Strona główna

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020

 
Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
WHO Guiding Principles 
Koordynator Transplantacyjny 
Informacja o cookies 

 

RM-111-102-17

UCHWAŁA NR 97/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"


UCHWAŁA Nr 164 / 2010
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2010 r.1)

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia   się   program   wieloletni   pod   nazwą   „Narodowy   Program   Rozwoju   Medycyny

Transplantacyjnej”, zwany dalej „Programem”, którego celem jest:
1)  zwiększenie w okresie realizacji Programu dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
2)  zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców  szpiku o co najmniej 300 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w polskich rejestrach na koniec 2009 r. oraz rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej;
3)  zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r.;
4)  budowa  systemu  organizacyjnego  koordynatorów  pobierania  i  przeszczepiania  komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców;
5)  poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy;
6) wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów
przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku;
7)  rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania w szczególności przez kontynuację rozwoju rejestrów transplantacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149), zwanej dalej „ustawą”;
8)  ocena  epidemiologiczna  rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczególnych narządów i komórek krwiotwórczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczącej kosztów przeszczepiania narządów i komórek krwiotwórczych wobec leczenia konwencjonalnego z uwzględnieniem wyników leczenia i skutków społecznych;
9)  szkolenia osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

§ 2.

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2011 – 2020.

§ 3.

Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

Program realizuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5.

1. Łączne wydatki na realizację Programu wyniosą 450 000 000 zł.
2. Program jest finansowany z budżetu państwa.
3. Wydatki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są określane zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata, w ramach części 46 – Zdrowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

1)  wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 212/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835.

 


Załącznik do Uchwały:

PROGRAM WIELOLETNI na lata 2011 – 2020
„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”


© 2019 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"