POLTRANSPLANT 

 

Dobór 2007 
CRNDSiKP 2007 
KLO 2007 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2021 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

Podział procedur w zakresieKrajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2007 r.

 

L.p.

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Liczba badań HLA

Cena jednostkowa badania HLA w zł.

Wartość usługi w zł.

Liczba badań PRA

Cena jednostkowa badania PRA w zł.

Wartość usługi w zł.

1.

SP Szpital Kliniczny w Szczecinie

70

740,0 51 800,00 180

53,00

9 540,00
2.

Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku

120 740,0 88 800,00 560

53,00

29 680,00
3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

140 740,0 103 600,00 350

53,00

18 550,00
4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

100 740,0 74 000,00 200

53,00

10 600,00
5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

400 735,60 294 240,00 2300

53,00

121 900,00
6.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

110 740,0 81 400,00 590

53,00

31 270,00
7.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

25 740,0 18 500,00 60

53,00

3 180,00
8.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

50 740,0 37 000,00 180

53,00

9 540,00
9.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

150 740,0 111 000,00 380

53,00

20 140,00
10.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

30 740,0 22 200,00 350

53,00

18 550,00
Razem 1195 --------------- 882 540,00 5150 --------------- 272 950,00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

  Centrum Organizacyjno– Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie:
I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawcówszpiku.
II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej  umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

 

Szczegółówe warunki oraz załączniki do części: Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony, Badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki, Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych: I Badanie antygenów układu HLA (metodami genetycznymi) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki dla potrzeb Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony. II Oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

2. Załącznik nr 1 do oferty: Formularz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2 do oferty: Oferta rzeczowo-finansowa

4. Zasady realizacji świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony w 2007 r.

5. Umowa o przekazanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych – oznaczanie antygenów HLA  i oznaczanie PRA  pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony

6. Załączniki do umowy

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane w formacie *.zip (KLO2007)

 


© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"