu innych tkanek na zamówienie

102

32

Kosmetyka po pobraniu serca na zastawki

51

33

Kwalifikacja dawcy

137

34

Koszt przygotowania i sprzątania sali sekcyjnej/operacyjnej do pobrania tkanek od jednego dawcy (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

158

35

Koordynacja pobrania tkanek/komórek) (łącznie - dla wszystkich rodzajów tkanek I komórek)

400

36

Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie rogówek (płatków rogówkowo-twardówkowych)/gałek ocznych i/lub serca na zastawki (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

105

37

Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie tkanek mięśniowo-szkieletowych i/lub skóry oraz pobranie wielotkankowe obejmujące również pobranie rogówek (płatków rogówkowo-twardówkowych)/gałek ocznych i/lub serca na zastawki (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

316

38

Koszt przygotowania zwłok do pobrania na sali sekcyjnej i ich zabezpieczenia po pobraniu i protezowaniu lub kosmetyce (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

80

Załącznik nr 26)

KOSZTY CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NARZĄDÓW OD DAWCY, U KTÓREGO STWIERDZONO ZGON WSKUTEK ŚMIERCI MÓZGU LUB NIEODWRACALNEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA

A. Koszty osobowe

Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt jednostkowy
(w złotych)

Koszt razem
(w złotych)

I

Identyfikacja dawcy zmarłego2

lekarz - wstępna ocena kliniczna wykluczenia lub potwierdzenia

300

300

3

wykonanie serii badań*

300

600

3

lekarze stwierdzający śmierć mózgu*

500

1000

 

Razem


1900

II

Opieka nad dawcą od stwierdzenia śmierci mózgu lub zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia do pobrania narządu lub narządów1

lekarz

900

900

2

pielęgniarka

700

700

3

konsultacje specjalistyczne

250

250

 

Razem


1850

III

Zabieg pobrania narządu lub narządów1

lekarz anestezjolog

750

750

2

pielęgniarka

500

1000

3

salowa

300

300

 

Razem


2050

 

Razem koszty osobowe


5800

* Obejmuje całość badania stwierdzającego śmierć mózgu według obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. z 2020 r. poz. 73).


B. Koszty materiałowe i badań kwalifikujących dawców narządów

Lp.

Koszty materiałowe i badań kwalifikujących

Koszt za pobranie nerki, obu nerek lub jednego innego narządu
(w złotych)

Koszt razem za pobranie nerek i narządu dodatkowego
(w złotych)

I

Koszty badań1

badania laboratoryjne (bez wirusologicznych)

270

370

2

badania inne (USG, TK, ECHO, RTG, EKG)

350

400

3

badania wirusologiczne

200

200

4

markery nowotworowe

200

200

5

badania instrumentalne

600

600

II

Koszty materiałowe1

leki, płyny dożylne, płyny krwiozastępcze oraz inne niezbędne materiały

880

1300

2

koszty pracy sali operacyjnej

580

790

3

zabezpieczenie logistyczne

100

100

 

Razem koszty materiałowe i badań

3180

3960

III

Inne koszty1

Koronarografia*


500

2

Bronchoskopia**


500

* Koronarografia - dolicza się, jeśli wykonano.
** Bronchoskopia - dolicza się, jeśli wykonano.

C. Koszty pobrania narządów

Lp.

Rodzaj pobrania

Koszt pobrania nerki albo nerek
(w złotych)

Koszt pobrania kolejnego narządu
(w złotych)

Koszt pobrania narządu albo narządów łącznie z kosztami osobowymi
(w złotych)

1

Pobranie tylko nerki albo nerek

8980


8980

2

Pobranie tylko jednego narządu gdy nie są pobierane nerka albo nerki

 

8980

8980

3

Pobranie nerki albo nerek i jednego innego narządu

4880

4880

9760

4

Pobranie nerki albo nerek i 2 innych narządów

3513

3513

10 539

5

Pobranie nerki albo nerek i 3 innych narządów

2830

2830

11 320

6

Pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów*

2420

2420

12 100

* Koszt pobrania każdego dodatkowego narządu ponad "pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów" ustala się na 2420 zł.

D. Koszty pobrania narządu lub narządów związane z czynnościami podmiotu leczniczego, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

Lp.

Rodzaj czynności wykonywanych przez podmiot leczniczy dokonujący pobrania narządu lub narządów albo który wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

Koszty osobowe
(w złotych)

Koszty materiałowe
(w złotych)

1

Organizacja zespołu lekarsko-pielęgniarskiego do pobrania

100

55

2

Transport zespołu lekarsko-pielęgniarskiego z pobranym narządem lub narządami, zespołu lekarsko-pielęgniarskiego albo narządu lub narządów


1100

3

Ubezpieczenie i wynagrodzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego

1650


4

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu*


3000

5

Badania specjalistyczne kwalifikujące narząd lub narządy po pobraniu do przeszczepienia wykonane w podmiocie leczniczym, w którym ma być dokonane przeszczepienie (biopsja, ocena histopatologiczna, dodatkowe badania specjalistyczne itp.)**

330

330

Razem

2080

4485

* Nalicza się, gdy zastosowano.
** Wykonywane wyjątkowo, gdy wyniki badań wykonanych w podmiocie leczniczym, w którym pobrano narząd lub narządy, nie pozwalają jednoznacznie na zakwalifikowanie narządu lub narządów do przeszczepienia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2365), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2021 r.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2010 r.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1503), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. poz. 1149) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 

 

 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

Strona główna

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządówObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2093
Data ogłoszenia: 2022-10-13
Data wejścia w życie:2022-10-13

Data obowiązywania: 2022-10-13


OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2014 r. poz. 469), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2365).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2365), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2093)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 marca 2010 r.
w
sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134) zarządza się, co następuje:

§ 1. Koszty koordynacji pobrania ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) zgłoszenia potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant";
2) zgłoszenia potencjalnego dawcy do koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
3) udokumentowania identyfikacji, kwalifikacji i rozpoznania u potencjalnego dawcy trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu w przypadku jego stwierdzenia;
4) opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad potencjalnym dawcą;
5) łączności niezbędnej do koordynacji pobrania;
6) zabezpieczenia próbek krwi lub innych tkanek dawcy do typowania tkankowego.

§ 2. Koszty badań potencjalnego dawcy komórek, tkanek lub narządów i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz koszty kwalifikacji potencjalnego dawcy ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) ogólnego badania lekarskiego;
2) specjalistycznego badania lekarskiego;
3) badania autopsyjnego – w przypadku pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;
4) przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze znają lub znały potencjalnego dawcę, w celu zgromadzenia możliwie jak największej liczby informacji niezbędnych do prawidłowej kwalifikacji potencjalnego dawcy.

§ 3. 1. Koszty badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów ustala się, biorąc pod uwagę koszty następujących testów i badań laboratoryjnych:
1) histopatologicznych;
2) obrazowych;
3) mikrobiologicznych;
4) markerów nowotworowych;
5) wirusologicznych:

  a) HIV 1 i 2 Anty-HIV-1 i 2,
  b) wirusowego zapalenia wątroby typu B, HBsAg i Anty-HBc; w razie pozytywnego wyniku testu Anty-HBc, a negatywnego wyniku testu HBsAg – wykonania dalszych testów dla oceny ryzyka, mających na celu ustalenie przydatności komórek, tkanek lub narządów do wykorzystania klinicznego,
  c) wirusowego zapalenia wątroby typu C Anty-HCV,
  d) kiły – testy swoiste,
  e) na obecność przeciwciał HTLV-I/II w przypadku odbycia przez potencjalnego dawcę podróży przez regiony lub jego pobyt w regionach, gdzie istnieje możliwość narażenia go na kontakt z chorobami zakaźnymi;

6) dodatkowych testów w kierunku nosicielstwa, w tym badań biomolekularnych wirusów HBV, HCV, CMV, EBV, nosicielstwa malarii, toksoplazmozy i pierwotniaka Trypanosoma zależnych od danych zawartych w dokumentacji medycznej;
7) typowania tkankowego potencjalnego dawcy, w tym badania AB0 i w uzasadnionych przypadkach miana izohemaglutynin;
8) innych badań laboratoryjnych koniecznych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów.

2. Koszty badań kwalifikujących komórki, tkanki lub narządy do przeszczepienia po pobraniu od dawcy ustala się, biorąc pod uwagę koszty badania biopsyjnego i zgodności tkankowej między dawcą a biorcą.

§ 4. Koszty komisyjnego stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu u potencjalnego dawcy przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) badań potwierdzających albo wykluczających trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu;
2) wynagrodzeń członków komisji lekarskiej stwierdzającej trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu.

§ 5. Koszty hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu do pobrania narządu, wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów przed ich pobraniem ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) produktów leczniczych i wyrobów medycznych użytych do podtrzymywania czynności narządów przed ich pobraniem;
2) udostępnienia sali operacyjnej, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz zapewnienia intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;
3) opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad dawcą.

§ 6. Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, w którym pobrano narząd lub narządy, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem narządu lub narządów obejmujących:

  a) ogólne badanie lekarskie,
  b) specjalistyczne badanie lekarskie,
  c) badania, o których mowa w § 3;

3) wykonania zabiegu pobrania narządu lub narządów obejmujące:

  a) zastosowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne przy pobraniu,
  b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
  c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
  d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii,
  e) wynagrodzenie personelu lekarsko-pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad dawcą przed pobraniem.

§ 7. Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg pobrania albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów;
2) produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu;
3) transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.

§ 8. Koszty pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmujących:

  a) ogólne badanie lekarskie,
  b) specjalistyczne badanie lekarskie,
  c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

3) wykonania zabiegu pobrania obejmujące:

  a) wynagrodzenie personelu lekarsko-pielęgniarskiego uczestniczącego w zabiegu pobrania,
  b) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych przy pobraniu,
  c) wykorzystanie bloku operacyjnego,
  d) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania aferezy komórkowej – w przypadku pobierania regenerujących się komórek uzyskiwanych drogą aferezy z krwi obwodowej,
  e) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

4) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
5) wyżywienia i obsługi dawcy w czasie jego pobytu w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
6) udostępnienia szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez ośrodek dawców szpiku;
7) przetwarzania i przechowywania w zakresie:

  a) użytych ubrań jednorazowych i wielorazowych,
  b) użytego sprzętu i narzędzi jednorazowego i wielorazowego użytku,
  c) użytych materiałów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, rąk, narzędzi i urządzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji,
  d) eksploatacji sprzętu i urządzeń,
  e) utrzymania i eksploatacji sprzętu do monitorowania,
  f) użytych wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;

8) dystrybucji i transportu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do medycznego laboratorium diagnostycznego celem przetworzenia;
9) transportu przetworzonego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej celem przeszczepienia;
10) preparatyki komórkowej, cytometrii przepływowej, hematologii, mikrobiologii i serologii, związane z badaniem i oceną szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
11) zabezpieczenia krwi do autotransfuzji.

§ 9. Koszty pobrania krwi pępowinowej ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) wynagrodzenia personelu pobierającego krew pępowinową;
2) użytych ubrań jednorazowych i wielorazowych;
3) użytego sprzętu i narzędzi jednorazowego i wielorazowego użytku;
4) użytych materiałów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, rąk, narzędzi i urządzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji;
5) eksploatacji sprzętu i urządzeń;
6) utrzymania i eksploatacji sprzętu do monitorowania;
7) użytych wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;
8) dystrybucji i transportu krwi pępowinowej do medycznego laboratorium diagnostycznego oraz banku tkanek i komórek;
9) wynagrodzenia personelu w zakresie testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji.

§ 10. Koszty pobrania komórek lub tkanek ze zwłok ludzkich ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;
2) badań i kwalifikacji potencjalnego dawcy, o których mowa w § 2;
3) wynagrodzenia lekarza pobierającego lub wynagrodzeń personelu zespołu pobierającego;
4) wykonania badań, o których mowa w § 3;
5) wykorzystania bloku operacyjnego, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych lub sali sekcyjnej;
6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
7) transportu komórek i tkanek do banku tkanek i komórek.

§ 11. Koszty pobrania od żywego dawcy regenerujących się komórek lub tkanek, innych niż szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepienia ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmujących:

  a) ogólne badanie lekarskie potencjalnego dawcy,
  b) specjalistyczne badania lekarskie potencjalnego dawcy,
  c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5–8;

3) wykonania zabiegu pobrania obejmujące:

  a) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych przy pobraniu,
  b) wykorzystanie bloku operacyjnego,
  c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
  d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

4) badania i oceny pobranych komórek lub tkanek w medycznym laboratorium diagnostycznym;
5) hodowli komórek do przeszczepienia;
6) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
7) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie;
8) przygotowania potencjalnego dawcy do pobrania;
9) transportu pobranych komórek lub tkanek do medycznego laboratorium diagnostycznego, banku tkanek i komórek lub do podmiotu leczniczego celem przeszczepienia;
10) leczenia dawcy po zabiegu pobrania komórek lub tkanek.

§ 12. Koszty przetwarzania, sterylizacji i dystrybucji komórek lub tkanek w banku tkanek i komórek ustala się, biorąc pod uwagę koszty:
1) wynagrodzeń personelu banku tkanek i komórek wykonującego czynności testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek lub tkanek;
2) konsultacji specjalistycznych;
3) o których mowa w § 9 pkt 2–7;
4) dystrybucji i transportu przetworzonych komórek lub tkanek do podmiotów leczniczych.

§ 13. Koszty przechowywania pobranych komórek, tkanek i narządów do momentu ich dystrybucji do banku tkanek i komórek lub podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonany zabieg przeszczepienia, ustala się, biorąc pod uwagę koszty, o których mowa w § 9 pkt 2–7.

§ 14. 1. W przypadku konieczności odstąpienia od pobrania narządu lub narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub wady anatomiczne, koszty czynności:
1) związanych z pobieraniem narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od pobrania, są ustalane w sposób określony w § 1–7;
2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

2. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia pobranego narządu lub narządów z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności wykryta choroba nowotworowa, nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub zbyt długi czas niedokrwienia narządu po pobraniu, koszty czynności:
1) związanych z pobieraniem, przechowywaniem i dystrybucją narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony w § 1–7 i 13;
2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

3. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności zaostrzenie się procesu chorobowego lub zgon biorcy, koszty czynności związanych z pobraniem, przechowywaniem i dystrybucją szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony odpowiednio w § 8 albo § 9.

§ 15.2) 1. Ustalając koszty czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, bierze się pod uwagę koszty poszczególnych czynności z ostatnich trzech lat kalendarzowych.

2. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.

3. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przedstawia, co 3 lata do dnia 31 stycznia, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.

4. Sporządzając informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, podmioty określone w tych przepisach biorą pod uwagę w szczególności:
1) koszty poszczególnych czynności z poprzednich 3 lat;
2) koszty wykonywania tych czynności ponoszone przez podmioty, w których pobiera się co najmniej 30 narządów rocznie – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 2;
3) koszty wykonywania tych czynności ponoszone przez banki tkanek i komórek – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3.

5. Koszty czynności banku tkanek i komórek związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Koszty czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić koszty czynności, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 16. Umowy, o których mowa w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zawarte na rok 2010 r. przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).4)


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2093)


 

Załącznik nr 15)

KOSZTY CZYNNOŚCI BANKU TKANEK I KOMÓREK ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM KOMÓREK LUB TKANEK OD DAWCY

Lp.

Czynności

Koszt (w złotych)

1

Konsultacje specjalistyczne przed pobraniem i w trakcie pobrania tkanek i komórek

140

2

Pobranie jednej kości długiej z kończyny

106

3

Pobranie innych kości na zamówienie (w tym kości pokrywy czaszki)

72

4

Pobranie mostka z chrząstkami żebrowymi

66

5

Pobranie żebra

33

6

Pobranie jednostronne talerza biodrowego

65

7

Pobranie ścięgna, więzadła

65

8

Pobranie serca na zastawki

250

9

Pobranie osierdzia

77

10

Pobranie naczynia krwionośnego rozgałęzionego co najmniej 10 cm

280

11

Pobranie naczynia krwionośnego co najmniej 10 cm

177

12

Pobranie naczynia krwionośnego poniżej 10 cm

110

13

Pobranie rogówki (płatka rogówko-twardówkowego)/gałki ocznej

183

14

Pozyskanie owodni od dawcy żywego

59

15

Pobranie dermatomem skóry o powierzchni 100 cm2

31

16

Pobranie błony łącznotkankowej o powierzchni 100 cm2

44

17

Pobranie komórek

111

18

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednej kości długiej

z kończyny

33

19

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu dwóch kości długich

z jednej kończyny

56

20

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu mostka

33

21

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu żeber

44

22

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu talerza biodrowego

44

23

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu kości na indywidualne zamówienie

44

24

Kosmetyka zwłok po pobraniu rogówki (płatka rogówkowo-twardówkowego)/protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu gałki ocznej

44

25

Kosmetyka zwłok po pobraniu skóry dermatomem

44

26

Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednego ścięgna/więzadła

 

a) w przypadku jednorazowego pobrania do 10 szt. ścięgien/więzadeł

10

b) w przypadku jednorazowego pobrania powyżej 10 szt. ścięgien/więzadeł

15

27

Pobranie łąkotek z jednej kończyny

200

28

Pobranie innych tkanek na zamówienie

204

29

Pobranie łąkotki

81

30

Protezowanie kończyny po pobraniu łąkotek

51

31

Protezowanie po pobraniu innych tkanek na zamówienie

102

32

Kosmetyka po pobraniu serca na zastawki

51

33

Kwalifikacja dawcy

137

34

Koszt przygotowania i sprzątania sali sekcyjnej/operacyjnej do pobrania tkanek od jednego dawcy (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

158

35

Koordynacja pobrania tkanek/komórek) (łącznie - dla wszystkich rodzajów tkanek I komórek)

400

36

Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie rogówek (płatków rogówkowo-twardówkowych)/gałek ocznych i/lub serca na zastawki (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

105

37

Koszty sali operacyjnej/sekcyjnej - pobranie tkanek mięśniowo-szkieletowych i/lub skóry oraz pobranie wielotkankowe obejmujące również pobranie rogówek (płatków rogówkowo-twardówkowych)/gałek ocznych i/lub serca na zastawki (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

316

38

Koszt przygotowania zwłok do pobrania na sali sekcyjnej i ich zabezpieczenia po pobraniu i protezowaniu lub kosmetyce (łącznie - niezależnie od liczby zespołów pobierających/banków tkanek i komórek jednoczasowo uczestniczących w pobraniu tkanek)

80

Załącznik nr 26)

KOSZTY CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NARZĄDÓW OD DAWCY, U KTÓREGO STWIERDZONO ZGON WSKUTEK ŚMIERCI MÓZGU LUB NIEODWRACALNEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA

A. Koszty osobowe

Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt jednostkowy

(w złotych)

Koszt razem (w złotych)

I

Identyfikacja dawcy zmarłego1

lekarz - wstępna ocena kliniczna wykluczenia lub potwierdzenia

300

300

2

wykonanie serii badań*

300

600

3

lekarze stwierdzający śmierć mózgu*

500

1000


Razem


1900

II

Opieka nad dawcą od stwierdzenia śmierci mózgu lub zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia do pobrania narządu lub narządów1

lekarz

900

900

2

pielęgniarka

700

700

3

konsultacje specjalistyczne

250

250


Razem


1850

III

Zabieg pobrania narządu lub narządów1

lekarz anestezjolog

750

750

2

pielęgniarka

500

1000

3

salowa

300

300


Razem


2050


Razem koszty osobowe


5800

* Obejmuje całość badania stwierdzającego śmierć mózgu według obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. z 2020 r. poz. 73).

B. Koszty materiałowe i badań kwalifikujących dawców narządów

Lp.

Koszty materiałowe i badań kwalifikujących

Koszt za pobranie nerki, obu nerek lub jednego innego narządu (w złotych)

Koszt razem za pobranie nerek i narządu dodatkowego (w złotych)

I

Koszty badań1

badania laboratoryjne (bez wirusologicznych)

270

370

2

badania inne (USG, TK, ECHO, RTG, EKG)

350

400

3

badania wirusologiczne

200

200

4

markery nowotworowe

200

200

5

badania instrumentalne

600

600

II

Koszty materiałowe1

leki, płyny dożylne, płyny krwiozastępcze oraz inne niezbędne materiały

880

1300

2

koszty pracy sali operacyjnej

580

790

3

zabezpieczenie logistyczne

100

100


Razem koszty materiałowe i badań

3180

3960

III

Inne koszty1

Koronarografia*


500

2

Bronchoskopia**


500

* Koronarografia - dolicza się, jeśli wykonano.
** Bronchoskopia - dolicza się, jeśli wykonano.

C. Koszty pobrania narządów

Lp.

Rodzaj pobrania

Koszt pobrania nerki albo nerek
(w złotych)

Koszt pobrania kolejnego narządu
(w złotych)

Koszt pobrania narządu albo narządów łącznie z kosztami osobowymi
(w złotych)

1

Pobranie tylko nerki albo nerek

8980


8980

2

Pobranie tylko jednego narządu gdy nie są pobierane nerka albo nerki


8980

8980

3

Pobranie nerki albo nerek i jednego innego narządu

4880

4880

9760

4

Pobranie nerki albo nerek i 2 innych narządów

3513

3513

10 539

5

Pobranie nerki albo nerek i 3 innych narządów

2830

2830

11 320

6

Pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów*

2420

2420

12 100

* Koszt pobrania każdego dodatkowego narządu ponad "pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów" ustala się na 2420 zł.

D. Koszty pobrania narządu lub narządów związane z czynnościami podmiotu leczniczego, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

Lp.

Rodzaj czynności wykonywanych przez podmiot leczniczy dokonujący pobrania narządu lub narządów albo który wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

Koszty osobowe
(w złotych)

Koszty materiałowe
(w złotych)

1

Organizacja zespołu lekarsko-pielęgniarskiego do pobrania

100

55

2

Transport zespołu lekarsko-pielęgniarskiego z pobranym narządem lub narządami, zespołu lekarsko-pielęgniarskiego albo narządu lub narządów


1100

3

Ubezpieczenie i wynagrodzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego

1650


4

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu*


3000

5

Badania specjalistyczne kwalifikujące narząd lub narządy po pobraniu do przeszczepienia wykonane w podmiocie leczniczym, w którym ma być dokonane przeszczepienie (biopsja, ocena histopatologiczna, dodatkowe badania specjalistyczne itp.)**

330

330

Razem

2080

4485

* Nalicza się, gdy zastosowano.
** Wykonywane wyjątkowo, gdy wyniki badań wykonanych w podmiocie leczniczym, w którym pobrano narząd lub narządy, nie pozwalają jednoznacznie na zakwalifikowanie narządu lub narządów do przeszczepienia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2365), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2021 r.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2010 r.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1503), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. poz. 1149) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 

 
 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"