POLTRANSPLANT 

 

       

      

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

 

WYNIKI

Podział procedur w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

 

L.p.

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Liczba badań potencjalnych dawców szpiku

Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa

Wartość umowy

1.

SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

300

710,00

213 000,00

2.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

1260

710,00

894 600,00

3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

300

710,00

335 000,00

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

300

710,00

213 000,00

5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

400

710,00

284 000,00

6.

Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku

200

710,00

142 000,00

7.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

100

710,00

71 000,00

8.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

80

710,00

56 800,00

9.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

60

710,00

42 600,00

10.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

50

710,00

35 500,00

11.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

100

600,00

60 000,00

12.

SP Szpital Kliniczny w Szczecinie

250

710,00

177 500,00

RAZEM

3 400

-----

2 403 000,00

 

Podział procedur w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2008 r.

L.p.

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Liczba badań HLA

Cena jednostkowa badania HLA w zł.

Wartość usługi w zł.

Liczba badań PRA

Cena jednostkowa badania PRA w zł.

Wartość usługi w zł.

1.

SP Szpital Kliniczny w Szczecinie

80

746,00

59 680,00

180

67,90

12 222,00

2.

Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku

140

746,00

104 440,00

600

67,90

40 740,00

3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

120

746,00

89 520,00

400

67,90

27 160,00

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

80

746,00

59 680,00

200

67,90

13 580,00

5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

350

735,00

257 250,00

2200

67,90

149 380,00

6.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

60

746,00

44 760,00

500

57,00

28 500,00

7.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

30

746,00

22 380,00

100

56,00

5 600,00

8.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

35

746,00

26 110,00

180

67,90

12 222,00

9.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

140

746,00

104 440,00

400

67,90

27 160,00

10.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

30

746,00

22 380,00

380

67,90

25 802,00

RAZEM

1160

-----

790 640,00

5140

-----

342 366,00

 

Wyniki konkursu Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r.

 

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE ds. TRANSPLANTACJI

„POLTRANSPLANT”

________________________ 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4_______________________

Warszawa, 17.12.2007 r.

Dyrektor:
Prof. dr hab. med. J. Wałaszewski

Tel/fax (0-22) 627 07 48

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia2007 r. w Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r.

Komisja wytypowała niżej wymienione ośrodki poszukujące do zawarcia umów na realizację świadczenia zdrowotnego Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku w 2008 r.  i zdecydowała rozdzielić procedury w następujący sposób:

 

 1. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu – 55
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – 35
 3. NZOZ MEDiGEN, Diagnostyka Molekularna w Warszawie – 55
 4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie – 10

 

 

W załączeniu przesyłam plan merytoryczno – finansowy, którego zaakceptowanie będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

 

Mgr Jolanta Żalikowska-Hołoweńko

 

OGŁOSZENIA

Realizacja Świadczeń CRNDSiKP / KLO 2008

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WRAZ

Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:

 

  I.Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

 

  II.Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

Przedmiotem konkursu jest:

  1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;

  2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

   

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

 

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert.

 

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

 

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej  umotywowaną skargę.

 

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.


Ogłoszenie wersja do druku


CRNDSiKP

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

 

2a. Załącznik nr 1 do CRNDSiKP 2008 "Oświadczenie"

 

2b. Załącznik nr 2 do CRNDSiKP 2008 "Formularz zgłoszeniowy"

3. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2008 r.

 

4. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

 

5. Załącznik nr 3 "Karta Ewidencyjna" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

 

6. Załącznik nr 4 "Karta Dawcy" Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku I Krwi Pępowinowej

 

Ogłoszenie oraz załączniki dotyczące CRNDSiKP spakowane


KLO

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

 

2. Załącznik Nr 1 do oferty na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

 

3. Załącznik Nr 2 do oferty.Oferta rzeczowo – finansowa na realizację świadczeń zdrowotnych  w zakresie Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

 

4. Zasady Realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2008 r.

 

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

 

6. Załączniki do umowy KLO: Wykaz wykonanych badań, Plan merytoryczno - finansowy, Rozliczenie merytoryczno - finansowe, Końcowe rozliczenie merytoryczno - finansowe

 

Ogłoszenie oraz załącznik dotyczące KLO spakowane


Ogłoszenie wraz ze wszystkimi załącznikami

 

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku 2008

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WRAZ
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2008 r. w zakresie:

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.


Przedmiotem konkursu jest  poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku w celu wykonania wysokospecjalistycznej procedury medycznej – przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Oferentami  mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

 

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

 

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego oferenci mają prawo wnosić umotywowane skargi i protesty.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"