Strona główna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

 

 

uznany za uchylony

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej
   Data ogłoszenia:2006-05-10
   Data wejścia w życie:2006-05-10
   Data obowiązywania: 2006-05-10
   Dziennik Ustaw z 10 maja 2006 Nr 79 poz. 557

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej
   Data wydania:   2016-07-15
   Data wejścia w życie:   2016-08-11
   Data obowiązywania:     2016-08-11
   Dz.U. 2016 poz. 1120

   Tekst jednolity Rozporządzenia w sprawie CRNDSiKP

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
   z dnia 25 kwietnia 2006 r.
   w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej   Na podstawie art. 16 ust. 8 ustawyz dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

   § 1.


   Rejestr określony w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się w systemie teleinformatycznym.

   § 2.


   1. Rejestr zawiera:
   1) karty danych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
   2) karty danych krwi pępowinowej;
   3) dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru.
   2. Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru przechowuje się w postaci papierowej.

    


   § 3.

   1.

   Przekazywanie danych do rejestru następuje drogą elektroniczną.

   2. Dane przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy oraz zapewniający bezpieczeństwo przesyłanych danych.

   § 4.

   1. Wpisu danych do rejestru dokonuje się pod kolejnym numerem.
   2. Wpis w rejestrze nie może zostać usunięty.
   3.

   Rejestr musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie danych wprowadzonych poprzednio, podczas czynności aktualizacji bądź wykreślania danych dawcy z rejestru.

   4. W rejestrze prowadzonym w formie pisemnej, aktualizacja musi być dokonywana w sposób czytelny z podaniem daty dokonania tej aktualizacji oraz czytelnym podpisem osoby jej dokonującej.
   5. Rejestr powinien umożliwić ocenę wyników przeszczepienia.

   § 5.

   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, prowadząc rejestr, jest obowiązane przechowywać dane gromadzone w rejestrze w sposób zapewniający ochronę danych osobowych dawcy przed osobami nieuprawnionymi lub ich zniszczeniem.

   § 6.

   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   MINISTER ZDROWIA   1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

    

   Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
   Ustawa o zawodzie lekarza 
   Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
   Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
   Dyrektywa 2010/53/UE 
   Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
   Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
   Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
   Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
   Rozporządzenie w sprawie kandydata na dawcę 
   Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców 
   Rozporządzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
   Rozp. w sprawie ośrodków dawców szpiku 
   Rozp. w sprawie ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia 
   Rozporządzenie w sprawie krajowej listy osób oczekujących 
   Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
   Rozporządzenie w sprawie odznak  
   Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 
   Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
   Rozporządzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
   Rozporządzenie w sprawie system zapewnienia jakości w bankach tkanek 
   Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
   Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 2018 
   Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
   Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
   Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
   Rozporządzenie w sprawie szkoleń 
   Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
   Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2018) 
   Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2014) 
   Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 

    

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 


© 2019 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"