POLTRANSPLANT 

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

   

  Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 4 działając w imieniu Ministra Zdrowia ogłasza konkurs i zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2006 r.   w zakresie:

   

  I.                     Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Przedmiotem   konkursu jest rekrutacja i badanie potencjalnych dawców szpiku.

   

  II.                   Krajowej Listy Biorców Przeszczepów Unaczynionych. Przedmiotem konkursu jest  :

  1.      badanie antygenów układu  HLA ( I i II klasa metodami genetycznymi ) potencjalnych biorców nerek lub nerek i trzustki ;

  2.      oznaczanie  PRA  ( poziom przeciwciał w surowicy ) u pacjentów zgłoszonych do KLBPU.

   

  Oferentami  mogą być zakłady opieki zdrowotnej posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu i spełniające warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu.

  Podmioty zainteresowane składaniem ofert mogą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi ofert, szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu wraz z projektem umowy w siedzibie Poltransplantu w godzinach 9-16 i na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: KONKURS OFERT  i nazwą świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie na adres:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji

POLTRANSPLANT

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa

 

  Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia na realizację świadczeń wymienionych w pkt I i II obowiązany jest złożyć dwie odrębne oferty.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Poltransplantu.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia  ofert.

  Poltransplant zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert .

  Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert .

  W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej  umotywowaną skargę.

  Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Ogłoszenie o konkursie (wersja do druku)

1. Szegółowe warunki konkursu KLB 2006

2. Szczegółowe warunki konkursu Rejestr 2006

2. Załącznik nr1 do oferty

3. Załącznik nr1 do szczegółowych warunków konkursu 2006

3. Załącznik nr2 do oferty

4. Zasady CRNDSiKP

4. Zasady realizacji KLB

5. Umowa na realizację świadczeń zdrowotnych - rozwój CRNDSiKP

5. Umowa KLB 2006

6. Załączniki do umowy KLB

6. Załącznik nr3 - Karta ewidencyjna

7. Załącznik nr4 - Karta dawcy

8. Załączniki do umowy Rejestr 2006

/całość spakowana w formacie .zip/

 

L.p.

 

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Liczba badań potencjalnych dawców szpiku

Cena badań antygenów zgodności tkankowej HLA I i II klasa

1.

SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

 

200

 

620,00

2.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 

550

 

620,00

3.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

 

300

 

620,00

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

 

50

 

620,00

5.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie

 

500

 

620,00

6.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 

100

 

620,00

7.

SP Szpital Kliniczny Nr 1 AM w Gdańsku

 

200

 

620,00

8.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

 

100

 

620,00

9.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

40

 

620,00

10.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

 

60

 

620,00

11.

NZOZ przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

 

40

 

620,00

12.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

50

 

350,00

13.

SP Szpital Kliniczny w Szczecinie

 

80

 

620,00

 

RAZEM

 

2 270

 

-----

 

 

 


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"