Strona główna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień

 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

   

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień

  Dziennik Ustaw 2006 r. nr 76, poz. 542

  Data ogłoszenia:2006-05-06
  Data wejścia w życie:2006-05-06
  Data obowiązywania: 2006-05-06


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
  w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień  Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

  § 1.

  1. Krajowy rejestr przeszczepień składający się z księgi rejestrowej i kartotek, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się w formie pisemnej i elektronicznej.
  2. Kartoteka składa się z części dotyczących przeszczepienia:
  1) nerki oraz nerki i trzustki;
  2) wątroby;
  3) serca;
  4) płuca;
  5) allogenicznych komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej.

  § 2.

  1. Przekazywanie danych do rejestru następuje przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną.
  2. Dane przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy oraz zapewniający bezpieczeństwo przesyłanych danych.

  § 3.

  1. Wpisu danych do rejestru dokonuje się pod kolejnym numerem.
  2. Wpis w rejestrze nie może zostać usunięty.
  3. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej musi umożliwiać aktualizację danych, w sposób umożliwiający identyfikację czasu i danych osoby dokonującej aktualizacji i umożliwiający odtworzenie danych sprzed aktualizacji oraz umożliwienie ich identyfikacji i właściwego źródła pochodzenia.
  4. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie danych wprowadzonych poprzednio, podczas czynności aktualizacji bądź wykreślania z rejestru.
  5. W rejestrze prowadzonym w formie pisemnej, aktualizacja musi być dokonywana w sposób czytelny z podaniem daty dokonania tej aktualizacji oraz czytelnym podpisem osoby jej dokonującej.

  § 4.

  Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, prowadząc rejestr, jest obowiązane przechowywać dane gromadzone w rejestrze w sposób zapewniający ochronę danych osobowych biorcy przed osobami nieuprawnionymi lub ich zniszczeniem.

  § 5.

  Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” dokonuje corocznej analizy danych, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, i wyniki tej oceny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

  § 6.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  MINISTER ZDROWIA
  1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
  Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
  Ustawa o zawodzie lekarza 
  Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
  Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
  Dyrektywa 2010/53/UE 
  Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
  Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
  Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu 
  Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
  Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
  Rozporządzenie w sprawie kandydata na dawcę 
  Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców 
  Rozporządzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
  Rozp. w sprawie ośrodków dawców szpiku 
  Rozp. w sprawie ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia 
  Rozporządzenie w sprawie krajowej listy osób oczekujących 
  Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
  Rozporządzenie w sprawie odznak  
  Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
  Rozporządzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
  Rozporządzenie w sprawie system zapewnienia jakości w bankach tkanek 
  Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
  Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 2018 
  Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
  Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
  Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
  Rozporządzenie w sprawie szkoleń (2021) 
  Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
  Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2021) 
  Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2022) 
  Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 

   

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.


© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"