Strona gówna

 

 

               

 

Poltransplant 
Aktualno쐁i 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj퉏ych 
Rejestr Dawcw Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciww 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O쐒odki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
O쐗iadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji 껺oltransplant pastwowa jednostka bud풽towa podlegaj퉏a Ministrowi Zdrowia, z siedzib w Warszawie istnieje od 1996 roku. Gówne zadania Centrum definiuje art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów z dnia 1 lipca 2005 r.

Poltransplant dzia쿪 na podstawie Zarz퉐zenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58) z pó웢. zmianami.

Dzia쿪lno쐁i Poltransplantu kieruje dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewn퉡rz. Dyrektor powo퀉wany jest przez Ministra Zdrowia po zasigniciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej. Dyrektorem Poltransplantu jest dr hab. n. med. Artur Kamiski.

 

Zadania Poltransplantu

Szczegó쿽we cele dzia쿪lno쐁i Poltransplantu definiuje Zarz퉐zenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. z pó퓆. zm., które stanowi realizacj za쿽풽 zawartych w Ustawie. Wymienia ona nastpuj퉏e obowi퉨ki:

1)

prowadzenie dzia쿪 maj퉏ych na celu realizacj zada Poltransplantu okre쐋onych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

2)

zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynno쐁i zwi퉨anych z pobieraniem narz퉐ów na zasadach okre쐋onych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

3)

finansowanie zada o쐒odków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

4)

finansowanie zada o쐒odków kwalifikuj퉏ych do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

5)

organizowanie konkursów ofert na realizacj specjalistycznych 쐗iadcze zdrowotnych na potrzeby transplantologii w zakresie:
a) procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej oraz z krwi ppowinowej wraz z finansowaniem tych procedur,
b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej wraz z finansowaniem tych procedur,
c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajow List Osób oczekuj퉏ych na przeszczepienie narz퉐ów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur,
d) procedur specjalistycznych bada kwalifikacyjnych typowania tkankowego i poziomu przeciwcia, w tym regularnego monitorowania stopnia immunizacji wraz z oznaczaniem przeciwcia anty-HLA przed przeszczepieniem, osób wpisanych na Krajow List Osób oczekuj퉏ych na przeszczepienie narz퉐ów unaczynionych wraz z finansowaniem tych procedur;

6)

wydawanie decyzji w postpowaniu o udzielenie zgody na ka풼orazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi ppowinowej i narz퉐ów ze zw쿽k ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

7)

udostpnianie ministrowi w쿪쐁iwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotycz퉏ej dzia쿪lno쐁i statutowej Poltransplantu, w tym w szczególno쐁i dokumentacji koordynacji pobra i przeszczepie oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej li쐁ie osób oczekuj퉏ych na przeszczepienie;

8)

wspó쿾raca z Krajow Rad Transplantacyjn, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie dzia쿪lno쐁i jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narz퉐ów, a tak풽 wspó쿭zia쿪nie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorz퉐em lekarskim w zakresie dzia쿪 maj퉏ych na celu rozwój transplantologii;

9)

przygotowywanie raportów dotycz퉏ych realizacji zada statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narz퉐ów dla potrzeb ministra w쿪쐁iwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

10)

wystpowanie do ministra w쿪쐁iwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadaj퉏ej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narz퉐ów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, 풽 przesta쿪 spe쿻ia warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

11)

organizowanie, nie rzadziej ni raz w roku, zebra kierowników jednostek uczestnicz퉏ych w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;

12)

przyjmowanie informacji od jednostek dokonuj퉏ych pobrania szpiku lub innych regeneruj퉏ych si komórek i tkanek oraz podmiotów dokonuj퉏ych pobrania narz퉐u w celu zg쿪szania ministrowi w쿪쐁iwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytu퀅, odznaki i legitymacji Zas퀅퓇nego Dawcy Przeszczepu;

13)

przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomie dotycz퉏ych istotnych zdarze niepo예danych i istotnych niepo예danych reakcji;

14)

udostpnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotycz퉏ych narz퉐ów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

15)

wnioskowanie do ministra w쿪쐁iwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

16)

opracowanie i przedstawianie ministrowi w쿪쐁iwemu do spraw zdrowia informacji o proponowanym wzro쐁ie kosztów czynno쐁i zwi퉨anych z pobieraniem narz퉐ów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek 쐌ierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania kr뮈enia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz퉐ów;

17)

finansowanie dzia쿪lno쐁i koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz퉐ów w podmiotach leczniczych dokonuj퉏ych pobra i prze szczepie komórek, tkanek i narz퉐ów;

17a)

wykonywanie zada w ramach przygotowa obronnych pastwa w zakresie dzia퀅 administracji rz퉐owej zdrowie;

17b)

realizacja zada jako Krajowy Punkt Kontaktowy podmiot w쿪쐁iwy dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

17c)

prowadzenie sta퓓 kierunkowych dla specjalizuj퉏ych si w transplantologii klinicznej zgodnie z obowi퉨uj퉏ym programem szkole w tej dziedzinie;

17d)

realizacja zada wynikaj퉏ych ze wspó쿾racy midzynarodowej;

17e)

przygotowywanie propozycji oraz opiniowanie zmian przepisów prawnych w zakresie medycyny transplantacyjnej, w szczególno쐁i w zwi퉨ku z dostosowaniem ich do prawa Unii Europejskiej, w tym wystpowanie do ministra w쿪쐁iwego do spraw zdrowia z wnioskiem o podjcie dzia쿪 legislacyjnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych i przedstawianie ich ministrowi w쿪쐁iwemu do spraw zdrowia;

17f)

opracowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozda dotycz퉏ych obszaru medycyny transplantacyjnej i przedstawianie ich ministrowi w쿪쐁iwemu do spraw zdrowia;

18)

wykonywanie innych, zleconych przez ministra w쿪쐁iwego do spraw zdrowia, zada zwi퉨anych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narz퉐ów.

Organizacja

W sk쿪d Poltransplantu wchodz nastpuj퉏e komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)

Dzia do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii

2)

Dzia do Spraw Finansowych i Osobowych;

3)

Dzia do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narz퉐ów i Krajowego Rejestru Przeszczepie;

4)

Dzia do Spraw Obs퀅gi Organizacyjno-Prawnej i Administracyjnej;

5)

Dzia Prowadz퉏y Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Ppowinowej;

6)

Dzia Prowadz퉏y Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narz퉐ów ze Zw쿽k Ludzkich;;

7)

Dzia Prowadz퉏y Krajow List Osób Oczekuj퉏ych na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr 칪wych Dawców Narz퉐ów;

8)

Dzia do Spraw Wspó쿾racy Midzynarodowej;

9)

Dzia Informatyczny;

10)

Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;

11)

Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"