POLTRANSPLANT 

 

       

      

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

Dobór 2007 
CRNDSiKP 2007 
KLO 2007 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

 

CRNDSiKP 2007 / KLO 2007

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

  Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie:

 

   I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

  Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawcówszpiku.

 

   II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.

  Przedmiotem konkursu jest:

  1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki;

  2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.

 

Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

 

Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

 

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

 

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert.

 

Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

 

W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej  umotywowaną skargę.

 

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

 

 

Szczegółowe warunki oraz załaczniki do części: Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, Rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie: Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku  i Krwi Pępowinowej.

2. Załącznik nr 1, Oświadczenie

3. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2007

4. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

5. Załącznik nr 3: Karta ewidencyjna

6. Załącznik nr 4: Karta dawcy

7. Załączniki do umowy 

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane w formacie *.zip (rejestr2007)

Wyniki konkursu CRNDSiKP 2007

 

 

Szczegółówe warunki oraz załączniki do części: Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony, Badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki, Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

2. Załącznik nr 1 do oferty: Formularz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2 do oferty: Oferta rzeczowo-finansowa

4. Zasady realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2007 r.

5. Umowa o przekazanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA  i oznaczanie PRA  pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane w formacie *.zip (KLO2007)

 

 

Wyniki postępowania konkursowego KLO 2007

 

Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"