Strona główna

 

Statut Krajowej Rady Transplantacyjnej

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
Unia Europejska / WHO 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 877

Data ogłoszenia:2017-05-04
Data wejścia w życie:2017-05-04
Data obowiązywania:2017-05-04

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 57), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. poz. 820).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. poz. 820), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


Załącznik 1.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 10 maja 2006 r.

w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 767 i 798) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krajowej Radzie Transplantacyjnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. Urz. MZ i OS poz. 3 i 35).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).


Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 maja 2006 r.

STATUT KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ

§ 1. 1. W skład Krajowej Rady Transplantacyjnej, zwanej dalej „Radą”, wchodzą powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jako członkowie:

1) konsultanci krajowi z następujących dziedzin: transplantologii klinicznej, hematologii, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, okulistyki i immunologii klinicznej;

2) eksperci w dziedzinach: etyki, socjologii, filozofii i prawa;

3) eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej, w tym reprezentujący transplantologię kliniczną u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc, układu krwiotwórczego i nowotworowych;

4) przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady.

3. W pracach Rady może uczestniczyć minister właściwy do spraw zdrowia lub jego przedstawiciel.

4. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszani eksperci z różnych dziedzin nauki bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 2. Rada wybiera spośród swego grona zastępcę przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 3. Do zadań przewodniczącego Rady należy:

1) przygotowywanie projektów planów pracy i posiedzeń Rady;

2) ustalanie i przesyłanie członkom Rady terminów posiedzeń Rady i projektów porządków jej obrad;

3) powoływanie spośród członków Rady stale lub doraźnie działających zespołów roboczych w celu usprawnienia prac Rady;

4) zlecanie przygotowania ekspertyz, ocen i opinii;

5) przedstawianie Radzie projektów opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;

6) przedstawianie opinii, wniosków, ocen i sprawozdań przyjętych przez Radę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

7) przedstawianie stanowiska w przedmiocie medycznych kryteriów wyboru biorców.

§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach odbywających się co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 3.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub na jego wniosek zastępca przewodniczącego Rady.

3. Posiedzenia Rady zwołuje się również na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5. Wynagrodzenia za przygotowanie ekspertyz, opinii i ocen niezbędnych dla wykonywania zadań Rady ustala się w umowach cywilno-prawnych.

§ 6. 1. Rada przyjmuje oceny, opinie, ekspertyzy, wnioski i sprawozdania w formie uchwał.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. O trybie podjęcia uchwały decyduje przewodniczący Rady.

4. Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały w trybie:

1) głosowania jawnego albo

2) głosowania tajnego, albo

3) głosowania w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893)3), gdy uzasadniają to okoliczności, w szczególności w przypadku konieczności pilnego podjęcia uchwały w danej sprawie.

5. Głosowanie tajne może być zarządzone przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady. Uchwały te podpisuje przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego Rady. W protokole z pierwszego posiedzenia Rady odbywającego się po głosowaniu w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamieszcza się podjęte w tym trybie uchwały.

7. Przewodniczący Rady po podjęciu uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, niezwłocznie informuje członków Rady o wynikach głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 7. 1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, zastępca przewodniczącego Rady.

2. Protokoły zawierają:

1) listę uczestników;

2) porządek dzienny;

3) treść obrad;

4) podjęte uchwały;

5) informację o trybie podjęcia uchwał;

6) wyniki głosowań.

§ 8. 1. Członkowie Rady za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 270 złotych.

2. Członkowie Rady otrzymują diety i zwrot kosztów przejazdów na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.

§ 9. 1. Do zadań Komisji Etycznej należy w szczególności opiniowanie wniosków o przeprowadzenie:

1) pobrania i przeszczepiania narządu od żywego dawcy na rzecz osoby niebędącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem;

2) przeszczepienia komórek, tkanek lub narządów pobranych od zwierząt.

2.4) Komisja Etyczna wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego większością głosów.

3. Komisja Etyczna opiniuje przedstawione wnioski i zatwierdza je w głosowaniu jawnym większością głosów.

4. Do członków Komisji Etycznej stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 10. 1. Po zakończeniu danego zadania zespół roboczy, o którym mowa w § 3 pkt 3, składa sprawozdanie z jego wykonania przewodniczącemu Rady.

2. Do członków zespołów roboczych stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 11. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 12. Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 maja 2006 r.
3) Utraciła moc na podstawie art. 141 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. poz. 820), które weszło w życie z dniem 24 czerwca 2016 r.Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 877)

 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.


© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"