POLTRANSPLANT 

 

       

      

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

 

 

Redystrybucja surowic

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
_______________ 02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87_______________________

Warszawa, 29.04.2011 r.

Dyrektor: Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz
Tel (+48-22) 622 58 06
Fax(+48-22) 622 32 43
Email:  transpl@poltransplant.org.pl

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw TransplantacjiPoltransplantinformuje, że decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Poltransplantu do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tankowego w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą wyłoniony został niżej wymieniony Świadczeniodawca :

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu , ul Marcelińska 44, 60-354 Poznań.

 

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza  świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą w tym :

- przyjmowanie  surowic w/w pacjentów ze stacji dializ z całego kraju,
- rejestracja przyjętych surowic w bazie danych Krajowej Listy Oczekujących na przeszczep,
- automatyczna redystrybucja surowic,
- rozdział  i wysyłka redystrybuowanych surowic w  zamrożeniu do 9 regionalnych pracowni w ilości min. O,5 ml,
- zwrot kosztów bankowania surowic regionalnym  pracowniom na podstawie umów, zawartych z jednostkami , w których skład wchodzą regionalne pracownie typowania tkankowego

Przewidywana liczba redystrybuowanych surowic w ciągu 2011 r. wynosi 13 000.

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT podpisze umowę z wybranym w drodze niniejszego konkursu  świadczeniodawcą na realizację w/w świadczeń w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 lipca 2011 r. i przewiduje możliwość przedłużenia realizacji umowy w drodze aneksu do 31 grudnia 2011 r.

Świadczeniodawcami  mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej  POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

"Poltransplant" zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez "Poltransplant" zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
na realizację w 2011 r. świadczeń zdrowotnych:

w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

Termin realizacji świadczeń:

od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
Ogłaszający konkurs przewiduje możliwość przedłużenia realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego konkursu do 31 grudnia 2011 r.

Konkurs ogłasza:

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego d/s Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warunki przystąpienia do konkursu :

1. posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem;
2. udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych realizacji których dotyczy oferta ;
3. terminowe złożenie kompletnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się i akceptacji :
       -treści ogłoszenia,
       -szczegółowychwarunków konkursu,
       -zasadrealizacji świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent,
       -projektuumowy;
2. zgodę na przystąpienie świadczeniodawcy do konkursu;
3. dane o oferencie w/g załącznika nr 1;
4. imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 30.08.1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.);
5. statut;
6. ofertę rzeczowo – finansową w/g załącznika nr 2;
7. potwierdzoną za zgodność kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu lub oświadczenie, że w przypadku podpisania umowy  świadczeniodawca dołączy polisę OC w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;
8. potwierdzoną za zgodność kopię posiadanego pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz.1411 z póżn. zm.) ;
9.  wielkość i strukturę zasobów oferenta zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem konkursu ;
10. informację o realizacji zadania objętego konkursem w latach ubiegłych ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego udzielał świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, jeżeli świadczeniodawca zawierał wcześniej takie umowy.

Świadczeniodawca, który nie spełni wymagań określonych w punktach 1 - 9 zostaje wykluczony z dalszego udziału w konkursie. Komisja może udzielić dodatkowego terminu na uzupełnienie oferty. Jeżeli świadczeniodawca nie uzupełni dokumentów konkursowych w w/w terminie zostanie wykluczony z konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwa świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
 Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od upływu terminu ich złożenia zgodnie z regulaminem działania Komisji konkursowej.

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej Komisja konkursowa dokonuje – w obecności świadczeniodawców (jeśli biorą udział):

- ustalenia prawidłowości ogłoszenia o konkursie i podaje listę zgłoszonych ofert;
- otwiera koperty z ofertami i podaje, które oferty spełniają warunki formalne podane w pkt 1 – 9;
- przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia świadczeniodawców.

W części niejawnej konkursu Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, która zapewnia ciągłość udzielania przedmiotowych świadczeń oraz może przeprowadzić negocjacje ze świadczeniodawcami w celu ustalenia liczby planowanych do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem oraz ceny za te świadczenia.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez "Poltransplant" zasad przeprowadzania konkursu, mają prawo złożyć środki odwoławcze i skargę na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych.

O wniesieniu środków odwoławczych "Poltransplant"powiadomi niezwłocznie  w formie pisemnej pozostałych świadczeniodawców, którzy złożyli ofertę i zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia danego środka odwoławczego.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej (www.poltransplant.org.pl) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT


WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU   na realizację w 2011 r. świadczeń zdrowotnych:
w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.


Załącznik nr 1 do oferty, DANE ŚWIADCZENIODAWCY


Załącznik nr 2 do oferty, Oferta realizacji zadania Plan rzeczowo-finansowy 2011


ZASADY REALIZACJI świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie redystrybucji surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą.

WZÓR: UMOWA na realizację świadczeń zdrowotnych – redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki i nerki z trzustką do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce w celu wykonywania prób zgodności tkankowej dawcy z biorcą

Załącznik nr 1 do umowy,Wykaz jednostek , w których skład wchodzą pracownie typowania tkankowego, do których Zleceniodawca ma obowiązek wysyłać surowice zgodnie z zasadami realizacji świadczenia

Załącznik nr 2 do umowy,Plan merytoryczno-finansowy wykorzystania środków publicznych.

Załącznik nr 3 do umowy,Rozliczenie stanowiące podstawę przekazania środków publicznych

Załącznik nr 4 do umowy,Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe wykorzystania środków publicznych za okres trwania umowy

KLO 2011

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
_______________ 02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87_______________________

Warszawa, 18.03.2011 r.

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2011 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant zakończył się konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie zadań Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony:

1.    badania antygenów układu HLA potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO;

2.    oznaczanie PRA u potencjalnych biorców przeszczepów unaczynionych zgłoszonych do KLO.

 

Komisja Konkursowa rozdzieliła świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu  w następujący sposób:

L.p.

Nazwa ośrodka realizującego świadczenie

Liczba badań HLA klasa I i II

Liczba badań   PRA

1.

SP Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie

90

360

2.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

160

650

3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

130

700

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

100

700

5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

500

2600

6.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

170

850

7.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

40

0

8.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

50

400

9.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

160

700

10.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

20

300

 

W dniu 10.03.2011 r. oferenci zostali powiadomieni o przyznanej im liczbie świadczeń.

Protestu ani innych środków odwoławczych nie wniesiono.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

  

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert i zaprasza  świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie:
Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony (KLO).
Przedmiotem konkursu jest:

1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalną cenę jednostkową 590,00 zł.

2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1 400 000,00 zł.

Świadczeniodawcami  mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej  POLTRANSPLANTU na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl ) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU   na realizację w 2011 r. świadczeń zdrowotnych:

I           Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 590,00 zł.

II          Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony za maksymalna cenę jednostkową 70,00 zł.

Termin realizacji:

od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Konkurs ogłasza:

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego d/s Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 Statutu Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT i zgodnie z  ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Warunki przystąpienia do konkursu :

1. posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem;

2. udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych o realizacje których ubiegają się;

3. terminowe złożenie kompletnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się i akceptacji :

-treści ogłoszenia,

-szczegółowych warunków konkursu,

-zasad realizacji świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent,

-projektu umowy;

2. zgodę na przystąpienie świadczeniodawcy do konkursu;

3. oświadczenie świadczeniodawcy o tym, że posiada stanowisko komputerowe działające w środowisku Microsoft Windows z dostępem do internetu;

4. dane o oferencie w/g załącznika nr 1;

5.imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 30.08.1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.);

6.statut;

7. ofertę rzeczowo – finansową w/g załącznika nr 2;

8. potwierdzoną za zgodność kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu lub oświadczenie, że w przypadku podpisania umowy  świadczeniodawcy dołączy polisę OC w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;

9. potwierdzoną za zgodność kopię posiadanego pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz.1411 z póżn. zm.) lub oświadczenie – potwierdzone przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, że świadczeniodawca złożył wniosek o udzielenie pozwolenia przez  ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów oraz i w wyniku zrealizowanej przez KCBTiK kontroli spełniania przez laboratorium świadczeniodawcy warunków wymaganych do uzyskania w/w pozwolenia, nie stwierdzono rażących uchybień

10. stopień wywiązania się z kontraktów na realizację w/w świadczeń w latach 2008-2010, jeżeli świadczeniodawca zawierał w tym okresie umowy na udzielanie   świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu.

Świadczeniodawca, który nie spełni wymagań określonych w punktach 1 - 10 zostaje wykluczony z dalszego udziału w konkursie. Komisja może udzielić dodatkowego terminu na uzupełnienie oferty. Jeżeli świadczeniodawca nie uzupełni dokumentów konkursowych w w/w terminie zostanie wykluczony z konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwa świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT

 Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od upływu terminu ich złożenia zgodnie z regulaminem działania Komisji konkursowej.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby badań zaproponowanych przez oferenta .

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej Komisja konkursowa dokonuje – w obecności świadczeniodawców (jeśli biorą udział):

- ustalenia prawidłowości ogłoszenia o konkursie i podaje listę zgłoszonych ofert;

- otwiera koperty z ofertami i podaje, które oferty spełniają warunki formalne podane w pkt 1–10;

- przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia oświadczenia świadczeniodawców.

W części niejawnej konkursu Komisja wybiera jedną lub większą liczbę ofert najkorzystniejszych, które zapewniają ciągłość udzielania przedmiotowych świadczeń oraz może przeprowadzić negocjacje ze świadczeniodawcami w celu ustalenia liczby planowanych do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem oraz ceny za te świadczenia.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania konkursu, maja prawo złożyć środki odwoławcze i skargę na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 grudnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

O wniesieniu środków odwoławczych Poltransplant powiadomi niezwłocznie  w formie pisemnej pozostałych świadczeniodawców, którzy złożyli ofertę i zawiesza postępowanie do czasu rozstrzygnięcia danego środka odwoławczego.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl) oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu.


Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych  w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2010 r.

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

 

Dobór 2011

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI
„POLTRANSPLANT”
_______________ 02-001 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 87_______________________

Dyrektor: 
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski
Tel/fax (0-22) 627 07 48, fax. (0-22) 621 72 82
 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2010 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011 r.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011 r.  i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

 

 1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu:74 x 20 000,00 zł = 1 480 000,00 zł
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:  45 x 20 000,00 zł = 900 000,00 zł
 3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie:  102 x 20 000,00 zł = 2 040 000,00 zł
 4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie:  29 x 20 000,00 zł = 580 000,00 zł

 

 

Przewodnicząca Komisji
Mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

 Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 87 na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 b Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   ogłasza konkurs ofert i zaprasza świadczeniodawców  do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Przedmiotem konkursu jest  poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi  5 000 000,00 zł

Świadczeniodawcami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się świadczeniodawca w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Poltransplantu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez zamieszczenie stosownej informacji (ogłoszenie na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl oraz zawiadomienie oferentów o wynikach konkursu).

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Poltransplant zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie  świadczeń będących przedmiotem konkursu, przysługuje prawo złożenia protestu, odwołania i skargi opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

1. Ogłoszenie o konkursie 2011(wersja do druku)

2. Zasady Doboru Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2011roku

3. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu.

4. Umowa na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku

5. Załącznik nr 2 do umowy -Wniosek o przeszukanie rejestrów

6. Załącznik nr 3 do umowy - Zlecenie realizacji wniosku

7. Załącznik Nr 6 do umowy -oświadczenie o wyniku doboru

8. Załączniki Nr 4, 5, 7, 8 - Plan merytoryczno -finansowy, Rozliczenie merytoryczno -finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno -finansowe, Przewidywana do wykonania liczba procedur doboru niespokrewnionych

 

 

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"