POLTRANSPLANT 

 

Dobór 2007 
CRNDSiKP 2007 
KLO 2007 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2021 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

Podział procedur w zakresie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2007 r.

 

L.p.

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Liczba badań potencjalnych dawców szpiku

Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa

Wartość umowy

1.

SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

150 670,00 100 500,00
2.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

800 670,00 536 000,00
3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

500 670,00 335 000,00
4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

150 668,57 100 285,50
5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

550 670,00 368 500,00
6.

NZOZ Medigen w Warszawie

150 670,00 100 500,00
7.

Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AM w Gdańsku

200 670,00 134 000,00
8.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

100 670,00 67 000,00
9.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

70 670,00 46 900,00
10.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

50 670,00 33 500,00
11.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

50 670,00 33 500,00
12.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

100 440,00 44 000,00
13.

SP Szpital Kliniczny w Szczecinie

100 670,00 67 000,00
Razem 2970   1 966 685,50

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

  Centrum Organizacyjno– Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie:
I. Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
Przedmiotem konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawcówszpiku.
II. Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony.
Przedmiotem konkursu jest:
1. badanie antygenów układu HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki.
2. oznaczanie PRA (poziom przeciwciał w surowicy) u pacjentów zgłoszonych do KLO.
Oferentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.
Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.
Oferty należyskładać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT i nazwą świadczenia zdrowotnego, o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
POLTRANSPLANT
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert.
Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .
W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej  umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

 

Szczegółowe warunki oraz załaczniki do części: Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, Rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku:

1. Wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu na realizacje świadczeń zdrowotnych w 2007 r. w zakresie: Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku  i Krwi Pępowinowej.

2. Załącznik nr 1, Oświadczenie

3. Zasady Realizacji Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2007

4. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie rozwoju Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

5. Załącznik nr 3: Karta ewidencyjna

6. Załącznik nr 4: Karta dawcy

7. Załączniki do umowy 

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane w formacie *.zip (rejestr2007)

 

 


© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"