POLTRANSPLANT 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

 

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Obwieszczenie w wersji (PDF)

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

 

    OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

    z dnia 6 lutego 2014 r.

    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

    1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 1215).

    2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 1215), które stanowią:

    "§ 2. Do kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, wykonanych i nierozliczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 7 lit. a, b i d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.".

    Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


    Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. (poz. 469)

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

    z dnia 22 marca 2010 r.

    w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

    Na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. Koszty koordynacji pobrania ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) zgłoszenia potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant";

     2) zgłoszenia potencjalnego dawcy do koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

     3) udokumentowania identyfikacji, kwalifikacji i rozpoznania u potencjalnego dawcy trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu w przypadku jego stwierdzenia;

     4) opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad potencjalnym dawcą;

     5) łączności niezbędnej do koordynacji pobrania;

     6) zabezpieczenia próbek krwi lub innych tkanek dawcy do typowania tkankowego.

    § 2. Koszty badań potencjalnego dawcy komórek, tkanek lub narządów i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz koszty kwalifikacji potencjalnego dawcy ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) ogólnego badania lekarskiego;

     2) specjalistycznego badania lekarskiego;

     3) badania autopsyjnego - w przypadku pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;

     4) przeprowadzenia i udokumentowania wywiadów medycznych z osobami, które dobrze znają lub znały potencjalnego dawcę, w celu zgromadzenia możliwie jak największej liczby informacji niezbędnych do prawidłowej kwalifikacji potencjalnego dawcy.

    § 3. 1. Koszty badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów ustala się, biorąc pod uwagę koszty następujących testów i badań laboratoryjnych:

     1) histopatologicznych;

     2) obrazowych;

     3) mikrobiologicznych;

     4) markerów nowotworowych;

     5) wirusologicznych:

       a) HIV 1 i 2 Anty-HIV-1 i 2,

       b) wirusowego zapalenia wątroby typu B, HBsAg i Anty-HBc; w razie pozytywnego wyniku testu Anty-HBc, a negatywnego wyniku testu HBsAg - wykonania dalszych testów dla oceny ryzyka, mających na celu ustalenie przydatności komórek, tkanek lub narządów do wykorzystania klinicznego,

       c) wirusowego zapalenia wątroby typu C Anty-HCV,

       d) kiły - testy swoiste,

       e) na obecność przeciwciał HTLV-I/II w przypadku odbycia przez potencjalnego dawcę podróży przez regiony lub jego pobyt w regionach, gdzie istnieje możliwość narażenia go na kontakt z chorobami zakaźnymi;

     6) dodatkowych testów w kierunku nosicielstwa, w tym badań biomolekularnych wirusów HBV, HCV, CMV, EBV, nosicielstwa malarii, toksoplazmozy i pierwotniaka Trypanosoma zależnych od danych zawartych w dokumentacji medycznej;

     7) typowania tkankowego potencjalnego dawcy, w tym badania AB0 i w uzasadnionych przypadkach miana izohemaglutynin;

     8) innych badań laboratoryjnych koniecznych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów.

    2. Koszty badań kwalifikujących komórki, tkanki lub narządy do przeszczepienia po pobraniu od dawcy ustala się, biorąc pod uwagę koszty badania biopsyjnego i zgodności tkankowej między dawcą a biorcą.

    § 4. Koszty komisyjnego stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu u potencjalnego dawcy przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) badań potwierdzających albo wykluczających trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu;

     2) wynagrodzeń członków komisji lekarskiej stwierdzającej trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu.

    § 5. Koszty hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu do pobrania narządu, wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów przed ich pobraniem ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) produktów leczniczych i wyrobów medycznych użytych do podtrzymywania czynności narządów przed ich pobraniem;

     2) udostępnienia sali operacyjnej, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz zapewnienia intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

     3) opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad dawcą.

    § 6. Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, w którym pobrano narząd lub narządy, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:3)

     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

     2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem narządu lub narządów obejmujących:

      a) ogólne badanie lekarskie,

      b) specjalistyczne badanie lekarskie,

      c) badania, o których mowa w § 3;

     3) wykonania zabiegu pobrania narządu lub narządów obejmujące:

      a) zastosowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne przy pobraniu,

      b) wykorzystanie bloku operacyjnego,

      c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,

      d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii,

      e) wynagrodzenie personelu lekarsko-pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad dawcą przed pobraniem.

    § 7.4) Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg pobrania albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów;

     2) produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu;

     3) transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.

    § 8. Koszty pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

     2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmujących:

      a) ogólne badanie lekarskie,

      b) specjalistyczne badanie lekarskie,

      c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5-8;

     3) wykonania zabiegu pobrania obejmujące:

      a) wynagrodzenie personelu lekarsko-pielęgniarskiego uczestniczącego w zabiegu pobrania,

      b) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych przy pobraniu,

      c) wykorzystanie bloku operacyjnego,

      d) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania aferezy komórkowej - w przypadku pobierania regenerujących się komórek uzyskiwanych drogą aferezy z krwi obwodowej,

      e) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

     4)5) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

     5)5) wyżywienia i obsługi dawcy w czasie jego pobytu w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

     6) udostępnienia szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez ośrodek dawców szpiku;

     7) przetwarzania i przechowywania w zakresie:

      a) użytych ubrań jednorazowych i wielorazowych,

      b) użytego sprzętu i narzędzi jednorazowego i wielorazowego użytku,

      c) użytych materiałów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, rąk, narzędzi i urządzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji,

      d) eksploatacji sprzętu i urządzeń,

      e) utrzymania i eksploatacji sprzętu do monitorowania,

      f) użytych wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;

     8) dystrybucji i transportu szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do medycznego laboratorium diagnostycznego celem przetworzenia;

     9) transportu przetworzonego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej celem przeszczepienia;

     10) preparatyki komórkowej, cytometrii przepływowej, hematologii, mikrobiologii i serologii, związane z badaniem i oceną szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym;

     11) zabezpieczenia krwi do autotransfuzji.

    § 9. Koszty pobrania krwi pępowinowej ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) wynagrodzenia personelu pobierającego krew pępowinową;

     2) użytych ubrań jednorazowych i wielorazowych;

     3) użytego sprzętu i narzędzi jednorazowego i wielorazowego użytku;

     4) użytych materiałów do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, rąk, narzędzi i urządzeń do pakowania, przechowywania i dystrybucji;

     5) eksploatacji sprzętu i urządzeń;

     6) utrzymania i eksploatacji sprzętu do monitorowania;

     7) użytych wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji;

     8) dystrybucji i transportu krwi pępowinowej do medycznego laboratorium diagnostycznego oraz banku tkanek i komórek;

     9) wynagrodzenia personelu w zakresie testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji.

    § 10. Koszty pobrania komórek lub tkanek ze zwłok ludzkich ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

     2) badań i kwalifikacji potencjalnego dawcy, o których mowa w § 2;

     3) wynagrodzenia lekarza pobierającego lub wynagrodzeń personelu zespołu pobierającego;

     4) wykonania badań, o których mowa w § 3;

     5) wykorzystania bloku operacyjnego, sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych lub sali sekcyjnej;

     6) o których mowa w § 9 pkt 2-7;

     7) transportu komórek i tkanek do banku tkanek i komórek.

    § 11. Koszty pobrania od żywego dawcy regenerujących się komórek lub tkanek, innych niż szpik, komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepienia ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) koordynacji pobrania, o których mowa w § 1;

     2) badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich oraz badań laboratoryjnych wykonanych przed pobraniem, obejmujących:

      a) ogólne badanie lekarskie potencjalnego dawcy,

      b) specjalistyczne badania lekarskie potencjalnego dawcy,

      c) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3, 5-8;

     3) wykonania zabiegu pobrania obejmujące:

      a) zastosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych przy pobraniu,

      b) wykorzystanie bloku operacyjnego,

      c) wykorzystanie sali zabiegowej przystosowanej do wykonywania zabiegów chirurgicznych,

      d) zapewnienie intensywnej opieki w warunkach oddziału intensywnej terapii;

     4) badania i oceny pobranych komórek lub tkanek w medycznym laboratorium diagnostycznym;

     5) hodowli komórek do przeszczepienia;

     6) o których mowa w § 9 pkt 2-7;

     7)6) transportu potencjalnego dawcy do i z podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonane pobranie;

     8) przygotowania potencjalnego dawcy do pobrania;

     9)7) transportu pobranych komórek lub tkanek do medycznego laboratorium diagnostycznego, banku tkanek i komórek lub do podmiotu leczniczego celem przeszczepienia;

     10) leczenia dawcy po zabiegu pobrania komórek lub tkanek.

    § 12. Koszty przetwarzania, sterylizacji i dystrybucji komórek lub tkanek w banku tkanek i komórek ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

     1) wynagrodzeń personelu banku tkanek i komórek wykonującego czynności testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek lub tkanek;

     2) konsultacji specjalistycznych;

     3) o których mowa w § 9 pkt 2-7;

     4)8) dystrybucji i transportu przetworzonych komórek lub tkanek do podmiotów leczniczych.

    § 13.9) Koszty przechowywania pobranych komórek, tkanek i narządów do momentu ich dystrybucji do banku tkanek i komórek lub podmiotu leczniczego, w którym ma być dokonany zabieg przeszczepienia, ustala się, biorąc pod uwagę koszty, o których mowa w § 9 pkt 2-7.

    § 14.9) 1. W przypadku konieczności odstąpienia od pobrania narządu lub narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub wady anatomiczne, koszty czynności:

     1) związanych z pobieraniem narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od pobrania, są ustalane w sposób określony w § 1-7;

     2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

    2. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia pobranego narządu lub narządów z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności wykryta choroba nowotworowa, nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, w tym badania histopatologicznego i markerów nowotworowych, lub zbyt długi czas niedokrwienia narządu po pobraniu, koszty czynności:

     1) związanych z pobieraniem, przechowywaniem i dystrybucją narządu lub narządów, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony w § 1-7 i 13;

     2) określonych w § 7 są kosztami podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

    3. W przypadku konieczności odstąpienia od przeszczepienia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej z powodów obiektywnych, takich jak w szczególności zaostrzenie się procesu chorobowego lub zgon biorcy, koszty czynności związanych z pobraniem, przechowywaniem i dystrybucją szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej albo krwi pępowinowej, wykonanych do momentu odstąpienia od przeszczepienia, są ustalane w sposób określony odpowiednio w § 8 albo § 9.

    § 15. 1. Ustalając koszty czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, bierze się pod uwagę koszty poszczególnych czynności z poprzedniego roku kalendarzowego.

    2. Wzrost kosztów czynności, o których mowa w ust. 1, w kolejnym roku kalendarzowym nie może być wyższy niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok, na który zawierane są umowy, o których mowa w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734).

    3.10) Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" przedstawiają, corocznie do dnia 15 lutego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wspólną informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, na rok następny, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.

    3a.11) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przedstawia, corocznie do dnia 15 lutego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o proponowanym wzroście kosztów czynności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, na rok następny, opartą o analizę przewidywanego wzrostu tych kosztów w roku następnym.

    3b.11) Sporządzając informacje, o których mowa w ust. 3 i 3a, podmioty określone w tych przepisach biorą pod uwagę w szczególności:

     1) koszty poszczególnych czynności z poprzedniego roku kalendarzowego;

     2) koszty wykonywania tych czynności, ponoszone przez podmioty, w których przeszczepia się co najmniej 30 narządów rocznie - w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3;

     3) koszty wykonywania tych czynności, ponoszone przez banki tkanek i komórek - w przypadku informacji, o której mowa w ust. 3a.

    4.12) Koszty osobowe czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy, u którego stwierdzono zgon, w tym zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    5.12) Koszty czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, czynności związanych z pobieraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy oraz ich przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    6.13) Minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić koszty czynności określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 i 3a, nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego.

    § 16. Umowy, o których mowa w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zawarte na rok 2010 r. przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

    § 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia14).15)

     


    Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r.

    Załącznik nr 116)

    KOSZTY OSOBOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM KOMÓREK LUB TKANEK OD DAWCY, U KTÓREGO STWIERDZONO ZGON, W TYM ZGON WSKUTEK ŚMIERCI MÓZGU LUB NIEODWRACALNEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA

    Lp.

    Czynności

    Koszt pobrania
    (w złotych)

    1

    Konsultacje specjalistyczne przed pobraniem tkanek i komórek

    130,40

    2

    Pobranie jednej kości długiej z kończyny

    99,00

    3

    Pobranie innych kości na zamówienie (w tym kości pokrywy czaszki)

    67,80

    4

    Pobranie mostka z chrząstkami żebrowymi

    62,60

    5

    Pobranie żebra

    31,30

    6

    Pobranie jednostronne talerza biodrowego

    62,60

    7

    Pobranie ścięgna, więzadła

    62,60

    8

    Pobranie zastawek serca

    135,60

    9

    Pobranie osierdzia

    52,10

    10

    Pobranie naczynia krwionośnego rozgałęzionego co najmniej 10 cm

    260,70

    11

    Pobranie naczynia krwionośnego co najmniej 10 cm

    166,90

    12

    Pobranie naczynia krwionośnego poniżej 10 cm

    104,30

    13

    Pobranie rogówki

    169,90

    14

    Pobranie owodni

    52,10

    15

    Pobranie dermatomem skóry o powierzchni 100 cm2

    31,30

    16

    Pobranie błony łącznotkankowej o powierzchni 100 cm2

    41,70

    17

    Pobranie komórek

    104,30

    18

    Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu jednej kości długiej z kończyny

    31,30

    19

    Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu dwóch kości długich z jednej kończyny

    52,10

    20

    Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu mostka

    31,30

    21

    Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu żeber

    41,70

    22

    Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu talerza biodrowego

    41,70

    23

    Protezowanie i kosmetyka zwłok po pobraniu kości na indywidualne zamówienie

    41,70

    24

    Kosmetyka zwłok po pobraniu rogówki

    41,70

    25

    Kosmetyka zwłok po pobraniu skóry dermatomem

    41,70

    Załącznik nr 217)

    KOSZTY CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM NARZĄDÓW OD DAWCY, U KTÓREGO STWIERDZONO ZGON WSKUTEK ŚMIERCI MÓZGU LUB NIEODWRACALNEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA, CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM SZPIKU I KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH KRWI OBWODOWEJ OD ŻYWEGO DAWCY ORAZ ICH PRZECHOWYWANIEM, PRZETWARZANIEM, STERYLIZACJĄ I DYSTRYBUCJĄ

    A. Koszty osobowe

    Lp.

    Rodzaj kosztów

    Koszt
    jednostkowy
    (w złotych)

    Koszt razem
    (w złotych)

    I

    Identyfikacja dawcy zmarłego

    1

    lekarz - wstępna ocena kliniczna wykluczenia lub potwierdzenia

    312,90

    312,90

    2

    wykonanie serii badań

    2 x 260,75

    521,50

    3

    komisja orzekająca o śmierci mózgu

    3 x 417,20*

    1 251,60*

    Razem

    2 086,00

    II

    Opieka nad dawcą od stwierdzenia śmierci mózgu lub zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia do pobrania narządu lub narządów

    1

    lekarz

    625,80

    625,80

    2

    pielęgniarka

    365,00

    365,00

    3

    konsultacje specjalistyczne

    208,60

    208,60

    Razem

    1 199,45

    III

    Zabieg pobrania narządu lub narządów

    1

    lekarz anestezjolog

    730,10

    730,10

    2

    pielęgniarka

    2 x 365,05

    730,10

    3

    salowa

    260,75

    260,75

    Razem

    1 720,95

    Razem koszty osobowe

    5 006,40

    * Obejmuje całość badania stwierdzającego śmierć mózgu według obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. Nr 46, poz. 547).

    B. Koszty materiałowe i badań kwalifikujących dawców narządów

    Lp.

    Koszty materiałowe i badań kwalifikujących

    Koszt za
    pobranie nerki
    (w złotych)

    Koszt razem za
    pobranie nerek
    i narządu
    dodatkowego
    (w złotych)

    1

    2

    3

    4

    Koszty badań

    1

    badania laboratoryjne wg karty zgłoszenia dawcy (bez wirusologicznych)

    260,75

    365,00

    2

    badania obrazowe (usg, TK, angio-OUN)

    312,90

    312,90

    3

    badania inne (ekg, rtg kl. p)

    52,15

    104,30

    4

    badania wirusologiczne

    104,30

    104,30

    5

    markery nowotworowe

    62,60

    62,60

    Koszty materiałowe

    1

    leki, płyny dożylne, płyny krwiozastępcze oraz inne niezbędne materiały

    876,12

    1 273,32

    2

    koszty pracy sali operacyjnej

    573,65

    782,25

    3

    zabezpieczenie logistyczne

    52,15

    102,30

    Razem koszty materiałowe i badań

    2 294,60

    3 129,00

    C. Koszty pobrania narządów

    Lp.

    Rodzaj pobrania

    Koszt pobrania
    nerki albo nerek
    (w złotych)

    Koszt pobrania
    kolejnego
    narządu
    (w złotych)

    Koszt pobrania
    narządu albo
    narządów
    łącznie
    z kosztami
    osobowymi
    (w złotych)

    1

    Pobranie tylko nerki albo nerek

    7 301,00

    7 301,00

    2

    Pobranie tylko jednego narządu gdy nie są pobierane nerka albo nerki*

    7 301,00

    7 301,00

    3

    Pobranie nerki albo nerek i jednego innego narządu

    4 067,70

    4 067,70

    8 135,40

    4

    Pobranie nerki albo nerek i 2 innych narządów

    2 920,40

    3 024,70

    8 969,80

    5

    Pobranie nerki albo nerek i 3 innych narządów

    2 451,00

    2 451,00

    9 804,20

    6

    Pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów**

    2 127,72

    2 127,72

    10 638,60

    * W przypadku pobrania tylko płuc, koszt pobrania każdego płuca ustala się na 7301,00 zł.
    ** Koszt pobrania każdego dodatkowego narządu ponad pobranie nerki albo nerek i 4 innych narządów ustala się na 2127,72 zł.

    D. Koszty podmiotu leczniczego dokonującego pobrania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy

    Lp.

    Rodzaj pobrania

    Koszty
    osobowe
    (w złotych)

    Koszty
    materiałowe
    jednostkowe
    dla jednego
    pobrania
    (w złotych)

    Koszty razem
    (w złotych)

    1

    Pobranie szpiku w warunkach sali operacyjnej

    5 006,40

    3 129,00

    8 135,40

    2

    Pobranie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej metodą cytoforezy

    5 006,40

    7 301,00

    12 307,40

    E. Koszty pobrania narządu lub narządów związane z czynnościami podmiotu leczniczego, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

    Lp.

    Rodzaj czynności wykonywanych przez podmiot leczniczy dokonujący pobrania narządu lub narządów albo który wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania

    Koszty
    osobowe
    (w złotych)

    Koszty
    materiałowe
    (w złotych)

    1

    Organizacja zespołu lekarsko-pielęgniarskiego do pobrania

    50,00

    50,00

    2

    Transport zespołu lekarsko-pielęgniarskiego z pobranym narządem lub narządami, zespołu lekarsko-pielęgniarskiego albo narządu lub narządów

    1 000,00

    3

    Ubezpieczenie i wynagrodzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego

    1 500,00

    4

    Produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały niezbędne do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu*

    2 000,00

    5

    Badania specjalistyczne kwalifikujące narząd lub narządy po pobraniu do przeszczepienia wykonane w podmiocie leczniczym, w którym ma być dokonane przeszczepienie (biopsja, ocena histopatologiczna, dodatkowe badania specjalistyczne itp.)**

    300,00

    300,00

    Razem

    1 850,00

    3 350,00

    * Nalicza się, gdy zastosowano.

    ** Wykonywane wyjątkowo, gdy wyniki badań wykonanych w podmiocie leczniczym, w którym pobrano narząd lub narządy, nie pozwalają jednoznacznie na zakwalifikowanie narządu lub narządów do przeszczepienia.

    1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
    2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
    3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 1215), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
    4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w  odnośniku 3.
    7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
    11) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
    12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    13) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
    14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2010 r.
    15) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz. U. Nr 207, poz. 1503), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 141, poz. 1149) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
    16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
    17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

     

    
   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
   Rozporządzenie w sprawie kandydata na dawcę 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców 
   Rozporządzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie ośrodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia 
   Rozporządzenie w sprawie krajowej listy osób oczekujących 
   Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporządzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporządzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporządzenie w sprawie system zapewnienia jakości w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporządzenie w sprawie szkoleń 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2018) 
   Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2014) 
   Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 

    

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"