Strona główna

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
Unia Europejska / WHO 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

   Dziennik Ustaw 2006 r. nr 79, poz. 556

   Data ogłoszenia:2006-05-10
   Data wejścia w życie:2006-05-10
   Data obowiązywania:
   2006-05-10


   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
   z dnia 25 kwietnia 2006 r.
   w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu   Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

   § 1.

   Rozporządzenie określa:
   1) wymagania zdrowotne, jakim powinien odpowiadać kandydat na dawcę;
   2) wykaz badań lekarskich i pomocniczych badań diagnostycznych, jakim powinien podlegać kandydat na dawcę komórek, tkanek lub narządu;
   3) przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu.

   § 2.

   Kandydat na dawcę komórek, tkanek lub narządu, zwany dalej „kandydatem”, powinien spełniać wymagania zdrowotne pozwalające na ustalenie, że pobranie i przeszczepienie komórek, tkanek lub narządu nie spowoduje u niego lub biorców następstw zagrażających życiu i zdrowiu.

   § 3.

   1. Orzeczenie o stanie zdrowia kandydata wydaje lekarz kwalifikujący kandydata po przeprowadzeniu badania lekarskiego, które obejmuje:
   1) wywiad lekarski;
   2) badanie przedmiotowe uwzględniające również wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.
   2. Wywiad lekarski powinien w szczególności zapewnić uzyskanie danych pozwalających na ustalenie przeciwwskazań do oddania komórek, tkanek lub narządu.
   3. W wyniku badania przedmiotowego lekarz kwalifikujący kandydata powinien ocenić aktualny stan zdrowia uwzględniając odchylenia od prawidłowej budowy ciała.
   4. Wykaz badań lekarskich, przeciwwskazań i wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu określa załącznik do rozporządzenia.

   § 4.

   1. Kandydatowi wykonuje się następujące pomocnicze badania diagnostyczne:
   1) badania krwi:
   a) badanie morfologii krwi obwodowej z oceną rozmazu krwinek białych,
   b) opadanie krwinek (OB),
   c) badania biochemiczne z uwzględnieniem poziomu:
   - sodu,
   - potasu,
   - glukozy,
   - bilirubiny,
   - kreatyniny,
   - aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej,
   - białka ostrej fazy C (CRP);
   2) badanie ogólne moczu;
   3) badanie ultrasonograficzne nerek lub wątroby oraz inne badania diagnostyczne niezbędne dla określenia aktualnego stanu zdrowia oraz określające stan czynnościowy komórek, tkanek lub narządu przeznaczonych do pobrania.

   2. Próbki do badań od kandydata pobiera się podczas badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

   § 5.

   1. Orzeczenie o stanie zdrowia powinno zawierać określenie „brak przeciwwskazań do pobrania komórek, tkanek lub narządu” albo „nie kwalifikuje się do pobrania komórek, tkanek lub narządu”.
   2. Do dokumentacji medycznej kandydata dołącza się:
   1) orzeczenie, o którym mowa w § 3 ust.1;
   2) dane z wywiadu lekarskiego;
   3) wyniki:
   a) badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
   b) badań, o których mowa w § 4 ust. 1.
   3. W razie nieprawidłowych wyników badań, o których mowa w § 4 ust. 1, lekarz kwalifikujący kandydata lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o nich kandydata. O terminie i sposobie dokonania powiadomienia zamieszcza się informację w dokumentacji medycznej kandydata.
   4. W razie stwierdzenia odchyleń od prawidłowego stanu zdrowia, kandydata należy zdyskwalifikować jako kandydata i skierować do lekarza sprawującego nad nim opiekę zdrowotną w celu dalszej diagnostyki lub leczenia. Do skierowania dołącza się wyniki badań.

   § 6.

   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   MINISTER ZDROWIA
   1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

    

   Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

    

    WYKAZ BADAŃ LEKARSKICH, PRZECIWWSKAZAŃ I WYMAGAŃ ZDROWOTNYCH DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDU

    Badania lekarskie

    Przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu

    Wymagania zdrowotne

    Układ krążenia

    Choroby układu krążenia aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ nerwowy

    Choroby układu nerwowego aktywne lub przewlekłe nawracające ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ krzepnięcia

    Zaburzenia układu krzepnięcia aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ pokarmowy

    Choroby układu pokarmowego aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ oddechowy

    Choroby układu oddechowego aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ moczowo-płciowy i nerki

    Choroby układu moczowo-płciowego i nerek aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ immunologiczny

    Choroby układu odpornościowego aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ wydzielania wewnętrznego

    Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Układ krwiotwórczy

    Choroby krwi i układu krwiotwórczego aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Badania lekarskie

    Przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu

    Wymagania zdrowotne

    Powłoki skórne

    Choroby skóry aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Zaburzenia układowe, np. kolagenozy

    Choroby układowe, np. kolagenozy, aktywne lub przewlekłe nawracające

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Infekcje i zakażenia z wyjątkiem przypadków gdy biorca przebył tego samego typu schorzenie

    Choroby zakaźne, z wyjątkiem przypadków gdy biorca przebył tego samego typu schorzenie przenoszone drogą krwiopochodną lub kontaktową

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Zaburzenia rozrostowe

    Choroby nowotworowe i nowotwory złośliwe

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba)

    Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba), osoby, u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE

    Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

    Po przebyciu choroby zakaźnej u kandydatów istnieją przeciwwskazania przez co najmniej dwa tygodnie od chwili pełnego wyleczenia.

    Jednak w przypadku chorób wymienionych w poniższej tabeli należy stosować następujące okresy trwania czasowych przeciwwskazań:

    Bruceloza

    2 lata od daty potwierdzonego wyzdrowienia

    Gorączka Q

    2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia

    Toksoplazmoza

    6 miesięcy od daty wyleczenia

    Gruźlica

    2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia

    Borelioza

    2 lata od daty potwierdzonego wyzdrowienia

    Zakażenia z głównym objawem pod postacią gorączki powyżej 38 °C

    2 tygodnie od daty ustąpienia objawów

    Grypa, infekcja grypopodobna

    2 tygodnie od daty ustąpienia objawów

    

    

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.


© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"